Читать статью на русском языке

Ви­хо­ву­ю­чи су­час­но­го підлітка, ба­га­то бать- ків сти­ка­ють­ся з
ве­ли­кою кількістю про­блем, вирішити які час­то буває ду­же
не­прос­то.

Однією з та­ких про­блем мож­на на­зва­ти ак­тив­не ви­ко­рис­тан­ня ди­ти­ною слен­гу та ненормативної лек­си­ки.

Дійсно,
мо­ва сучасної молоді бук­валь­но ки­шить жаргонізмами і «міцними»
слівцями, се­ред яких лег­ко мож­на по­чу­ти сло­ва з жар­го­ну
ув’яз­не­них, наркоманів, алкоголіків, невірно перекладені сло­ва з
англійської мо­ви.

Час­то зустрічаються і такі ви­ра­зи, які
зву­чать цілком при­стой­но і літературно, але, витягнуті з кон­текс­ту,
втра­ча­ють свій первісний зміст: «Не галь­муй!» або «Не пар­ся!».

На
дум­ку лінгвістів, та­ке яви­ще, як молодіжний сленг, існувало
зав­ж­ди. На­прик­лад, як наслідок громадянської війни і роз­ру­хи
ста­ла по­ява в мові безпритульників та­ких слів, як «ла­фа», «бу­за»,
«беш­ке­ту­ва­ти» та ін. А 70-і ро­ки XX століття по­да­ру­ва­ли
«балддіти», «клас­но», «кад­ри­ти».

Названі жаргонізми
по­сту­по­во відходять у ми­ну­ле, і в промові су­час­них підлітків
з’яв­ля­ють­ся нові сло­ва, що, на дум­ку психологів, на­ша дійсність.
При­чо­му, ве­ли­ке місце в слен­гу підлітків зай­ма­ють сло­ва,
пов’язані аж ніяк не з на­вчан­ням і ро­бо­тою. Су­час­ний молодіжний
сленг більшою мірою описує зовнішність лю­ди­ни, одяг, дозвілля,
шкідливі звич­ки та ін. Са­ме цей факт змушує ба­гать­ох батьків
по­чи­на­ти бо­роть­бу з молодіжним жар­го­ном.

Пси­хо­ло­ги
на­зи­ва­ють декілька при­чин, по яких підліток починає вжи­ва­ти в
своїй промові сленг і не­нор­ма­тив­ну лек­си­ку. Пер­шою і, ма­буть,
го­лов­ною при­чи­ною цьо­го мож­на на­зва­ти еле­мен­тар­ну бідність
лек­си­ко­ну ди­ти­ни.

Сучасні діти ве­ли­чез­ну кількість ча­су
про­во­дять за комп’юте­ром, див­лять­ся телевізор, спілкуються з
однолітками. І все рідше мож­на зустріти підлітка, який захоплюється
чи­тан­ням книг класичної літератури. Чи вар­то ди­ву­ва­ти­ся, що
дитині для ви­ра­жен­ня ду­мок і почуттів склад­но відшукати в лексиконі
відповідне сло­во?

На­ступ­ною при­чи­ною, яка змушує підлітка
вда­ва­ти­ся до слен­гу, є праг­нен­ня в цьо­му віці до різноманітності.
Ди­ти­на виражає та­ким чи­ном про­тест, не ба­жа­ю­чи бра­ти
пра­ви­ла, придумані до­рос­ли­ми. Крім цьо­го, підліток відчуває
не­пе­ре­бор­не ба­жан­ня виділитися і навіть шо­ку­ва­ти. Ба­га­то
підлітків за­яв­ля­ють, що прос­то не ба­жа­ють, щоб їх зрозуміли
навколишні, то­му і вжи­ва­ють сленг.

Як ре­а­гу­ва­ти бать­кам, які зіткнулися з тим, що їх ча­до вживає той або інший див­ний, шо­ку­ю­чий ви­раз?

Ба­га­то
психологів схи­ля­ють­ся до дум­ки, що вжи­ван­ня мо­ло­дим поколінням
слен­гу відноситься до атрибутів молодіжної мо­ди, яку ба­га­то
представ- ників стар­шо­го покоління не розуміють і відкидають: пірсинг,
та­ту, дре­ди та ін. Ого­ло­шу­ю­чи відкриту війну молодіжному
жар­го­ну, мож­на до­сяг­ти про­ти­леж­но­го ре­зуль­та­ту: ди­ти­на ще
активніше ста­не ви­ко­рис­то­ву­ва­ти у своїй промові жаргонізми і
не­цен­зур­ну лай­ку.

