Читать статью на русском языке

Дво-трирічна ди­ти­на починає усвідомлювати се­бе особистістю і от­ри­му­ва­ти від цьо­го за­до­во­лен­ня.

Так
са­мо як во­на роз­ви­ну­ла в собі здатність ма­лю­ва­ти фар­ба­ми та
олівцями, во­на починає роз­ви­ва­ти власні ідеї. Один із способів
про­яви цьо­го — не­га­тив­на відповідь на численні звер­нен­ня до неї.
Бать­ки схильні вба­ча­ти в цьо­му про­яв неслухняності або про­тес­ту
про­ти їх ав­то­ри­те­ту.

Для ди­ти­ни ж за­зви­чай це означає
ек­с­пе­ри­мен­ту­ван­ня зі своїми мож­ли­вос­тя­ми, прий­ма­ти власні
рішення, а не ви­ко­ну­ва­ти зав­ж­ди те, що від неї ви­ма­га­ють
дорослі. Це — важ­ли­вий етап у формуванні її незалежності.

Про­те
спо­чат­ку ма­люк про­во­дить ці ек­с­пе­ри­мен­ти вкрай нез­граб­но.
Він ка­же «ні», навіть ко­ли зовсім не має цьо­го на увазі. Від батьків у
та­ких ситуаціях потрібні вміння і терпіння, щоб уник­ну­ти конфліктів.
Не мож­на ро­би­ти по­ступ­ки в тих ви­пад­ках, ко­ли ви­ко­нан­ня
пропозицій з бо­ку батьків необхідно.

Але щоб да­ти дитині
можливість про­яви­ти свою незалежність, мож­на за­про­по­ну­ва­ти їй на
вибір один з варіантів, ко­ли це мож­ли­во. На­прик­лад: «Ти хо­чеш
зав­тра піти пішки або поїхати на велосипеді, ко­ли ми підемо в
ма­га­зин?».

Етап за­пе­ре­чен­ня за­зви­чай закінчується, ко­ли
малюкові виповнюється чо­ти­ри ро­ки, хо­ча тривалість йо­го, зви­чай­но
ж, за­ле­жить від індивідуального роз­вит­ку ди­ти­ни.

Підготувала: Дар’я Ра­ху­бовсь­ка

Оставить комментарий

Adblock
detector