Читать статью на русском языке

Ма­ти — най­пер­ша жінка на шля­ху
кож­но­го чоловіка — несвідомо визначає йо­го май- бутнє лю­бов­не
жит­тя, пояснює нам психо- аналітик Ален Бра­кон’є.

Відсторонена,
зверх опікуюча, за­ко­ха­на… Всьо­го він пропонує п’ять психологічних
типів жінок-матерів і пояснює їх особливості.

З її ко­хан­ням не
зрівняється ніяка інша. Ма­ти знає, наскільки міцний, який унікальний її
зв’язок із си­ном, навіть як­що не го­во­рить про це вго­лос або на
сло­вах применшує йо­го зна­чен­ня. Во­на — за ви­зна­чен­ням — пер­ша
жінка в житті сво­го ма­лень­ко­го чоловіка!

Це породжує в ній
особ­ли­ве по­чут­тя впевненості, що дає пра­во вес­ти се­бе так, не­мов
у неї ніколи не бу­де су­пер­ниць. Во­на і справді ні з ким не
зрівняється, вва­жав за­снов­ник психоаналізу Фрейд, яко­го ма­ма в
дитинстві на­зи­ва­ла «зо­ло­тий мій Зіггі». Як­що доч­ка, дівчинка
трь­ох-шес­ти років, пе­ре­жи­ва­ю­чи так зва­ний едипів період
роз­вит­ку, змінює пер­ший об’єкт своєї любові і пе­ре­но­сить по­чут­тя
з матері на бать­ка, то лю­бов си­на в то­му ж віці залишається
зо­се­ред­же­ною на матері*.

«Зна­ю­чи, наскільки людські
відносини взагалі пронизані су­пер­ниц­т­вом, мож­на зрозуміти
ве­ли­чез­не зна­чен­ня зв’яз­ку між матір’ю і си­ном, повністю від
су­пер­ниц­т­ва вільною, а та­кож її вплив на все по­даль­ше лю­бов­не
жит­тя май­бутньо­го чоловіка», — пояснює психоаналітик Ален Бра­кон’є.
Він та­кож нагадує про те, як важ­ли­ве влас­не став­лен­ня до чоловіків
і ба­жан­ня самої матері, які во­на несвідомо передає синові.

Психоаналітик
пропонує роз­гля­ну­ти п’ять психологічних типів, які співіснують в
кожній жінці-матері, але мо­жуть в різній мірі про­яви­ти­ся в
залежності від особ­ли­вос­тей її особистості та життєвого досвіду, а
та­кож від тієї ролі, яку відіграє в сім’ї її чоловік або су­пут­ник
жит­тя.

Тип пер­ший: ма­ти за­ко­ха­на

Тип дру­гий: ма­ти зверх опікуюча

Тип третій: ма­ти відсторонена

Тип чет­вер­тий: ма­ти добро­зич­ли­ва

Тип п’ятий: ма­ти гнітюча


Оставить комментарий

Adblock
detector