Читать статью на русском языке

Наближається Но­вий рік, так да­вай­те за­про­ва­ди­мо справжнє сімейне свя­то!

Ма­лю­ки
на­вряд чи зрозуміють, але на­зав­ж­ди збе­ре­жуть в пам’яті спо­га­ди
про гар­но при­кра­ше­ну ялин­ку і новорічну ат­мо­сфе­ру!

Каз­ко­ве де­ре­во

По­годь­те­ся,
не­мож­ли­во уя­ви­ти новорічні та різд- вяні свя­та без зеленої красуні.
Але от пи­тан­ня: якій ялинці віддати пе­ре­ва­гу — штучній або живій?
Без­умов­но, за­пах натуральної хвої створює в бу­дин­ку не­пов­тор­не
відчуття свя­та.

Але як­що малюкові немає ще трь­ох з
по­ло­ви­ною років і він не розуміє зна­чен­ня сло­ва «не мож­на», бу­де
кра­ще зу­пи­ни­ти свій вибір на штучній ялинці. Ма­люк бу­де чіпати
гілки, а розкішна на­ту­раль­на хвоя — об­си­па­ти­ся. Так і
при­кра­си­ти штуч­ну простіше, дворічна ди­ти­на вже змо­же вам в
цьо­му до­по­мог­ти.

Ви­би­ра­ю­чи штуч­ну ялин­ку, особ­ли­ву
ува­гу звер- ніть на підставку. Ви повинні бу­ти впевнені, що ма­люк не
змо­же її пе­ре­ки­ну­ти, навіть як­що ду­же за­хо­че. То­му до
по­куп­ки тро­хи по­ка­чай­те ялин­ку, перевіряючи на стійкість. Гілки
повинні бу­ти міцними і пруж­ни­ми, а гол­ки — пух­нас­ти­ми і
жорст­ки­ми. Тоді ялин­ка бу­де три­ма­ти фор­му і на на­ступ­ний рік.

Яскраві при­кра­си

Не
вар­то вішати на ялин­ку за­над­то ба­га­то іграшок, інакше ува­га
ма­лю­ка бу­де розсіюватися, і він не змо­же як слід роз­гля­ну­ти
жод­ну. На мет­ро­ву ялин­ку до­сить повісити п’ять-шість
по-різному-коль­о­ро­вих куль, стільки ж різних звірів і каз­ко­вих
персонажів, при­кра­си­ти верхівку шпи­лем і на­ки­да­ти тро­хи до­щу
або мішури. Іграшки, як мінімум на нижніх гілках, не повинні би­ти­ся.

І
бу­ти аб­со­лют­но без­печ­ни­ми — ма­люк, на­прик­лад, мо­же захотіти
їх по­жу­ва­ти. Вив­чай­те ети­кет­ки прид­ба­них ялин­ко­вих при­крас,
там за­зна­ча­ють­ся об­ме­жен­ня за віком. На щас­тя, вибір не
обме- жується традиційними скля­ни­ми ку­ля­ми.

Сучасні пластикові
кулі пе­ре­ли­ва­ють­ся всіма коль­о­ра­ми і зовні ма­ло відрізняються
від скля­них. За­те безпечні, навіть ко­ли ди­ти­на по­тяг­не їх у рот.
Кулі та іграшки ку­пуй­те матові, без блискіток — во­ни лег­ко
об­си­па­ють­ся. Та­кож мож­на підібрати розписні де­рев’яні на­бо­ри,
іграшки паперові, м’які і пластикові. Останні кра­ще помістити вни­зу,
так як ди­ти­на, не­зва­жа­ю­чи на за­бо­ро­ни, за­хо­че торк­ну­ти­ся
або взя­ти їх у ру­ки, спро­бу­ва­ти на смак. Тільки стеж­те, щоб во­ни
не при­па­да­ли пи­лом.

Щоб ма­люк відчував, що він бе­ре участь у святі, до­зволь­те йо­му на­ряд­жа­ти ялин­ку ра­зом з ва­ми.

Ялин­ку при­кра­ша­ють ра­зом

Однорічні
та дворічні дітки мо­жуть ра­зом з до­рос­ли­ми на­ряд­жа­ти ялин­ку.
Перш ніж повісити на гілки красиві іграшки, добре б роз­гля­ну­ти їх
ра­зом з ма­лю­ком, по­го­во­ри­ти про них, ство­ри­ти таємничу
ат­мо­сфе­ру.