Спробуємо да­ти декілька по­рад, які
до­по­мо­жуть як­що не повністю вик­лю­чи­ти з про­мо­ви підлітка сленг,
то знач­но ско­ро­ти­ти час­то­ту йо­го вжи­ван­ня.

По-пер­ше,
необхідно проаналізувати влас­ну мо­ву. Мож­ли­во, Ви самі теж
дозволяєте собі зрідка вжи­ти міцне слівце? Стань­те при­кла­дом для
своєї ди­ти­ни, очистіть свою про­мо­ву, навчіться кон­тро­лю­ва­ти
се­бе, ви­ко­рис­то­ву­ю­чи в розмові ли­ше літературні сло­ва.

По-дру­ге,
по­знай­ом­те підлітка з цікавими для йо­го віку літературними
тво­ра­ми. Не тре­ба йо­го на­силь­но зму­шу­ва­ти їх чи­та­ти. Прос­то
перекажіть йо­му який-не­будь цікавий епізод, зупиніться на
найці- кавішому місці…Мож­на організувати спільне чи­тан­ня цікавих
книг, зро­бив­ши це сімейною тради- цією. Півгодинне щовечірнє чи­тан­ня
класичної літератури не тільки зба­га­тить слов­ни­ко­вий за­пас
Ва­шо­го ча­да, але і до­по­мо­же Вам зб­ли­зи­ти­ся, знай­ти спільні
інтереси.

Крім цьо­го, мож­на по­яс­ни­ти дитині по­ход­жен­ня
то­го чи іншого жаргонізму. Мо­же бу­ти, дізнавшись про те, що да­не
сло­во вжи­ва­ють у колі вбивць і злодіїв, Ваш син або доч­ка йо­го
вик­лю­чать зі сво­го лек­си­ко­ну.

Мож­на спро­бу­ва­ти піти з
підлітком на компроміс, до­мо­вив­шись, в яких ситуаціях вжи­ван­ня
слен­гу не­при­пус­ти­мо. Мо­ва мо­же йти про спілкуванні з мо­лод­ши­ми
дітьми, з хво­рою ста­рою ба­бу­сею, у присутності гос­тей та ін.
Та­ким спо­со­бом Ви, зви­чай­но, не викорчуєте цілком із мов­лен­ня
ди­ти­ни жар­гон, але помітно зни­зи­те час­то­ту йо­го вжи­ван­ня і
вик­лю­чи­те можливість ви­ник­нен­ня неприєм- них і кон­фуз­них ситуацій.

Що
стосується ненормативної лек­си­ки, то тут підліток по­ви­нен для се­бе
чітко усвідомити, що її ви­ко­рис­тан­ня го­во­рить не про йо­го
«крутість», а про невихованість і неосвіченість. Він по­ви­нен
зрозуміти, що ви­хо­ва­на лю­ди­на, яка поважає в пер­шу чер­гу се­бе,
ніколи не ста­не ви­ко­рис­то­ву­ва­ти мат у своїй повсякденній мові.
Тим більше не­при­пус­ти­мо ви­мов­ля­ти подібні сло­ва у присутності
жінок, дітей, у гро­мадсь­ко­му місці.

Мож­на спро­бу­ва­ти
за­вес­ти спеціальний зо­шит і за­про­по­ну­ва­ти підліткові
за­хоп­лю­ю­че за­нят­тя: ство­рен­ня влас­но­го слов­ни­ка заміни
лай­ли­вих слів і жаргонізмів літературними сло­ва­ми.

Без­умов­но,
при­ще­пи­ти підліткові мов­ний ети­кет, куль­ту­ру і чис­то­ту мо­ви,
до­сить не­прос­то. За­со­би масової інформації, інтернет сай­ти,
молодіжні жур­на­ли, друзі з різних соціальних шарів — все це впливає на
мо­ву підлітка. І все ж у на­ших си­лах роз­ши­ри­ти слов­ни­ко­вий
за­пас ди­ти­ни, спри­я­ти йо­го зба­га­чен­ню та очи­щен­ню від
уся­ко­го ро­ду лайливої лек­си­ки і понівечених англійських слів.


Оставить комментарий

Adblock
detector