Читать статью на русском языке

На­вчи­ти­ся спокійніше ста­ви­ти­ся до подій, які ля­ка­ють своєю неминучістю…


Спро­буй­те скон­цент­ру­ва­ти­ся на то­му, що відбувається з ва­ми
«тут і за­раз».
Це до­по­мо­же знай­ти ду­шев­ну рівновагу, пе­ре­ста­ти
нескінченно аналізувати ми­ну­ле і ви­бу­до­ву­ва­ти ту­ман­не
майбутнє.

Стра­хи ви­ни­ка­ють, ко­ли ми не хо­че­мо на щось
ди­ви­ти­ся.
Страх, як ком­пас, вказує, на що я по­ви­нен звер­ну­ти
ува­гу, щоб моє жит­тя ста­ло кра­ще. Са­ме то­му за стра­ха­ми потрібно
йти, ди­ви­ти­ся їм в очі, хо­ча це не­прос­то. Але стра­хи не
вит­ри­му­ють пиль­но­го по­гля­ду.

Навіть ко­ли пе­ре­пов­ню­ють
емоції, від ситуації мож­на відсторонитися.
Це до­зво­лить знай­ти
відповідь на пи­тан­ня: «Чо­го ви дійсно хо­че­те?».

Важ­ли­во
вчи­ти­ся ба­чи­ти більше хо­ро­шо­го, ніж по­га­но­го.
Як­що ми
пе­ре­ста­не­мо вит­ра­ча­ти си­ли на по­до­лан­ня не­га­ти­ву, ми
збе­ре­же­мо їх для то­го, щоб діяти. І змо­же­мо по­до­ла­ти го­лов­ну
пе­реш­ко­ду на шля­ху до внутрішнього бла­го­по­луч­чя — по­чут­тя
стра­ху в усіх йо­го фор­мах: пе­ред іншими людь­ми або са­мим со­бою,
пе­ред незрозумілим майбутнім чи мож­ли­вою не­вда­чею.

Оставить комментарий

Adblock
detector