Читать статью на русском языке

Пер­ший крок — це
ве­ли­ка подія в житті кож- ної ди­ти­ни. Ма­люк всту­пив у но­вий етап
сво­го роз­вит­ку — по­ру освоєння на­вко­лишньо­го світу, досліджень і
експериментів.

Ма­люк набуває но­вих на­ви­чок, знань та вмінь.
Ну а пе­ред на­ми, бать­ка­ми, стоїть те­пер ду­же ве­ли­ке зав­дан­ня —
освоїти роль «служ­би без­пе­ки», не­впин­но пат­ру­лю­ю­чи
на­вко­лиш­ню територію ма­лю­ка.

Допоможіть ва­шо­му малюкові на
шля­ху пізнання на­вко­лишньо­го світу! Не­хай він при цьо­му відчуває
радість, а не смикається від ва­ших нескінченних окриків і за­бо­рон.

Цікавість без кордонів

Ви
думаєте, ваш бу­ди­нок за­знав розбійного на­па­ду? Радійте, це не так,
прос­то квар­ти­ра, на­да­на в роз­по­ряд­жен­ня ма­лень­ко­му
досліднику, за­зви­чай так і виглядає.

У цьо­му віці ма­люк
воістину всю­ди­су­щий, і зав­дан­ня батьків полягає в то­му, щоб
відточити в собі швидкість реакції, кмітливості і ро­зу­му, щоб
по­пе­ред­жа­ти хід ду­мок ма­лень­ко­го вче­но­го і на­вчи­ти­ся
ре­а­гу­ва­ти тро­хи швид­ше, ніж пересувається ма­люк на своїх
чо­тирь­ох.

Це не­лег­ко, але наполегливі тре­ну­ван­ня
обов’яз­ко­во при­не­суть добрі ре­зуль­та­ти. До теперішнього ча­су
ма­люк міг досліджувати ли­ше ті пред­ме­ти, які бу­ли в ме­жах йо­го
досяжності, те­пер же, ко­ли він здат­ний дістатися до будь-якої речі
самостійно, він ні за що не впус­тить та­ку можливість. По­чав­ся
інтенсивний про­цес на­вчан­ня — ма­люк витягує ко­рис­ну інформацію з
усьо­го, до чо­го добирається. А це до­ро­го­го коштує, ча­сом у
пря­мо­му сенсі сло­ва.

Ніщо не зупиняє ма­лю­ка в цьо­му віці:
він за­ла­зить на стільці, ди­ва­ни і крісла, сотні разів ри­зи­ку­ю­чи
впас­ти, він висуває ящик ко­мо­да і обов’яз­ко­во ту­ди забирається.
Він не відходить від вимикачів і кно­пок, які помічає по хо­ду ру­ху,
висуває всі ящи­ки, які йо­му піддаються, і витрушує їх вміст.

Він
відкриває фла­ко­ни з дорогоцінними ма­ми­ни­ми ду­ха­ми й тю­би­ки з
губ­ною по­ма­дою, ряс­но пуд­рить се­бе до­ро­гою пуд­рою і вирушає
далі. У передпокої він зауважує татів плащ на вішалці: дістатися до
вмісту ки­шень не­важ­ко, до­статньо кілька разів добря­че смик­ну­ти — і
ось вже жадані водійські пра­ва і ключі від ма­ши­ни в ру­ках,
за­ли­ши­ло­ся тільки знай­ти підходящі щілини і дірочки, щоб все це
надійно ту­ди помістити.

Ма­люк не прой­де бай­ду­же по­вз
ле­жа­чо­го на сто­ли­ку жур­на­лу. Науці невідомо, за що не­мов­ля­та
так не люб­лять глянцеві ви­дан­ня, але зрозуміло од­не: ма­люк не
до­пус­тить, щоб цей жур­нал надалі був до­ступ­ний для чи­тан­ня
до­рос­лих, то­му він вириває яко­мо­га більше сторінок, мне їх і рве на
клап­ти­ки, а на вцілілих ар­ку­шах залишає таємничі каракулі.

