Читать статью на русском языке

Активні, швидкі діти в школі ма­ють пе­ре­ва­гу: во­ни мо­жуть пер­ши­ми
відповісти на пи­тан­ня, про­яви­ти се­бе і от­ри­ма­ти за­охо­чен­ня.

А
повільна ди­ти­на програє вже то­му, що її важ­че помітити. Але це
не означає, що вона гірше розуміє або не та­ка твор­ча- вона прос­то
іншими тем­па­ми при­хо­дить до своїх результатів.

Бать­ко й
ма­ти в цьо­му відношенні солідарні зі шко­лою, оскільки ба­чать у
швидкості й активності пе­ре­ва­ги для до­рос­ло­го жит­тя. Мрійлива,
за­дум­ли­ва ди­ти­на їх турбує. Особ­ли­во як­що во­ни зациклені на
шкільних успіхах і зво­дять утво­рен­ня до су­ми на­ви­чок, які
по­час­ти витісняють про­цес дозрівання особистості.

За­зви­чай
діти справ­ля­ють­ся з до­сить ви­со­ким тем­пом, але за умо­ви, що все,
що во­ни роб­лять, во­ни роб­лять із за­до­во­лен­ням. Хо­ро­ша шко­ла,
па­ра гуртків (щось для душі, щось для тіла): для більшості та­ке
на­ван­та­жен­ня не­об­тяж­ли­ве.

А гіперактивним дітям навіть
корисні на­ван­та­жен­ня. Во­ни не мо­жуть дов­го всидіти на місці,
постійно ру­ха­ють­ся і пе­ре­хо­дять від од­но­го за­нят­тя до іншого,
то­му кра­ще, як­що весь їхній день за­пов­не­ний до краю, щоб во­ни до
ве­чо­ра прос­то па­да­ли з ніг. Але в будь-яко­му ви­пад­ку вар­то
зна­хо­ди­ти хо­ча б кілька го­дин на тиж­день для на­ро­чи­то повільних
за­нять.

Мож­на, на­прик­лад, про­гу­ля­ти­ся в пар­ку,
роз­гля­да­ю­чи усілякі дрібниці — жучків, ко­ру де­рев, про­жил­ки
лис­тя… Але як­що не вий­де — не на­по­ля­гай­те, спро­буй­те щось
інше: ра­зом по­чи­тай­те або по­слу­хай­те му­зи­ку.

Як­що ми
вчас­но не по­ба­чи­мо, що ди­ти­на пе­ре­ван­та­же­на, вона мо­же
повідомити про це в самій несподіваній формі. Щоб цьо­го не ста­ло­ся,
всі за­нят­тя вар­то пла­ну­ва­ти ра­зом з ди­ти­ною, навіть з
3-4-річним. Не нав’язу­ва­ти йо­му те, що нам подобається, а
про­по­ну­ва­ти, да­ва­ти можливість про­бу­ва­ти і прий­ма­ти рішення.

Оставить комментарий

Adblock
detector