Читать статью на русском языке

Винахід всіляких зводів пра­вил, ритуалів або символів, які об’єднують
сім’ю, — це добра і ко­рис­на спра­ва, якою бать­ки і діти мо­жуть
зай­ня­ти­ся ра­зом.

У су­час­но­му світі по­сту­по­во зни­ка­ють
сімейні традиції: ми все рідше збираємося за ве­ли­ким свят­ко­вим
сто­лом, ділимося но­ви­на­ми, зідзво- нюємося з на­ши­ми двоюрідними
бра­та­ми та сест­ра­ми, дядь­ка­ми й тітками.

Але ж добре бу­ло б
відродити давні традиції. На­прик­лад, до­мо­вив­шись про щорічне
сімейне свя­то, на яко­му мог­ли б зустрітися або по­знай­о­ми­тись всі
чле­ни сім’ї. Мож­на та­кож при­ду­ма­ти всілякі сим­во­ли, об­ря­ди і
пра­ви­ла, яки­ми пе­рей­меть­ся ко­жен.

На­зна­чи­ти день

Виберіть
день, який ста­не офіційним свят­ко­вим днем у ва­шо­му царстві-державі
під на­звою Сім’я. Са­ме в цей день, раз на рік або раз на два ро­ки
(як­що ви жи­ве­те ду­же да­ле­ко один від од­но­го), бу­дуть
зби­ра­ти­ся ра­зом за ве­ли­ким сто­лом бабусі й дідусі, ма­ми і
татусі, дядь­ки й тітки, бра­ти і сест­ри.

Всі бу­дуть
спілкуватися між со­бою, ділитися но­ви­ми вра­жен­ня­ми, розповідати
мо­лод­шо­му поколінню історії з жит­тя членів вашої великої і дружної
сім’ї, зга­ду­ва­ти про тих, ко­го вже немає по­руч з ва­ми.

При­ду­май­те
сло­ва гімну, який бу­де­те ви­ко­ну­ва­ти ра­зом на сімейних
уро­чис­тос­тях. Як­що хтось із вас добре грає на фортепіано або гітарі,
довірте йо­му за­пис му­зич­но­го суп­ро­во­ду.

Організувати свя­то

У
пер­шу чер­гу потрібно ви­зна­чи­ти­ся з місцем. Як­що у вас немає
ве­ли­ко­го заміського бу­дин­ку, але у ко­гось із родичів є до­сить
прос­то­ра квар­ти­ра і во­ни готові прий­ня­ти всю ва­шу ве­ли­ку і
друж­ню сім’ю, уз­годь­те з ни­ми день про­ве­ден­ня свя­та.

Ви
та­кож мо­же­те за­мо­ви­ти сто­лик в ресторані, влаш­ту­ва­ти пікнік за
містом або ж, як­що можливості до­зво­ля­ють, орен­ду­ва­ти
не­ве­ли­кий го­тель або бу­ди­нок, що зна­хо­дить­ся на зручній для
всіх відстані, до­сить ве­ли­кий, щоб вмістити всіх.

Го­лов­не, у
жод­но­му ви­пад­ку не усклад­нюй­те ні собі, ні своїм рідним жит­тя.
Це свя­то влаштовується для то­го, щоб до­по­мог­ти вам зустрітися, а не
підірвати здо­ров’я і спус­то­ши­ти банківський ра­ху­нок.
Організовуючи свя­то, вра­хо­вуй­те, що во­но по­вин­но бу­ти вам під
си­лу (і по кишені).

При­ду­ма­ти ре­цепт

Ре­цепт простої у виконанні стра­ви, традиційної для ва­шо­го регіону, пе­ре­да­ва­ти­меть­ся з покоління в покоління.

Ця
стра­ва ста­не го­лов­ною на ве­ли­ких сімейних уро­чис­тос­тях. Але що
са­ме це бу­де: бабусині пиріжки, ма­мин шо­ко­лад­ний торт, пельмені,
кур­ча з ово­ча­ми, — вирішувати тільки вам.

Щоб за­лу­чи­ти до
спра­ви ле­да­чих татусів, дядьків і дідусів, мож­на по­про­си­ти їх
ви­най­ти ре­цепт коктейлів: од­но­го без­ал­ко­голь­но­го для дітей (з
фрук­то­вих соків, сиропів, зі спеціями) і іншого — для до­рос­лих.

І,
нарешті, щоб нікого не об­ра­жа­ти, зберіть яко­мо­га більше різних
рецептів, улюб­ле­них як стар­ши­ми, так і мо­лод­ши­ми чле­на­ми вашої
великої ро­ди­ни, і об’єднайте їх в од­ну кни­гу — «сімейну
гастрономічну біблію», до якої змо­жуть до­лу­чи­ти­ся і новоприбулі.

По­сту­по­во
до неї бу­дуть вклю­ча­ти­ся нові цікаві стра­ви, перевірені і схвалені
ва­ми. Роз­м­нож­те її на сканері або ксероксі, щоб ко­жен зміг
спро­бу­ва­ти при­го­ту­ва­ти стра­ву з «Сімейного збо­ру рецептів».

