Читать статью на русском языке

Моя ди­ти­на (хлоп­чик 7-ми років) не аг­ре­сив­на по натурі, ду­же
добра і уваж­на, по­зи­тив­на, йо­го люб­лять у класі та школі, але
бу­ва­ють мо­мен­ти, ко­ли він не мо­же відповісти на агресію з бо­ку
однолітків.

Ко­ли ми йо­му го­во­ри­мо, що тре­ба вміти
за­хи­ща­ти се­бе і да­ва­ти зда­чу, він ка­же: так не мож­на! не
хо­четь­ся вчи­ти йо­го агресії, але на­вко­ло діти, яких бать­ки
спеціально ви­хо­ву­ють зух­ва­ли­ми, аг­ре­сив­ни­ми і зух­ва­ли­ми (в
житті бу­де лег­ше). Як дитині та­ко­го віку по­яс­ни­ти, що в житті
йо­му до­ве­деть­ся час­то сти­ка­ти­ся і з по­га­ни­ми сто­ро­на­ми
теж?

Відповідь Те­тя­ни:

До­брий день! Ніхто не
народжується аг­ре­сив­ним. Всі лю­ди від на­род­жен­ня безпорадні. Але
ось в яких умо­вах лю­ди­на виростає, на яких цінностях, нор­мах,
пра­ви­лах взаємодії во­на виховується — та­кою во­на і стає.

За­яв­ля­ю­чи
про те, що інші бать­ки «вчать своїх дітей бу­ти зух­ва­ли­ми,
аг­ре­сив­ни­ми і зух­ва­ли­ми», ду­же важ­ли­во зна­ти для се­бе: а чи
прав­да це? Чи мо­же­те ви підтвердити ці сло­ва фак­та­ми чи це ли­ше
ваші до­мис­ли?

Як­що ваші сло­ва ма­ють фак­тич­не підтвердження
— піднімайте пи­тан­ня в пер­шу чер­гу на батьківських збо­рах.
Мож­ли­во, що щось тре­ба ро­би­ти на рівні до­рос­лих відносин, не
за­лу­ча­ю­чи дітей. Розберіться на цьо­му рівні. Наш світ не
доско­на­лий і крім тих, хто нас лю­бить, по­руч є й ті, хто відчуває
протилежні по­чут­тя, а точніше — негативні.

До та­ких буднів
жит­тя дітей тре­ба го­ту­ва­ти і зав­дан­ня це, в пер­шу чер­гу,
ле­жить на бать­ках. Прос­то го­во­ри­ти про те, що «тре­ба вміти
за­хи­ща­ти­ся» — рівнозначно мильній бульбашці. Ось во­ни є, а от вже й
слід про­хо­лов. Дітям ду­же важ­ли­во не тільки го­во­ри­ти, а й
підкріплювати свої сло­ва діями.

Осо­бис­тим при­кла­дом
(розкажіть про те, як ви впо­ра­ли­ся в житті в подібній ситуації),
про­явом інтересу до її дум­ки (роз­пи­тай­те про те, як ва­ша ди­ти­на
ба­чить вихід із подібних ситуацій), учас­тю в за­нят­тях ди­ти­ни
бой­о­ви­ми ви­да­ми мис­тец­т­ва (запишіть на той вид, який дитині
сподобається, і суп­ро­вод­жуй­те на тре­ну­ван­ня, підтримуючи там її
мо­раль­но) і так далі.

Оставить комментарий

Adblock
detector