Співробітники Ок­с­фордсь­ко­го університету (Oxford University)
знайш­ли спосіб швид­ко на­вчи­ти ди­ти­ну чи­та­ти. До­сить прос­то
підкоригувати раціон хар­чу­ван­ня ма­лю­ка.

Необхідно да­ва­ти
дитині до­бав­ки з жир­ни­ми кис­ло­та­ми оме­га-3, які містяться в
мо­реп­ро­дук­тах. Такі вис­нов­ки бу­ли зроблені в ході
ек­с­пе­ри­мен­ту за учас­тю 362 дітей у віці 7-9 років.

Про­тя­гом
16 тижнів половині дітей да­ва­ли по 600 мг жир­них кис­лот, інші
от­ри­му­ва­ли пла­це­бо. У результаті у дітей, які відчували труднощі з
чи­тан­ням і прий­ма­ли до­бав­ки, спостерігалися поліпшення. Вже
че­рез 3 тижні з мо­мен­ту по­чат­ку ек­с­пе­ри­мен­ту була помітна
по­зи­тив­на динаміка, пи­ше The Daily Mail.

«Наші ре­зуль­та­ти
по­ка­за­ли, що що­ден­ний прий­ом до­ба­вок оме­га-3 покращує на­вич­ки
чи­тан­ня у дітей, що за­зна­ють труднощі, що допомагає їм не
відставати від однолітків», — по­яс­нив док­тор Алекс Річардсон (Alex
Richardson) з Цент­ру доказової ме­ди­ци­ни (Centre for Evidence-Based
Intervention ).

Раніше бу­ло та­кож до­ве­де­но, що жирні
кис­ло­ти до­по­ма­га­ють дітям з СДУГ (син­дром дефіциту ува­ги і
гіперактивності), дислексією, по­ру­шен­ням роз­вит­ку координації.

Це, зви­чай­но, відмінно. Але плю­сом до цьо­го, потрібно ще:

1) щоб діти на­вчи­ли­ся чи­та­ти, тре­ба щоб во­ни захотіли
на­вчи­ти­ся, а для цьо­го бать­ки повинні їм чи­та­ти книж­ки і
об­го­во­рю­ва­ти їх з ни­ми. Тоді у ди­ти­ни бу­де мотивація і зник­не
страх пе­ред кни­гою.

2) чи­тан­ня передбачає посидючість і
вміння кон­цент­ру­ва­ти ува­гу. Для цьо­го потрібно, щоб ди­ти­на щось
ро­била паль­чи­ка­ми — ліпила, ма­лю­вала, май­ст­ру­вала ще до то­го,
ко­ли по­чне чи­та­ти.

3) щоб ди­ти­на захотіла чи­та­ти,
ба­жа­но, щоб хтось захотів слу­ха­ти те, що вона про­чи­тала, дізналася.
Тоб­то, у ди­ти­ни вже по­вин­на бу­ти до­сить роз­ви­не­на мо­ва, і вона
по­ви­на опе­ра­тив­но от­ри­му­ва­ти роз’яс­нен­ня незрозумілих і
невідомих слів. Іншими сло­ва­ми, щоб ди­ти­на не втра­тила інтерес до
чи­тан­ня, потрібно спілкуватися з нею.

4) діти лег­ше
на­вча­ють­ся чи­тан­ня, як­що во­ни гра­ють з літерами ра­зом з
до­рос­ли­ми, як­що на­вчан­ня про­хо­дить у вигляді гри.

5) крім
поліненасичених жирів Оме­га-3 (риб’ячий жир, лля­не мас­ло,
во­лось­кий горіх) потрібні ще Оме­га-6 (соняш­ни­ко­ва олія, кра­ще
нерафінована, мо­ло­ко) і відповідно об­ме­жи­ти спо­жи­ван­ня
на­си­че­них жирів (верш­ко­ве мас­ло, мар­га­рин, яєчні жов­т­ки).

6) повністю вик­лю­чи­ти з раціону про­дук­ти, що містять штучні замінники
цук­ру — во­ни вбивці клітин пам’яті (на­прик­лад, ас­пар­там Е-951,
глу­та­мат натрію або моносодіум глу­та­мат).

7) дав­но помічено,
що як­що бать­ки читають дітям книж­ки, навіть як­що дітям вже 12 або
більше років, то діти по­люб­лять кни­ги і бу­дуть дру­жи­ти з ни­ми до
старості.

Оставить комментарий

Adblock
detector