Читать статью на русском языке

Ви­я­ви­ло­ся, що в сад­ку ма­люк май­же весь час са­мотньо си­дить в
кут­ку, намагається бу­ти непомітним, зав­ж­ди слух­ня­но виконує
роз­по­ряд­жен­ня педагогів, але сам не проявляє ніякої ініціативи.

Іноді у дітей в такій формі проявляється стрес, пов’яза­ний з
кар­ди­наль­ни­ми змінами в житті.

Од­нак іноді ма­лю­ку прос­то важ­ко
знай­ти кон­такт з дітьми, він ще не вміє взаємодіяти з хлоп­ця­ми, в
оточенні однолітків йо­му важ­ко відчути се­бе при­род­но та впев­не­но.

Не зав­ж­ди но­ве ко­ло спілкування відразу ж стає близь­ким, ду­же
час­то дитині буває важ­ко знай­ти справ­жньо­го дру­га, і нові
вра­жен­ня не при­но­сять їй нічого, крім об­раз і роз­ча­ру­вань.

Як до­по­мог­ти?

Ди­ти­на
звик­ла до спілкування в родині, де во­на відчуває се­бе за­хи­ще­ною,
ото­че­ною тур­бо­тою, де вся ува­га приділяється їй, зав­ж­ди
пожаліють, по­яс­нять і до­по­мо­жуть.

Те­пер їй до­во­дить­ся самій
вирішувати складні навіть для до­рос­лих про­бле­ми: підхід до но­вих
лю­дей і вибір дру­га. Ско­рис­тай­те­ся до­ро­гою до­до­му, щоб
до­по­мог­ти дитині зав’яза­ти кон­так­ти з іншими дітьми.

Запросіть
ко­гось із батьків зай­ти на ди­тя­чий май­дан­чик: дві знайомі ди­ти­ни
в оточенні сторонньої дітвори, найімовірніше, бу­дуть три­ма­ти­ся
по­руч.

За­пи­тай­те ма­лю­ка, чи подобається йо­му хто-не­будь з
гру­пи, запросіть йо­го на вихідні в гості або на про­гу­лян­ку.

Спечіть
пиріг і принесіть в сад, щоб ваш ма­люк міг при­гос­ти­ти своїх но­вих
друзів і відчути се­бе у вирі подій.

Як­що у ди­ти­ни по­чне
фор­му­ва­ти­ся пев­не ко­ло друзів, во­на більше не бу­де
нудь­гу­ва­ти; до­сить до­по­мог­ти їй знай­ти 1-2 приятелів — і
ситуація по­кра­щить­ся.

Відвідуйте дитячі пар­ки та май­дан­чи­ки,
ходіть в гості до своїх друзів, у яких є діти. Спостерігайте, як во­на
се­бе по­во­дить: со­ро­мить­ся, усамітнюється, конфліктує, б’ється або ж
лег­ко зна­хо­дить спільну мо­ву, контактує з однолітками, тяг­неть­ся
до спілкування.

На­вчай­те ди­ти­ну вітатися, про­по­ну­ва­ти дітям свої
іграшки, про­си­ти до­зво­лу гра­ти з ни­ми, пра­виль­но ре­а­гу­ва­ти
на відмову, зна­хо­дя­чи компромісний варіант. Привчіть ди­ти­ну
при­но­си­ти в ди­тя­чий са­док тільки ті іграшки, яки­ми во­на го­то­ва
ділитися.

Поспостерігайте за ди­ти­ною, ко­ли її гру­па зна­хо­дить­ся
на прогулянці. Дізнатися, що турбує ма­лю­ка, як звуть йо­го друзів, з
ким він по­ки не мо­же знай­ти спільну мо­ву.

Як­що ваш ма­люк бу­де
впев­не­ний, що ма­ма на йо­го боці, лю­бить, до­по­мо­же і зрозуміє,
він бу­де відчувати се­бе спокійніше і комфортніше.

Оставить комментарий

Adblock
detector