Читать статью на русском языке

Про­бле­ми психологічного ха­рак­те­ру бу­ва­ють у всіх лю­дей — навіть у
тих, хто в си­лу віку ще не знає, що озна­ча­ють сло­ва «пси- хологія» і
«про­бле­ма».

Зви­чай­но, во­ни не мо­жуть розібратися зі
своїми труд­но­ща­ми самостійно, за­те по­руч є ма­ма. Во­на до­по­мо­же
всій родині — навіть без до­по­мо­ги фа- хівців.

Зна­чен­ня
професійної психологічної до­по­мо­ги за­пе­ре­чу­ва­ти не мож­на. І,
без сумніву, бу­ва­ють про­бле­ми настільки складні, що без спеціальних
знань і на­ви­чок з ни­ми не впо­ра­ти­ся.

На щас­тя, більшість
труднощів, пов’яза­них з рос­том, роз­вит­ком, ви­хо­ван­ням дітей,
мож­на по­до­ла­ти самостійно, влас­ни­ми си­ла­ми. Тим більше, що жінки
володіють всіма необхідними для на­дан­ня такої до­по­мо­ги
здібностями.

Шос­те по­чут­тя

По-пер­ше, у жінок
врод­же­на здатність розрізняти емоції. Ми знаємо і диференціюємо
ве­ли­чез­ну кількість станів лю­ди­ни будь-якої статі і віку.

І
не тільки по міміці — інтонація го­ло­су, ступінь блис­ку очей,
час­то­та ди­хан­ня теж «ска­ну­ють­ся» миттєво, про­яс­ню­ю­чи
за­галь­ну кар­ти­ну на­строю лю­ди­ни. З на­род­жен­ням власної
ди­ти­ни здатності розпізнавати ста­ни роз­ви­ва­ють­ся ще більше.

Жінка, навіть не гля­нув­ши в об­лич­чя, мо­же зрозуміти, що у
чоловіка, який по­вер­нув­ся з ро­бо­ти, неприємності або, на­прик­лад,
бо­лить го­ло­ва, що ди­ти­ну в сад­ку хтось об­ра­зив. Ніякими
відмовками ти­пу «та все нор­маль­но, тобі зда­ло­ся» нас з пан­те­ли­ку
не зби­ти — та­ке чут­тя на емоції має врод­же­ний, біологічний
ха­рак­тер, і будь-яка жінка довіряє йо­му несвідомо.

По-дру­ге, жінки ду­же уважні до де­та­лей.

Ми аналізуємо безліч найрізноманітніших, не­знач­них зовні дрібниць у
поведінці лю­ди­ни. Ди­ти­на рап­том ста­ла слух­ня­ною і
по­ступ­ли­вою, са­ма при­бра­ла всі іграшки і ляг­ла спа­ти, не
че­ка­ю­чи «Надобраніч, ма­ля­та».

Ма­му та­ка поведінка не
потішить, а спан­те­ли­чить. «По­га­но се­бе почуваєш? З дру­гом
по­сва­рив­ся? »Зви­чай­на жіноча інтуїція. Жінка зав­ж­ди від- чуває, що
відбувається в сім’ї — навіть як­що не має доказів.

Іноді такі
здібності за­ва­жа­ють — до­да­ють зане- покоєння, але ж са­ме зав­дя­ки
їм мож­на вчас­но помітити про­бле­ми у близь­ких і звер­ну­ти на них
ува­гу.

По-третє, жінки по природі своїй ду­же емоційні. Ми й
самі відчуваємо по­чут­тя більш різноманітні (в порівнянні з
чоловіками), і з розумінням ста­ви­мо­ся до подібних проявів в
ото­чу­ю­чих. Більшість жінок се­рй­оз­но став­лять­ся до ду­шев­них
пе­ре­жи­вань близь­ких, здатні вис­лу­ха­ти, про­яви­ти співчуття і
заспокоїти.

І, нарешті, жінка і по­ра­ду мо­же да­ти ду­же не­по­га­ну — навіть та, яка аб­со­лют­но не знає психологію як на­уку.

Недоліки «професії»

Як­що ви добра, розуміюча, тер­пля­ча і го­то­ва до­по­мог­ти зав­ж­ди,
то з ча­сом вас мо­жуть так і сприй­ма­ти — як пси­хо­те­ра­пев­та. Чим
це мо­же обер­ну­ти­ся? Тим, що ви прос­то вто­ми­те­ся від своєї ролі і
від то­го, що власні ба­жан­ня і по­чут­тя до­во­дить­ся три­ма­ти в
собі.

До речі, діти ду­же чуй­но влов­лю­ють ма­мин стан і,
зрозумівши, що психологічне бла­го­по­луч­чя сім’ї для вас на чолі
ку­та, мо­жуть прос­то маніпулювати. Бу­ти уваж­ною, тер­пля­чою — не
обов’язок. Це — якості, бажані для всіх членів сім’ї, і осо­бис­то ви
теж маєте пра­во на будь-які емоції і теж повинні от­ри­му­ва­ти і
розуміння, і участь.

Оставить комментарий

Adblock
detector