Складіть пісню

Мо­ло­де
покоління мо­же пе­ре­пи­са­ти сло­ва усім відомої пісні на свій лад.
Го­лов­на умо­ва — щоб сло­ва но­во­го тво­ру сто­су­ва­ли­ся са­ме
вашої ро­ди­ни: її історії, подій, які роз­гор­та­ли­ся в ми­ну­ло­му
або ж відбуваються сьогодні.

Ко­жен член сім’ї отримає диск з
оригінальним за­пи­сом пісні (або кра­ще — з суп­ро­во­дом) і у се­бе
вдо­ма вив­чить на­пам’ять нові сло­ва. Як­що хтось із вас добре грає на
гітарі чи фортепіано, мо­же­те довірити йо­му за­пис му­зич­но­го
суп­ро­во­ду на диск зі сло­ва­ми вашої оригінальної версії. Кож­но­го
ра­зу, зби­ра­ю­чись ра­зом на якесь свят­ку­ван­ня, ви змо­же­те
ви­ко­ну­ва­ти свій влас­ний гімн.

Ство­рен­ня гер­ба сім’ї — відмінний привід вив­чи­ти свій родовід і дізнатися історію сво­го краю. На­ма­лю­ва­ти герб

Навіть
як­що ви не є на­щад­ка­ми аристократів, ство­рен­ня гер­ба вашої
ро­ди­ни мо­же ста­ти цікавою ідеєю. Зверніться до історії, не
полінуйтеся за­гля­ну­ти в архіви, попросіть стар­ших членів сім’ї
розповісти все, що во­ни зна­ють про по­ход­жен­ня ва­шо­го ро­ду.

Найбільш
творчі з вас на основі зібраних да­них змо­жуть потім зро­би­ти
підготовчі ма­люн­ки, мо­ти­вом для яких мо­же по­слу­жи­ти місцевість, з
якої по­хо­дить ро­ди­на, професія та ін. Вам за­ли­шить­ся ли­ше
за­твер­ди­ти оста­точ­ний варіант ма­люн­ка, роз­м­но­жи­ти йо­го на
коль­о­ро­во­му ксероксі і вру­чи­ти кож­но­му чле­ну ро­ди­ни по
ек­зем­пля­ру.

Роз­ро­би­ти інтернет-сайт

Для то­го щоб
за­ли­ша­ти­ся на зв’яз­ку про­тя­гом усьо­го ро­ку, обмінюватися
но­ви­на­ми і фотогра- фіями, немає нічого більш зруч­но­го, ніж влас­ний
сайт в Інтернеті. Ті, хто не ду­же силь­ний в інформаційних технологіях,
мо­жуть ви­ко­рис­то­ву­ва­ти «готові» сай­ти, ку­ди мож­на
за­ван­та­жу­ва­ти фо­то і текс­ти, які бу­дуть пе­ре­бу­ва­ти у
відкритому доступі.

У будь-яко­му ви­пад­ку необхідно
при­зна­чи­ти відповідального за на­пов­нен­ня сай­ту в кожній гілці
сім’ї. Зви­чай­но кра­ще всіх з цим справ­ля­ють­ся підлітки. Вам
потрібно ли­ше до­по­мог­ти їм зібрати всю необхідну інформацію (хто і
ко­ли здав іспит, пе­рей­шов на но­ву ро­бо­ту, у ко­го на­ро­ди­ла­ся
ди­ти­на, хто од­ру­жив­ся, ко­ли відбудеться на­ступ­на спільна зустріч
і т. д.) — і во­ни за дві се­кун­ди помістять все це в он-лайн. Вам
за­ли­шить­ся ли­ше роз­дру­ку­ва­ти лис­ти з текс­том, або кра­ще —
зши­ти їх в міні-жур­нал і відправити по­штою тим чле­нам сім’ї, у яких
немає комп’юте­ра.

Зро­би­ти фо­то на пам’ять

Найк­ра­щий
пам’ят­ний по­да­ру­нок — сімейне фо­то. Що­ро­ку ваш аль­бом бу­де
по­пов­ню­ва­ти­ся но­ви­ми фотографіями, на яких мож­на бу­де
прос­те­жи­ти, як змінюються кілька поколінь. Ви мо­же­те та­кож зня­ти
фільм, в яко­му всі чле­ни ро­ди­ни бу­дуть го­во­ри­ти про свя­то і про
те, що хо­ро­шо­го ста­ло­ся у них за рік.

Зба­га­тить сімейну
са­гу і «Історія ро­ди­ни для дітей», до­пов­не­на аудіозаписами з
розповідями стар­ших. На основі всіх цих да­них мож­на на­пи­са­ти цілу
кни­гу про історію сім’ї — свідоцтво для на­ступ­них поколінь.

Роз­ва­ги для сімейного свя­та

• Фес­ти­валь, на яко­му діти пародіюють до­рос­лих членів сім’ї.

• Олімпіади, на яких ко­жен демонструє свої здібності.

• Кон­курс на кра­ще вирізування фігурки з де­ре­ва, при­го­ту­ван­ня май­о­не­зу, підведення очей.

• Демонстрація майстерності їзди на велосипеді.

• Командні ігри.

Оставить комментарий

Adblock
detector