Вчені чер­го­вий раз досліджували зв’язок між фор­му­ван­ням
го­лов­но­го моз­ку ди­ти­ни в утробі матері і йо­го ро­зу­мо­ви­ми
здібностями в май­бутньо­му. Особ­ли­ву ува­гу фахівці приділили вазі
но­во­на­род­же­но­го.

У дослідженні
взя­ли участь 628 американців у віці від 3 до 21 років. Всі во­ни бу­ли
здо­ро­ви­ми і при народженні не ма­ли відхилень від нор­ми у вазі.
Вчені спостерігали за ци­ми людь­ми ба­га­то років.

Ви­я­ви­ло­ся,
що від ва­ги но­во­на­род­же­но­го за­ле­жить тов­щи­на і пло­ща йо­го
мозкової ко­ри, а та­кож об­сяг моз­ку. Так, діти, народжені ва­гою 4
кілограми і більше, ма­ли порівняно більш ве­ли­кий го­лов­ний мо­зок.

Ділянки моз­ку, відповідальні за прий­нят­тя рішень і об­роб­ку інформації, бу­ли особ­ли­во розвинені.

Керівник
дослідження Крістін Біт Вал­ховд (Kristine Beate Walhovd) відзначає, що
навіть не­ве­ли­ка різниця у вазі при народженні мо­же по­зна­чи­ти­ся
на па­ра­мет­рах та функціонуванні моз­ку. Прав­да, ця різниця помітна,
як пра­ви­ло, тільки в ди­тя­чо­му та підлітковому віці, а ко­ли
лю­ди­на виростає, зв’язок між ва­гою при народженні і ро­бо­тою моз­ку
втрачається.

Оставить комментарий

Adblock
detector