Ду­же ве­ли­ке зна­чен­ня в освоєнні ма­лю­ком ве­ли­чез­но­го і
не­знай­о­мо­го світу ма­ють ігра- шки.
Во­ни до­по­ма­га­ють йо­му
роз­ви­ва­ти мо­то­ри­ку і пізнавати на­вко­лиш­ню дійсність. За 12
місяців дитині на­ле­жить прой­ти ве­ли­чез­ний шлях. Як бу­дуть
змінюватися пріоритети в іграх ма­лю­ка в цей період, ми роз­гля­не­мо
докладніше. От­же, етап пер­ший!

Від 0 до 1 місяця: вік по­шу­ку орієнтирів

Що вміє ма­люк?

Нюх.
З третьо­го дня жит­тя більшість малюків відрізняють за­пах мо­ло­ка
ма­ми від за­па­ху мо­ло­ка іншої жінки. По­во­ро­том го­ло­ви деякі
діти по­ка­зу­ють,що за­пах, який во­ни відчувають, їм не подобається.

Слух.
Ма­люк не­на­дов­го зосереджується на зву­ках і го­ло­сах. Впізнає
го­лос ма­ми. Висловлює пе­ре­ва­гу ритмічним зву­кам і низь­ким
час­то­там, які діють на ньо­го заспокійливо.

Зір.
Но­во­на­род­же­ний ба­чить до­статньо чітко, щоб розпізнати кон­ту­ри
людсь­ко­го об­лич­чя. Сфор­мо­ва­не зо­ро­ве сприй­нят­тя ди­ти­ни —
врод­же­на здатність. Ди­ти­на ба­чить різницю між зе­ле­ни­ми
смуж­ка­ми і пля­мою то­го ж коль­о­ру, між кар­та­тим ма­люн­ком,
роз­та­шо­ва­ним під пря­мим ку­том і під на­хи­лом, між пря­ми­ми
лініями і ду­га­ми.

Дво­тиж­не­вий ма­люк дов­ше фіксує по­гляд на
зви­чай­них го­ри­зон­таль­них лініях, ніж на без­лад­но­му ма­люн­ку.
Ко­ли він втомлюється від однієї кар­тин­ки, то пе­ре­но­сить по­гляд на
іншу. Він мо­же слідувати за ма­мою по­гля­дом в ме­жах ку­та 180 º.

Ігри-за­ба­ви

Малюкові
по­ки не до іграшок, він ду­же зай­ня­тий усвідомленням сво­го
існування, щоб вит­ра­ча­ти си­ли на щось окрім найважливіших життєвих
функцій: кон­так­ту з ма­мою, їжі, сну, відправлення при­род­них
по­треб. Але це зовсім не означає, що вам зовсім не має в що по­гра­ти з
ним.

Ви мо­же­те при­ду­ма­ти будь-яку гру, пам’ятай­те тільки, що
го­лов­ку ма­люк тримає по­га­но, м’язи йо­го шиї і спи­ни ще над­то
слабкі, щоб об­хо­ди­ти­ся без підтримки вашої ру­ки або пле­ча.

Ви­ко­рис­то­вуй­те
будь-які можливості для роз­вит­ку чут­тя до­ти­ку у ди­ти­ни. Ви
мо­же­те роз­ва­жи­ти її, ле­гень­ко провівши зуб­ною щіткою по
внутрішній стороні маленької руч­ки, крихітним паль­чи­кам ступні або
кінчика но­са. Зробіть те ж са­ме тиль­ною сто­ро­ною тро­хи
про­хо­лод­ною металевої лож­ки, за­ок­руг­ле­ним краєм олівця або
будь-яким не­з­ви­чай­ним пред­ме­том.

Не бійтеся по­клас­ти кри­жин­ку
йо­му на ру­ку, підборіддя або коліно. Ма­люк по­ви­нен ба­чи­ти ці
пред­ме­ти і за до­по­мо­гою вашої посмішки і лас­ка­вих слів, яки­ми ви
супроводжуєте гру, розуміти, що все добре. Орієнтуйтеся на емоції
ма­лю­ка: не вик­лю­че­но, що деякі ваші дії йо­му мо­жуть не
спо­до­ба­ти­ся або на­ля­ка­ти йо­го.

Насправді за­раз ви самі є
«грою» для ди­ти­ни: її радість за­ле­жить від вашої радості, ваші
спільні ігри відображаються на сприйнятливості її почуттів, яка ду­же
ве­ли­кою і розвивається зав­дя­ки сприй­нят­тю вас.

Від 1 до 3 місяців: вік очей, спря­мо­ва­них в далечінь

Що вміє ма­люк?

Мо­то­ри­ка.
Цей період є фун­да­мен­таль­ним для фор­му­ван­ня нер­во­вих шляхів,
які є ос­но­вою роз­вит­ку свідомих рухів. Безумовні реф­лек­си
по­сту­по­во зга­са­ють: те­пер ди­ти­на мо­же ви­прям­ля­ти час­ти­ни
сво­го тіла, пальці, во­на мо­же пра­виль­но ру­ха­ти го­ло­вою,
піднімати плечі, ко­ли ле­жить на животі.

Ма­люк тренує «хват­ку»,
про­бу­ю­чи за­хо­пи­ти ру­кою іграшку. Те­пер він не прос­то па­сив­но
приймає те, що дає йо­му навколишній світ, а по­сту­по­во стає дійовою
осо­бою.

