Читать статью на русском языке

Та­ка поведінка диктується за­зви­чай незруч- ністю періоду ста­те­во­го дозрівання.

У
дітей рап­том з’являється безліч сек­су­аль­них ду­мок і відчуттів, з
цієї простої при­чи­ни не тільки звичайні материнські обійми мо­жуть
зда­ва­ти­ся не­без­печ­ни­ми для них, але і словесні про­яви ніж- ності.

Ли­ше
не­ба­гатьом підліткам вдається пе­ре­жи­ти цей «штов­х­ни ме­не — пхну
те­бе» період м’яко, при яко­му бать­ки, особ­ли­во матері, відчувають
се­бе скрив­д­же­ни­ми. Че­рез це бать­ки, ча­сом ста­ють за­над­то
не­по­хит­ни­ми в та­ких прос­тих про­явах по- чуттів як поцілунок на
про­щан­ня, відвойовуючи свою вла­ду.

Або відмовляють у будь-яких
про­хан­нях своєму ча­ду в ду­же категоричній і демонстративній формі,
що теж мо­же по­ра­ни­ти ди­ти­ну або збен­те­жи­ти. Знай­ти зо­ло­ту
се­ре­ди­ну у відносинах стає все складніше і складніше!

Але в
той же час ду­же важ­ли­во зберігати кон­такт з ди­ти­ною — підлітком і
не тільки у фізичному плані. Бать­кам вар­то більше цікавитися дру­зя­ми
своєї ди­ти­ни, при­слу­ха­ти­ся, ко­ли во­ни скар­жать­ся на шкільні
об­ра­зи і особисті роз­ча­ру­ван­ня і навіть при­го­ту­ва­ти їх
улюб­ле­ну стра­ву, ко­ли во­ни зовсім пониклі і «відсиджуються в своїй
шкаралупі» — всі ці необхідні батьківські про­яви теп­ло­ти пси­хо­ло­ги
порівнюють з укрит­тям під ве­ли­кою па­ра­соль­кою під час до­щу.

Без
цих що­ден­них жестів тінейджерам на­ба­га­то важ­че справ­ля­ти­ся з
до­рос­лою на­укою прид­бан­ня соціальних на­ви­чок, роз­ви­ва­ю­чи
по­чут­тя впев- неності та власної гідності.

Ма­мам і та­там та­кож
необхідні такі мо­мен­ти близь- кості з ди­ти­ною, щоб на­вчи­ти­ся
мен­ше зо­се­ред­жу­ва­ти­ся на що­ден­них су­тич­ках і дрібних
свар­ках, як­що во­ни ви­ни­ка­ють з при­во­ду такої дрібниці, як
«одя­га­ти цю спідницю в шко­лу або во­на ви­нят­ко­во для вечірніх
про­гу­ля­нок..».

При­слу­хай­те­ся до еле­мен­тар­них по­рад
що­до про­яву ува­ги до сво­го «не­стер­пно­го» підлітка. І не
хви­люй­те­ся — до то­го, як ви вник­не­те в ці по­ра­ди, ваш 18-літній
вже знай­де свій шлях до незалеж- ності і га­ло­пом прибіжить на­зад до
вас!

Ав­тор: Ксенія Смир­но­ва

Оставить комментарий

Adblock
detector