Читать статью на русском языке

Не­зва­жа­ю­чи на суперечливі дум­ки про валь­дор­фсь­ку дошкільну
педагогіку, її ідеї співзвучні уяв­лен­ню про ви­хо­ван­ня ба­гать­ох
батьків.

Але навіть як­що ця філософія в цілому вам прий­деть­ся не до
душі, деякі прикладні еле­мен­ти мо­жуть зацікавити. Що це за сис­те­ма
та­ка і що мож­на за­по­зи­чи­ти у її за­снов­ни­ка, філософа і
пе­да­го­га Ру­доль­фа Штай­не­ра?

У 1919 році в Німеччині при тютюновій
фабриці «Валь­дорф Асторія» бу­ла відкрита шко­ла для дітей робітників,
яка ба­зу­ва­ла­ся на філософії Ру­доль­фа Штай­не­ра.

Че­рез
десятиліття но­вий підхід став при­чи­ною без­пе­рер­в­них су­пер­е­чок і
розбіжностей, об’єктом ша­ну­ван­ня ба­гать­ох ти­сяч батьків,
педагогів і дітей, ос­но­вою для величезної кількості ди­тя­чих садків і
шкіл в усьо­му світі.

З на­род­жен­ням шко­ли, керівником якої був Р.
Штай­нер, і по­ча­ла­ся історія вальдорфської педагогіки. При тій же
фабриці був організований і ди­тя­чий сад. За­раз у світі їх налічується
вже по­над 2000.

Спокій в ро­же­во­му кольорі

У перші місяці не
так важливі вра­жен­ня, як, на­впа­ки, спокій і захищеність. Вальдорфці
вва­жа­ють, що ма­люк при­хо­дить з тим, що він приніс із со­бою з
«до­зем­но­го» жит­тя. Після на­род­жен­ня він по­ви­нен
при­сто­су­ва­ти­ся до но­вих умов жит­тя по­за материнської ут­ро­би,
до но­во­го спо­со­бу ди­хан­ня і хар­чу­ван­ня.

Потрібно
за­без­пе­чи­ти малюкові надійний дім і за­хист від зовнішнього світу,
метушні і шу­му. В якості такої «обо­лон­ки» вальдорфскі вихователі
ре­ко­мен­ду­ють зро­би­ти люль­ку за давнім звичаєм і на­кри­ти її з
од­но­го бо­ку про­зо­рою ро­же­вою тка­ни­ною. Підвішена в повітрі
ко­лис­ка, що гойдається утворює плав­ний перехід зі ста­ну жит­тя в
утробі матері у фізичний світ.

Ко­жен но­вий крок впе­ред, освоєння
сво­го тіла, знай­ом­ст­во з близь­ки­ми, по­взан­ня — для ма­лю­ка
се­рй­оз­не до­сяг­нен­ня, для яко­го йо­му потрібна до­по­мо­га.

Але не
потрібно, на дум­ку Штай­не­ра, при­ско­рю­ва­ти роз­ви­ток: малюкові
потрібен час. Ця ідея жод­ним чи­ном не означає, що потрібно не діяти:
зав­дан­ня батьків — да­ти дитині те, що їй необхідно са­ме за­раз, у
да­ний мо­мент, а не в май­бутньо­му. Це ос­нов­ний прин­цип
вальдорфської педагогіки.

Три в од­но­му

Вальдорфці роз­гля­да­ють ди­ти­ну як гармонійну у всіх її про­явах — інтелектуальних, емоційних, соціальних і фізичних.

  • Ди­ти­на, яка вчить­ся пра­цю­ва­ти ру­ка­ми, стає ви­ко­нав­цем.

  • Ди­ти­на, яка вчить­ся пра­цю­ва­ти ру­ка­ми і го­ло­вою, — за­снов­ни­ком.

  • Ди­ти­на, яка вчить­ся пра­цю­ва­ти ру­ка­ми, го­ло­вою і сер­цем, — твор­цем.

При­клад для наслідування

«Пе­ре­бу­ва­ти
в атмосфері любові і наслідувати здо­ро­вим при­кла­дам — це і є
нор­маль­ний стан ди­ти­ни», — го­во­рив Ру­дольф Штай­нер.

На­вчан­ня
та ви­хо­ван­ня дітей ранньо­го віку будується на­сам­пе­ред на
наслідуванні. Дворічна дівчинка кокетує пе­ред дзер­ка­лом, фарбує гу­би
по­ма­дою. Не­мов­ля­та на­ма­га­ють­ся пов­то­ри­ти ви­раз об­лич­чя
своєї матері.

