Читать статью на русском языке

У ди­ти­ни виникає ба­жан­ня вер­хо­во­ди­ти, як­що во­на не вміє
по­во­ди­ти­ся в компанії інших дітей і їй здається, що во­ни бу­дуть
за­ва­жа­ти їй про­яв­ля­ти се­бе.

Ба­жан­ня вер­хо­во­ди­ти
вказує на те, що ди­ти­на не впев­не­на у своїх си­лах і намагається
будь-яки­ми шля­ха­ми утвер­ди­ти­ся. Уміння ла­ди­ти з іншими дітьми
при­хо­дить не відразу. Іноді бать­кам так хо­четь­ся, щоб їх ди­ти­на
на­вчи­ла­ся цьо­го, що во­ни на­ма­га­ють­ся при­ско­ри­ти ви­хо­ван­ня
ма­лю­ка в цьо­му на­прям­ку. Та­ке нетерпіння не мо­же при­вес­ти ні
до чо­го хо­ро­шо­го, бать­ки по­чи­на­ють сва­ри­ти ди­ти­ну або
чи­та­ють їй нотації.

На­ба­га­то розумніше не поспішати, а
до­по­ма­га­ти дитині в кожній конкретній ситуації. От­ри­му­ю­чи
за­до­во­лен­ня від спілкування з іншими дітьми, ма­люк не бу­де
на­ма­га­ти­ся «по­не­во­ли­ти» їх, хо­ча конфлікти, мож­ли­во, і не
зник­нуть повністю. Во­ни бу­дуть свідчити про те, що ди­ти­на не
поз­бу­ла­ся своєї нерішучості оста­точ­но. Досвідченому ви­хо­ва­те­лю
вид­но, що справжній лідер в групі дітей не випинає се­бе.

Ба­жан­ня
вер­хо­во­ди­ти влас­ти­ве та­кож тим дітям, яких підганяють вдо­ма. Їх
поведінка се­ред інших малюків — компенсація за домашні відчуття.
Бать­кам іноді вар­то пе­ре­гля­ну­ти свою поведінку, до­по­мог­ти
дитині відчути свою значимість і на­бу­ти впевненості се­ред друзів.

Оставить комментарий

Adblock
detector