Читать статью на русском языке

Швид­ке зрос­тан­ня і гормональні бурі змі- нюють сприй­нят­тя се­бе і відносини з ото­чу­ю­чи­ми.

Ця революція в житті підлітка позначається і на навчанні. А
за­хоп­лен­ня су­час­ни­ми технологіями, но­ви­ми фор­ма­ми спілкування
та дозвілля стає ще однією при­чи­ною конфліктів з бать­ка­ми.

До­по­мог­ти вчи­ти­ся

Перехід до 5 кла­су супроводжується зміною всієї сис­те­ми шкільних
за­нять. Вчителів те­пер на­ба­га­то більше, одні зав­дан­ня тре­ба
ро­би­ти на зав­тра, інші — на на­ступ­ний тиж­день.

У
кож­но­го вчи­те­ля свій стиль, зай­ма­ти­ся стає на­ба­га­то складніше.
І ба­га­то дітей губ­лять­ся. Кра­щий спосіб до­по­мог­ти їм —
на­вчи­ти діяти в но­вих об­ста­ви­нах. Ра­зом мож­на склас­ти план
за­нять, по­ста­ви­ти «на­га­ду­ван­ня» в те­ле­фон, за­ли­ша­ю­чи на
дитині відповідальність за ви­ко­нан­ня уроків.

У цьо­му віці
ду­же допомагає чіткий роз­по­ря­док дня. Ко­рис­но прив­чи­ти си­на чи
доч­ку зай­ма­ти­ся в певні го­ди­ни, і кра­ще до то­го, як сідати
пе­ред телевізором або комп’юте­ром.

Уваж­но сте­жи­ти за
на­вчан­ням, але не на­по­ля­га­ти на високі ре­зуль­та­ти — та­ка
не­прос­та за­да­ча стоїть пе­ред бать­ка­ми. Як­що че­ка­ти від
шко­ля­ра цьо­го віку ве­ли­ких успіхів, це мо­же по­га­си­ти в ньо­му
ба­жан­ня вчи­ти­ся.

Важ­ли­во, щоб він розумів: знан­ня змінюють йо­го са­мо­го, на­да­ють йо­му впевненості, з ним стає цікавіше спілкуватися.

Підняти самооцінку

Сучасні школярі ду­же швид­ко впа­да­ють у відчай. Во­ни па­су­ють
пе­ред най­мен­ши­ми пе­реш­ко­да­ми, відмовляючись до­кла­да­ти
зу­сил­ля, як­що ре­зуль­тат не га­ран­то­ва­ний.

Ба­га­то в чо­му це відбувається то­му, що діти не довіряють собі і гост­ро пе­ре­жи­ва­ють свою неком- петентність.

На­дай­те підлітку можливість са­мо­му відповідати за те, як він
вчить­ся. До­зво­ляй­те діяти самостійно. Компетентність народжується
тільки в діяльності, при­чо­му до­сить складній, яка мо­же бу­ти
вик­ли­ком для ди­ти­ни.

Допоможіть йо­му зрозуміти власні
відчуття і ба­жан­ня, підкреслюйте сильні сто­ро­ни ха­рак­те­ру. І не
робіть трагедії з по­ми­лок і не­вдач …

Нам ко­рис­но
пам’ята­ти про те, що шкільні ба­ли — це оцінка сьогоднішніх знань
ди­ти­ни, але не її самої як особистості. Крім то­го, під час
пу­бер­тат­но­го періоду інтереси ди­ти­ни зміщуються.

Крім на­вчан­ня її починає цікавити, хто з ким дру­жить, хто і що ска­зав, хто ко­го зра­див.

Ма­люк відкриває для се­бе світ спілкування з однолітками, — а інтерес
до на­вчан­ня на якийсь період знижується, особ­ли­во у хлопчиків.

По­сла­би­ти кон­троль

Молодші підлітки особ­ли­во по­тре­бу­ють впев­не­них, спра­вед­ли­вих і ав­то­ри­тет­них батьків.

Від до­рос­лих во­ни че­ка­ють схва­лен­ня кожної своєї ро­бо­ти,
по­ста­нов­ки здійсненних зав­дань, по­ва­ги своєї незалежності.
По­сту­по­во ослаб­те кон­троль, але будь­те уважні до то­го, чим жи­ве
ди­ти­на.

Бать­ки, які і в 7-8 класі жорст­ко кон­тро­лю­ють
ви­ко­нан­ня домашніх зав­дань, мо­жуть спро­во­ку­ва­ти у дітей
три­во­гу і невпевненість в собі.

Для підлітка важ­ли­вий
інтерес до­рос­лих до то­го, що з ним відбувається. Не до по­зна­чок, а
до про­це­су на­вчан­ня, до йо­го но­вих інтересів і за­хоп­лень.

Пе­ре­стань­те за­пи­ту­ва­ти: «Які у те­бе оцінки?» Але
об­го­во­рюй­те про­чи­та­не, розповідайте про те, що вас зацікавило,
просіть підлітка по­яс­ни­ти те, у чо­му він розбирається кра­ще за вас,
при­слу­хай­те­ся до ньо­го, ко­ли обговорюєте важливі сімейні спра­ви.
Сло­вом, прий­май­те йо­го все­рй­оз.

Ваш інтерес, підтримка, а
не кон­троль мо­ти­ву­ють підлітків вчи­ти­ся. «Во­ни по­чи­на­ють
розуміти, що хо­дять в шко­лу не для то­го, щоб по­ра­ду­ва­ти бать- ків.
Але як­що пов­то­рю­ва­ти: «Гарні оцінки потрібні тобі, а не мені», це
вик­ли­че про­тест і опір».

Ваш ма­люк втра­тив інтерес до на­вчан­ня, як­що …

… хо­ча б три з цих про­блем про­яв­ля­ють­ся про­тя­гом декількох тижнів.

  • Йо­му нецікаві шкільні пред­ме­ти.

  • Він час­то критикує викладачів.

  • У ньо­го не ви­хо­дить вчас­но вста­ва­ти вранці.

  • Він забуває за­пи­су­ва­ти зав­дан­ня.

  • Він забуває зда­ва­ти письмові зав­дан­ня, навіть як­що во­ни зроблені.

  • Він не виконує зав­дан­ня з про­пу­ще­них уроків.

  • Він по­га­но по­во­дить­ся на уро­ках і ре­гу­ляр­но отримує за­ува­жен­ня.

  • Він не бе­ре участь в житті кла­су.

  • Він відпрошується з уроків, скар­жа­чись на по­га­не са­мо­по­чут­тя.

  • Він час­то відчуває се­бе втом­ле­ним і мо­же за­сну­ти на уроці.Оставить комментарий

Adblock
detector