Вальдорфці за ос­но­ву на­вчан­ня і по­бу­до­ву моделі
«до­рос­лий — ди­ти­на» взя­ли са­ме цю «всмок­ту­ю­чу» особливість
ди­тинст­ва. З цієї при­чи­ни в системі Штай­не­ра особ­ли­ве місце
займає до­рос­лий (ви­хо­ва­тель, бать­ко, вчи­тель). Він є для ди­ти­ни
без­за­пе­реч­ним ав­то­ри­те­том, аб­со­лют­ним при­кла­дом.

Але діти
самостійно оби­ра­ють ігри про­тя­гом дня, і їх не зму­шу­ють слу­ха­ти
каз­ку, обов’яз­ко­ву по програмі. Прос­то від поведінки до­рос­ло­го
за­ле­жить вся ат­мо­сфе­ра в сад­ку або вдо­ма. Ди­ти­на як суцільний
ор­ган чут­тя відрізняється ду­же ви­со­кою сприйнятливістю не тільки до
вра­жень, до се­ре­до­ви­ща, до вчинків лю­дей, а й до їхніх
пе­ре­жи­вань і ду­мок.

Діти наслідують стар­ших і ко­ли спостерігають,
як ті одя­га­ють­ся, при­би­ра­ють, го­ту­ють. Ви­хо­ва­тель садів
Штай­не­ра по­во­дить­ся як кож­на із нас, зай­ма­ю­чись
гос­по­дар­ст­вом: витирає пил, ва­рить ком­пот, пе­че пи­ро­ги і час
від ча­су підходить до дітей по­гра­ти з ни­ми або розповісти каз­ку.

Немовляті потрібен кон­такт з матір’ю — тілесний, ду­шев­ний і
ду­хов­ний. Для емоційно на­пов­не­но­го спілкування з ма­лю­ком є
ба­га­то мож­ли­вос­тей: груд­не го­ду­ван­ня, спо­ви­ван­ня, до­гляд,
носіння на ру­ках, лас­ка. Са­ме во­ни є ос­нов­ни­ми сти­му­ла­ми
роз­вит­ку ди­ти­ни. Все інше: бряз­каль­ця, оформ­лен­ня дитячої —
ли­ше не­ве­ли­ке до­пов­нен­ня.

Ди­тя­чий час

За ме­то­ди­кою
Штай­не­ра дошкільнят не вчать пи­са­ти, чи­та­ти і ра­ху­ва­ти.
Вальдорфці не квап­лять інтелектуальний роз­ви­ток в
за­галь­ноп­рий­ня­то­му розумінні, тоб­то володіння логічними
операціями. Во­ни вва­жа­ють, що здатність до творчості — це
найважливіша властивість інтелекту.

Не механічне за­учу­ван­ня, а
за­пам’ято­ву­ван­ня в ході емоційного про­жи­ван­ня сприяє вда­ло­му
на­вчан­ню, не зав­да­ю­чи шко­ди психологічному здо­ров’ю. Абстрактні
сим­во­ли (бук­ви і циф­ри) відчужують від реальності, а пе­ред­час­не
ро­зу­мо­ве на­вчан­ня послаблює життєві си­ли ма­лю­ка.

Роз­ви­ток
інтелектуальної сфе­ри мож­на по­чи­на­ти тільки тоді, ко­ли
сфор­мо­ва­ний емоційний світ. А відбувається це, ли­ше ко­ли «всі
молочні зу­би зміняться на постійні», при­близ­но в 12 років.

Ди­тинст­во — особ­ли­вий період, під час яко­го ма­люк має без­меж­ний
ду­хов­ний і твор­чий потенціал. Не потрібно на­ма­га­ти­ся зро­би­ти з
ди­ти­ни до­рос­ло­го, тре­ба до­по­мог­ти їй яко­мо­га дов­ше
за­ли­ша­ти­ся ма­лень­ким, щоб встиг­ну­ти роз­к­ри­ти весь свій
та­лант, скуш­ту­ва­ти всі чарівні пло­ди цьо­го віку.

Необхідно да­ти
повністю реалізуватися тим фор­мам, спо­со­бам жит­тя і діяльності, які
характерні тільки для періоду ди­тинст­ва. То­му валь­дор­фсь­ка
педагогіка і накладає та­бу на раннє на­вчан­ня пись­ма та чи­тан­ня,
по­кли­ка­них при­ско­ри­ти роз­ви­ток дітей, зро­би­ти з них
до­рос­лих.

«Є коні, примушені з ранньо­го віку но­си­ти важ­кий
ван­таж. І є інші коні, які повинні че­ка­ти, по­ки ви­рос­туть їхні
кістки, роз­ви­нуть­ся їх м’язи. Який ж з ко­ней бу­де сильніший
зго­дом?» Ця прит­ча яко­мо­га найк­ра­ще відображає ме­то­ди­ку
Штай­не­ра.

Оставить комментарий

Adblock
detector