Читать статью на русском языке

Не­мов­ля з на­род­жен­ня
виявляється на­ван­та­же­не сподіваннями бать­ка і матері. Од­нак
до­ве­деть­ся зми­ри­ти­ся: наш син або доч­ка ніколи не бу­дуть
та­ки­ми, яки­ми ми їх собі уяв­ля­ли.

Більш то­го, чим
конкретніша на­ша мрія, тим сильніше ди­ти­на зму­ше­на про­тис­то­я­ти
їй для то­го, щоб ви­жи­ти і знай­ти свій шлях, усвідомити власні
по­тре­би.

Син, яко­му на­ма­га­ли­ся при­ще­пи­ти смак до праці і
дисципліни («Бе­ри при­клад з та­та!»), швид­ше за все,
пе­ретво­рить­ся на бун­та­ря. Щоб знай­ти влас­ну сис­те­му
ко­ор­ди­нат, доч­ка, яка ви­рос­ла в бо­гем­но­му середовищі, ста­не
не­при­ми­рен­ним про­тив­ни­ком розпущеності. Ди­ти­на, якій да­ва­ли
ба­га­то сво­бо­ди, щоб ви­хо­ва­ти незалежність, мо­же уя­ви­ти, що її
бать­кам бай­ду­же її майбутнє.

Насправді ми не мо­же­мо зна­ти
на­пев­но, що са­ме передаємо своїм дітям. Не тільки то­му, що ди­ти­на
не зав­ж­ди пра­виль­но зчитує наші істинні наміри, але ще й то­му, що
ми самі час­то не усвідомлюємо, яким ба­гат­ст­вом наділяємо дітей.
Бать­ко-банкір, в глибині душі відчуває про­ви­ну за те, що ба­га­тий,
мо­же скільки зав­год­но рос­ти­ти своїх дітей в розкоші і мріяти про
те, як во­ни зроб­лять кар’єру: несвідомо він пе­ре­дасть їм і своє
по­чут­тя про­ви­ни.

Це мо­же пе­реш­ко­ди­ти їм у май­бутньо­му
за­роб­ля­ти ба­га­то, при­чо­му са­мим дітям бу­де незрозуміло, чо­му
так відбувається.

Дже­ре­ло: www.psychologies.ru

Оставить комментарий

Adblock
detector