Читать статью на русском языке

Донь­ка вирішила, що при­чи­на всіх її не­щасть — фігура да­ле­ка від
параметрів моделі? До­по­мо­жи їй поз­бу­ти­ся комплексів і ста­ти
впев­не­ною в собі!

Ди­ти­на сприймає своє тіло при­род­но. З
інтересом вивчає йо­го, тренується ко­ор­ди­ну­ва­ти ру­хи, випробовує
свої можливості. Але настає мо­мент, ко­ли її по­гляд стає кри­тич­ним:
ди­ти­на починає порівнювати се­бе з іншими. І тут дівчина виявляє, що
її фігура зовсім не та­ка, як у улюбленої ляль­ки Барбі, а хлоп­чик
зауважує, що не має му­ску­ла­ту­ри Су­пер­ме­на.

Без­ог­ляд­но
довіряючи рекламі, діти орієнтуються на сте­рео­ти­пи кра­си, які
про­па­гу­ють­ся з екранів телевізорів і глян­со­вих журналів. І
ди­ти­на з за­хоп­лен­ням включається в гру «схуд­ни і стань
щас­ли­вим». Вже ніхто не здивується то­му, що підліток си­дить на дієті
і виснажує се­бе в спортзалі. За ста­тис­ти­кою, до 10-літнього віку 80
% дівчаток вже хо­ча б раз сідали на дієту, а 60 % з них бо­ять­ся
по­глад­ша­ти. На жаль, бать­ки звер­та­ють­ся до лікаря, тільки ко­ли
схуд­нен­ня починає се­рй­оз­но за­гро­жу­ва­ти здо­ров’ю.

Розвій ома­ну

У
період ста­те­во­го дозрівання підліток не за­до­во­ле­ний со­бою і
світом: він гли­бо­ко роз­ча­ро­ва­ний, йо­му нічого не подобається. Як
пра­ви­ло, це проявляється у вигляді необґрунтованих об­раз і пла­чу,
рап­то­во­го роз­дра­ту­ван­ня і навіть злості, претензій до всіх,
особ­ли­во до батьків. Більшість дітей у цьо­му віці не ба­чать в собі
ніяких пе­ре­ваг. Як­що ти помітила, що ди­ти­на рап­том перестає їсти,
ховає їжу, після прий­о­му їжі закривається в туалеті, то, швид­ше за
все, підліток си­дить на жорсткій дієті.

Ситуація, що скла­ла­ся
вимагає негайної до­по­мо­ги — потрібно відразу звер­ну­ти­ся до
пси­хо­ло­га. Не на­ма­гай­ся впо­ра­ти­ся з бідою поодинці: анорексія і
булімія — серйозні психологічні про­бле­ми, вирішити які до­по­мо­же
фахівець. Щоб убе­рег­ти підлітка від крайнощів і до­по­мог­ти йо­му
лю­би­ти своє тіло, частіше з ним роз­мов­ляй­те. У бесіді
на­ма­гай­те­ся не­нав’яз­ли­во розвінчувати усталені сте­рео­ти­пи. Але
для то­го, щоб ди­ти­на довірилась тобі і роз­к­ри­ла­ся, зви­чай­но,
бу­де потрібен час, такт і тер- піння.

Міф про Барбі. Ши­кар­на
блон­дин­ка ста­ла ідеалом кра­си для декількох поколінь дівчаток. Ад­же
па­ра­мет­ри цієї «пані» аб­со­лют­но неприродні для людської фігури:
81-40-76. Як­що б Барбі бу­ла жи­вою жінкою, то у неї не бу­ло б дітей,
то­му що влас­ни­ця та­ко­го тіла фізично не­здат­на до дітонародження.

Міф
про ви­со­ку мо­ду.
Роз­ка­жи дочці, що ду­же час­то знамениті
ку­тюр’є, які дик­ту­ють мо­ду, ма­ють нетрадиційну орієнтацію. Ось
во­ни і праг­нуть ви­би­ра­ти та­ких мо­де­лей, які повністю позбавлені
жіночності. І по подіуму кро­ку­ють на­га­ду­ють ма­не­ке­ни довготелесі
пан­ноч­ки з фігурами хлоп- чиків-підлітків.

Міф про вузькі
стег­на.
Дівчатка-підлітки неза- доволені своїми стег­на­ми на­ба­га­то
більше, ніж іншими час­ти­на­ми тіла, ад­же в період ста­те­во­го
дозрівання стег­на повніють пер­ши­ми. Розкажіть, що з біологічної
точ­ки зо­ру не­мож­ли­во ма­ти стег­на без жи­ро­во­го про­шар­ку.
Об­ласть, де стег­на пе­ре­хо­дять в сідниці, відрізняється найбільшою
кон- центрацією жи­ро­вих клітин. Зав­дя­ки цим клітин в організмі
з’являється ест­ро­ген. Поясніть доньці, що ці на­ко­пи­чен­ня вкрай
важливі для жіночого організму.

Міф про целюліт. Важ­ли­во, щоб
твоя доч­ка зна­ла, целюліт — це зовнішній про­яв по­ру­шень обмін- них
процесів в організмі, а йо­го наявність зовсім не означає, що жінка
надмірно пов­на. Здо­ро­вий спосіб жит­тя і зба­лан­со­ва­не
хар­чу­ван­ня здатні запобігти йо­го утво­рен­ню. Як­що за­хво­рю­ван­ня
все-та­ки ви­ник­ло, з ним не мож­на впо­ра­ти­ся тіль- ки з до­по­мо­гою
ши­ро­ко роз­рек­ла­мо­ва­них засобів.

Ос­но­ви здо­ро­во­го хар­чу­ван­ня ди­ти­ни

Не
за­бу­вай­те, що ос­но­ви пра­виль­но­го хар­чу­ван­ня за­кла­да­ють­ся
в ди­тя­чо­му віці. Для но­во­на­род­же­но­го найк­ра­ща їжа — ма­ми­не
мо­ло­ко. Ма­люк рос­те, і тобі хо­четь­ся на­го­ду­ва­ти йо­го
ситніше? Дітям до 6 років не потрібна до­стат­ня калорійна їжа. Та й про
солодощі кра­ще дізнатися пізніше. Слідуйте прос­тим пра­ви­лам, і
твоїй дитині ніколи не до­ве­деть­ся бо­ро­ти­ся із зай­вою ва­гою.


Вчіть ма­лю­ка їсти не поспішаючи, інакше він звик­не з’їдати більше,
ніж потрібно (мо­зок отримує сиг­нал про ситість че­рез 20 хви­лин після
по­чат­ку їжі).

• Не ку­пуйте ба­га­то солодощів, не­хай замість
цу­ке­рок і со­лод­ко­го пе­чи­ва на столі стоїть блю­до з яб­лу­ка­ми
та морк­вою або тарілка сухофруктів.

Оставить комментарий

Adblock
detector