Читать статью на русском языке

Бать­ки твер­до переконані, що їхній ма­люк ви­рос­те са­мим до­брим,
найкрасивішим і найрозумнішим на світі, то­му ім’я для ньо­го
на­ма­га­ють­ся виб­ра­ти найпрекрасніше.

Що з цьо­го ви­хо­дить на практиці, розповідають пси­хо­ло­ги.

Зву­ком
влас­но­го імені ми готові впи­ва­ти­ся го­ди­на­ми, і в ус­тах
досвідчених маніпуляторів во­но перетворюється в справ­ж­ню на­жив­ку.
Не да­рем­но ж пси­хо­ло­ги ре­ко­мен­ду­ють на­зи­ва­ти співроз- мовника
по імені як мож­на частіше, особ­ли­во як­що вам потрібно щось від
ньо­го от­ри­ма­ти або в чо­мусь пе­ре­ко­на­ти.

«Ім’я — це
невід’ємна час­ти­на на­шо­го «я», — пояснює сімейний те­ра­певт, член
То­ва­рист­ва сімейних консультантів і психотерапевтів, вик­ла­дач
Інституту практичної психології та психо- аналізу Оле­на Фісун. «Навіть
як­що во­но цілком пересічне, для лю­ди­ни, яка йо­го но­сить, во­но все
од­но унікальне».

Про­те особ­ли­вим змістом цей ко­до­вий набір літер наділяємо не ми самі, а наші бать­ки.

За­кон всіх часів

Тисячоліттями ім’я ви­ко­ну­ва­ло за­хис­ну функцію, оберігаючи сво­го влас­ни­ка від тем­них сил.

У
дав­ни­ну лю­ди ста­ви­ли­ся до ньо­го як до аму­ле­ту і
роз­го­ло­шу­ва­ли йо­го тільки в особ­ли­вих об­ста­ви­нах, вва­жа­ю­чи
за кра­ще в повсякденності ко­рис­ту­ва­ти­ся псевдонімами.

З
при­хо­дом хрис­ти­янст­ва но­во­на­род­же­них ста­ли на­зи­ва­ти на
честь свя­тих, які все жит­тя ма­ли висвітлювати своїм підопічним вірну
до­ро­гу і да­ва­ти по­ра­ди на кру­тих по­во­ро­тах. Цікаво, що в XXI
столітті ці містичні повір’я досі в хо­ду.

Рішення, як
ох­рес­ти­ти ма­лю­ка, повинні прий­ма­ти обоє батьків. міркування
чоловіка на цей ра­ху­нок ігнорувати не мож­на хо­ча б то­му, що по
батькові дитині передається від та­та і чоловікові мо­же бу­ти зовсім не
бай­ду­же, як во­но бу­де гармоніювати з обра­ним ім’ям.

Незліченні
збірники імен, що відображають різні релігійні та філософські вчен­ня,
про­по­ну­ють бать­кам готові біографії. Бажаєте, щоб син ріс
слух­ня­ним і по­ва­жав стар­ших? Мрієте, щоб донь­ка вийш­ла заміж за
мільйонера?

Хо­че­те, щоб діти вчи­ли­ся на одні п’ятірки? Не
сумнівайтеся, в асортименті ав­то­ра знай­деть­ся варіант на будь-яку
зло­бу дня.

За тим же прин­ци­пом пра­цю­ють аст­ро­ло­ги, які
для більшої важливості звіряються з го­ро­ско­пом. У вче­них, яким ду­же
підходить при­став­ка «псев­до», інший підхід: во­ни спи­ра­ють­ся на
ста­тис­ти­ку та вив­ча­ють вплив зву­ко­вих поєднань на мо­зок.

«Бать­ки,
які ба­жа­ють своєму малюкові щас­тя і добра, праг­нуть підібрати не
прос­то ім’я, а оберіг на вда­чу, — коментує ди­тя­чий пси­хо­лог,
ек­с­перт Цент­ру на­дан­ня психологічної до­по­мо­ги дітям і підліткам
Те­тя­на Бед­ник. — Але навіть як­що во­ни ке­ру­ють­ся осо­бис­ти­ми
прин­ци­па­ми, спо­ну­каль­ний мо­тив у них той же».

Оставить комментарий

Adblock
detector