Читать статью на русском языке

Под­ру­ги вашої 13-літньої доч­ки за­бу­ли про ляль­ок, а во­на зно­ву
про­сить на день на­род­жен­ня но­ву Барбі? Тур­бу­ю­чись про за­тяж­не
ди­тинст­во дівчинки, хтось ска­же з іронією: «Скучаєш за ди­тя­чим
са­доч­ком?».

Дум­ка про те, що в ляль­ки гра­ють тільки
маленькі, — насправді до­сить по­верх­не­ве уяв­лен­ня про про­це­си
дорослішання. У кожної лю­ди­ни — великої або маленької — є пра­во
гра­ти в те, у що во­на хо­че.

І за ве­ли­ким ра­хун­ком, немає
чіткої межі між іграшками «для дітей» та іграшками «для до­рос­лих»,
то­му що в будь-якій грі го­лов­не — історії, які на­род­жу­ють­ся в
ході дії. І це особ­ли­во вірно для Барбі. Так, з нею мож­на гра­ти так,
як гра­ють з ляль­ка­ми діти в п’ять-шість років — нянь­чи­ти,
ви­хо­ву­ва­ти.

З іншого бо­ку, Барбі схожі на до­рос­лих
успішних жінок, во­ни мод­но одягнені і причесані. То­му во­ни нерідко
ста­ють по­друж­ка­ми, яким хо­четь­ся наслідувати. Де­ко­ли дівчинки
розігрують з до­по­мо­гою ляль­ок сце­ни, переглянуті серіалів і
при­ду­ма­них лю­бов­них сюжетів. Тоб­то цілком дорослі історії.

Щоб
зрозуміти, чо­му так за­хоп­ле­но грає в ляль­ки ва­ша доч­ка,
по­стеж­те за сю­же­та­ми її ігор. Во­на вибирає роль ма­ми? Швид­ше за
все, для неї це єдина можливість відчути се­бе до­рос­лою. У цьо­му
ви­пад­ку вам є сенс підтримувати будь-яке її праг­нен­ня до
самостійності.

Дівчинці комфортніше з мов­чаз­ною Барбі, ніж з
ро­вес­ни­ка­ми? Навчіть її бу­ду­ва­ти і роз­ви­ва­ти дружні відносини.
Ад­же в 13 років мож­на не тільки при­ду­му­ва­ти історії про
до­рос­лих, але і жи­ти ни­ми, цікавитися мо­дою, му­зи­кою,
хлоп­чи­ка­ми…

І бать­кам вар­то за­охо­чу­ва­ти такі за­хоп­лен­ня. Інакше «ігри в до­рос­ло­го» мо­жуть за­тяг­ну­ти­ся і до зрілого віку.

Дже­ре­ло: www.psychologies.ruОставить комментарий

Adblock
detector