Читать статью на русском языке

Тес­ти на так зва­ний «коефіцієнт інтелекту» вклю­ча­ють цілу серію
пи­тань, зав­дань, го­ло­во­ло­мок і склад­них зав­дань і по­ка­зу­ють
за­галь­ний рівень, на яко­му виконує зав­дан­ня ди­ти­на.

Коефіцієнт
зна­хо­дять шля­хом ділення так зва­но­го віку, по­ка­за­но­го
ма­лю­ком, на йо­го дійсний вік. Та­ким чи­ном, ма­люк з ро­зу­мо­вим
віком 10 і дійсним 8 має коефіцієнт інтелекту 10:8=1,25 або 125 (як він
за­зви­чай використовується).

Крім здібностей, рівень
ро­зу­мо­во­го роз­вит­ку ма­лю­ка визначається й іншими чин­ни­ка­ми,
зок­ре­ма мож­ли­вос­тя­ми, які він мав для на­вчан­ня, йо­го соціальним
і емоційним ото­чен­ням. Приміром, слов­ни­ко­вий за­пас мо­же ши­ро­ко
змінюватись в залеж- ності від соціального по­ход­жен­ня, географічного
роз­та­шу­ван­ня, мож­ли­вос­тей для чи­тан­ня і т.д.

Є підстави
вва­жа­ти, що ці тес­ти розраховані на дітей з ро­дин, які на­ле­жать до
се­редньо­го кла­су, і став­лять у нерівні умо­ви дітей з сімей з
низь­ки­ми до­хо­да­ми. Бать­ки час­то, вва­жа­ю­чи, що розумові
здібності ди­ти­ни ви­ще ви­яв­ле­них тес­том, мимоволі схильні
ви­ма­га­ти від неї більше то­го, на що во­на здат­на. При цьо­му во­ни
не вра­хо­ву­ють пев­ну мінливість інформації, що надається коефіцієнтом
інтелекту.

Необхідно пам’ята­ти на­ступ­не:

• Коефіцієнт інтелекту час­то коливається при підрахунку свідчень у ме­жах п’яти очок.


Коефіцієнт інтелекту мо­же змінюватися з рос­том ди­ти­ни, так як на
ньо­го впли­ва­ють і фізичне здо­ров’я (на­прик­лад, брак зо­ру), і
емоційні чин­ни­ки.

• Інтелектуальні тес­ти оцінюють не прос­то
ступінь за­галь­них здібностей, але і відмінності в на­ве­де­них ниж­че
ви­дах пер­вин­них ро­зу­мо­вих здібнос- тей.Оставить комментарий

Adblock
detector