Слух. Ди­ти­на мо­же при­слу­ха­ти­ся до звуків го­ло­су
ма­ми або музичної мелодії, але по­ки не­на­дов­го. У 2,5 місяці ма­люк
по­чне по­вер­та­ти го­ло­ву, вло­вив­ши щось цікаве, — прав­да,
дже­ре­ло зву­ку він шу­ка­ти­ме по­ки тільки очи­ма.

Емоції та спілкування. Він посміхається і відкриває рот, ко­ли до ньо­го звертається до­рос­лий.

Зір.
Ма­люк сте­жить по­гля­дом за переміщенням лю­дей або предметів,
лю­бить роз­гля­да­ти об­лич­чя ма­ми. І все більше починає розуміти, що
світ — коль­о­ро­вий! Відтепер він по­чне про­яв­ля­ти свої
пе­ре­ва­ги: на­прик­лад, рап­том ви­я­вить­ся, що йо­му більше
по­до­ба­ють­ся жовті іграшки, або червоні, або помаранчеві.

Ле­жа­чи у
своєму ліжечку з відкритими очи­ма, ваш ма­люк бу­де на­ко­пи­чу­ва­ти
інформацію, співвідносячи об­ра­зи і пов’язані з ни­ми відчуття,
мов­чаз­но на­ко­пи­чу­ю­чи свій досвід — ос­но­ву майбутніх умінь.

Ігри-за­ба­ви

Дитині
по­чи­на­ю­чи з 2-4 тижнів обов’яз­ко­во потрібно да­ва­ти «їжу» для
зо­ру і слу­ху, зба­га­чу­ва­ти її жит­тя чуттєвими вра­жен­ня­ми.
Цьо­му, без­умов­но, спри­я­ють певні іграшки — яскраві, динамічні
пред­ме­ти, що вик­ли­ка­ють зо­ро­ве зо­се­ред­жен­ня, зди­ву­ван­ня,
інтерес.

Мобілі. Ма­ють дві функції: емоційну і як спосіб
пізнання ди­ти­ною всіх видів форм і но­вих кольорів. В якійсь мірі
обидві функції мож­ли­во об’єднати, але пізнавальна зго­дом не­ми­ну­че
слабшає, як­що мобіль закріплений в од­но­му і то­му ж місці про­тя­гом
декількох тижнів і навіть місяців.

Емоційна роль мобіля ду­же важ­ли­ва.
Та­ка мов­чаз­на і заспокійлива по­ява знай­о­мих предметів — як
час­ти­на ри­ту­а­лу. Ма­ма да­ле­ко, але ото­чен­ня ма­лю­ка заспокоює,
во­но відоме і впізнається.

Дзвіночки-бу­бен­чи­ки. Во­ни
роз­гой­ду­ють­ся над ліжечком і ви­да­ють мелодійні зву­ки. До­рос­лий
мо­же по­гра­ти дзвіночком, бряз­ка­ю­чи їм то пра­во­руч, то ліворуч. У
такій грі ма­люк вчить­ся зо­се­ред­жу­ва­ти­ся на звуці і по­вер­та­ти
го­ло­ву у бік зву­ку.

Турнічок з підвісними іграшками. Ці
іграшки мо­жуть кру­ти­ти­ся, роз­гой­ду­ва­ти­ся, пе­ре­су­ва­ти­ся,
так що маляті бу­де на що по­ди­ви­ти­ся.

Веселі кар­тин­ки.
Не­ба­га­то мам здо­га­ду­ють­ся зро­би­ти ду­же прос­ту річ, а са­ме
приклеїти на сте­лю по­стер. Ад­же це не­склад­но — пе­ретво­ри­ти
нуд­ну сте­лю в цікаве дже­ре­ло зо­ро­во­го за­до­во­лен­ня. Крім
по­сте­ра, ту­ди ж мож­на прикріпити сторінку з ди­тя­чо­го жур­на­лу з
яс­кра­ви­ми кар­тин­ка­ми, а та­кож повісити зірки, що світяться всіх
розмірів. Вдень во­ни невидимі, але, як тільки ста­не тем­но, всі во­ни
за­ся­ють.

Прос­те спілкування. Ду­же важ­ли­ве у цей період є
та­кож зви­чай­не спілкування ма­лю­ка з ма­мою: звер­тай­те­ся до
ньо­го яко­мо­га більше, по­яс­нюй­те всі свої дії, співайте йо­му
пісеньки, чи­тай­те дитячі вірші і т. д.

Від 4 до 6 місяців: вік ру­чок, які ба­жа­ють схо­пи­ти пред­мет

Що вміє ма­люк?

За­галь­на
мо­то­ри­ка.
Після 2-3 місяців у ма­лю­ка про­хо­дить фізіологічна
гіпертонія м’язів. Ру­хи ста­ють більш-менш усвідомленими,
сфор­мо­ва­ни­ми і при цьо­му вільними. Гра­ю­чи, ма­люк тяг­неть­ся до
іграшок, праг­не дістати їх, роб­ля­чи при цьо­му різні ру­хи тілом.
По­чи­на­ю­чи з чет­вер­то­го місяця жит­тя ма­люк мо­же по­вер­ну­ти­ся
на бо­чок або на жи­во­тик і в та­ко­му положенні про­во­ди­ти більшу
час­ти­ну ча­су бадьорості, а це хо­ро­ша підготовка до фор­му­ван­ня
на­вич­ки по­взан­ня.


Оставить комментарий

Adblock
detector