Читать статью на русском языке

Жестикуляція допомагає дітям ду­ма­ти, го­во­ри­ти і вчи­ти­ся.

І
на­впа­ки: ви­мо­га «сто­я­ти струн­ко, ру­ки по швах» заважає
фор­му­лю­ва­ти дум­ки і погіршує мо­ву.

Та­кий вис­но­вок зро­би­ла
пси­хо­лог Ка­рен Пайн (Karen Pine) з Херт­фор­д­ширсь­ко­го
університету (Ве­ли­ка Британія). Во­на по­ка­зу­ва­ла дітям від 6 до 8
років кар­тин­ки і про­си­ла на­зи­ва­ти зображені на них пред­ме­ти.

У
першій частині дослідження дітям до­зво­ля­ли жес­ти­ку­лю­ва­ти, у
другій — за­бо­ро­ня­ли.

Ко­ли ру­ки бу­ли вільні, школярі частіше
да­ва­ли правильні відповіді і швид­ше підбирали потрібне сло­во.

Так що
бор­цям за дисципліну вар­то за­ду­ма­ти­ся: об­ме­жу­ю­чи ру­хи
ди­ти­ни, ми «сковуємо» не тільки її ру­ки, а й мис­лен­ня.

Оставить комментарий

Adblock
detector