Здо­ро­ва
і ро­зум­на ди­ти­на обов’яз­ко­во спробує заволодіти пуль­том і
каль­ку­ля­то­ром, а та­кож на­лаш­ту­ва­ти ка­на­ли біля телевізора і
знай­ти підходящу радіохвилю у магнітоли. Та­кий ма­люк
не­од­но­ра­зо­во засмажує мобільні те­ле­фо­ни в мікрохвильовій печі і
то­пить їх у пучині унітазу.

Він розсипає зем­лю з квіткових
горщиків, пробує на смак корм домашніх тва­рин або намагається
пе­ре­ку­си­ти чим-не­будь зі сміттєвого відра. Він б’є лож­ка­ми по
две­рях і гур­ко­тить криш­ка­ми від каст­руль. Потім рап­том запановує
цілковита ти­ша, яка здається більш не­без­печ­ною, ніж пе­ре­ду­вав
шум.

Ма­ма кидається до ди­ти­ни. Во­на за­сну­ла на підлозі,
уби­та вто­мою. Од­нак не­на­дов­го, во­на ли­ше збирається з си­ла­ми,
щоб відправитися на нові за­во­ю­ван­ня. Бу­де­мо мужніми і, по­ки
ма­люк за­снув, злег­ка підкоригуємо звич­ну до­маш­ню об­ста­нов­ку.

За­хист території

По­яс­нюй­те
дитині, що означає «гост­рий», «важ­кий», «га­ря­чий» пред­мет, де
жи­ве не­без­пе­ка і як її мож­на уник­ну­ти. Щоб у результаті
дослідницької діяльності ва­шо­го ма­лю­ка квар­ти­ра не на­га­ду­ва­ла
місто після зем­ле­тру­су у вісім балів, об­меж­те територію, але
пам’ятай­те, що во­на не по­вин­на бу­ти ду­же ма­лень­кою.

Ко­ли
ди­ти­на має пра­во в пе­ре­су­ван­нях на великій площі, їй мен­ше
за­хо­четь­ся шу­ка­ти сво­бо­ду і вив­ча­ти інші місця. Виділений
простір адап­туй­те до ситуації, а щоб зрозуміти, до чо­го мо­же
до­тяг­ну­ти­ся ма­люк, потрібно са­мо­му про­пов­з­ти по бу­дин­ку
рач­ки, а потім прос­то при­бра­ти все зай­ве.

Інтер’єр

Там,
де підлога вик­ла­де­на ка­хель­ною плит­кою, постеліть важ­ку
ки­ли­мо­ву доріжку. Про­ду­май­те ди­зайн ба­та­рей, щоб, ма­лень­ка
руч­ка ди­ти­ни не мог­ла в них за­стряг­ти. Гострі ку­ти необхідно
за­хис­ти­ти спеціальними силіконовими ку­точ­ка­ми або об­мо­та­ти їх
чи­мось м’яким.

Не за­бу­вай­те і про нижні ку­ти меблів, на них
та­кож мож­на надіти спеціальні захисні при­сто­су­ван­ня або на час
відкрутити ніжки у тум­бо­чок і шаф. Як­що ди­ти­на лю­бить ла­зи­ти по
вер­хах і на чо­му-не­будь по­ви­са­ти, прикріпіть книжкові полиці і
інші високі пред­ме­ти меблів до стіни, щоб во­ни не впа­ли.

Це
до­зво­лить на­да­ти дитині сво­бо­ду і од­но­час­но га­ран­ту­ва­ти
без­пе­ку. Меблеві руч­ки згвинтіть, а клю­чи­ки витягніть і приберіть
до кра­щих часів, інакше ма­люк об них постійно бу­де вда­ря­ти­ся.
Ди­ва­ни і крісла на­крий­те чох­ла­ми, які мож­на пра­ти в пральній
машині.

Оставить комментарий

Adblock
detector