Посадіть ма­лю­ка на ви­со­кий стільчик, щоб він
міг дістатися до при­ваб­ли­вих куль­ок, і розповідайте, що ви ро­би­те:
чер­во­ну ку­лю повісимо зліва на гілочку, а си­ню — пра­во­руч,
зірочку — вго­ру, а гуль­ку — вниз. Білочки жи­вуть на де­ре­вах, то­му
ми повішаємо їх ви­ще, а ведмеді взим­ку сплять у бер­ло­гах, то­му
вед­ме­ди­ка ми помістимо на най­ниж­чу гілочку.

Щоб ма­люк
відчував, що він бе­ре участь у при­го­ту­ван­нях до свя­та, дай­те
йо­му ма­лень­ку ко­ро­боч­ку з торішньою мішурою, і ма­люк із
за­до­во­лен­ням бу­де пе­ре­кла­да­ти сріблясті нит­ки. Тільки стеж­те,
щоб він ви­пад­ко­во не за­су­нув мішуру в рот.

Стро­го за роз­к­ла­дом

Свя­то
не по­вин­но по­ру­шу­ва­ти ре­жим крих­ти. Скільки б гос­тей ні
приїхало до батьків, ди­ти­на зав­ж­ди по­вин­на спа­ти, їсти та
гу­ля­ти в на­леж­ний час. Навіть 31 груд­ня двох — трирічному ма­лю­ку
не обов’яз­ко­во ра­зом зі стар­ши­ми че­ка­ти бою куран- тів, для ньо­го
на­ба­га­то важливіше зустріти пер­ший новорічний ра­нок бадьо­рим і
відпочившим. І не скли­кай­те за­над­то ба­га­то гос­тей, щоб не
по­ру­шу­ва­ти спокій крих­ти.

Кра­ще влаш­туй­те ти­хий сімейний
вечір при свіч- ках, а щоб ма­люк відчув, що вечір сьогодні особ­ли­вий,
при­го­туй­те для ньо­го сюр­п­риз. З най­мен­ши­ми мож­на вклю­чи­ти
ра­зом во­гни­ки на ялинці, ви­мо­вив­ши магічне: «Раз-два-три! Ялин­ка,
світи!» Прості пісеньки та ру­хи, хо­ро­во­ди під улюб­ле­ну му­зи­ку
піднімуть настрій. Цьо­го мо­же бу­ти цілком до­статньо для зустрічі
пер­шо­го або дру­го­го Но­во­го ро­ку в жит­тя.

Важ­ли­во не
пе­рев­том­лю­ва­ти малюків — кра­ще відзначати свя­то, ко­ли во­ни ще
бадьорі і веселі. Ко­ли бу­де­те укла­да­ти ма­лю­ка спа­ти, розкажіть
йо­му яку-не­будь новорічну історію і пообіцяйте, що вранці йо­го бу­де
че­ка­ти по­да­ру­нок від Діда Мо­ро­за. Са­мо­го ж Дідуся на­вряд чи
вар­то в цьо­му віці при­во­ди­ти до ма­лю­ка. Ди­ти­на мо­же
зля­ка­ти­ся не­знай­о­му, див­но одяг­не­ну лю­ди­ну, яка має вру­чи­ти
йо­му по­да­рун­ки.

З трь­ох-чо­тирь­ох років діти вже здатні
бра­ти участь у кон­кур­сах, мас­ка­ра­дах, ма­лень­ких кон­цер­тах та
презентаціях. До них вже мож­на за­про­шу­ва­ти артистів, але тільки
після попередньої підготовки, ад­же з Дідом Мо­ро­зом діти не
зустрі- чаються в зви­чай­но­му житті. Щоб уник­ну­ти стре­су, кра­ще
заздалегідь по­ка­за­ти кар­тин­ки з «про­то­ти­па­ми» майбутніх
гос­тей, розповісти, хто прий­де.

Ду­же важ­ли­во
фо­то­гра­фу­ва­ти дітей на святі, зні- мати на відео. Все це добре
по­ди­ви­ти­ся і по­слу­ха­ти ра­зом з дітьми че­рез рік, пе­ред
підготовкою до на­ступ­но­го Но­во­го ро­ку. За до­по­мо­гою та­ких
спогадів ма­лю­ки за­сво­ять по­нят­тя про час, ми­ну­ле, майбутнє, про
зміну років. Свя­то не по­вин­но по­ру­шу­ва­ти ре­жим дня і зви­чай­не
ме­ню ди­ти­ни.

Що бу­де­мо їсти?

Що стосується їжі, то
кра­ще не да­ва­ти дітям не­з­вич­ну їжу з за­галь­но­го сто­лу. Не
ку­пуй­те солодо- щів і не до­зво­ляй­те це ро­би­ти рідним. Поясніть
ба­бу­сям і дідусям, що за «се­кунд­ну» радість дитині потім
до­ве­деть­ся роз­п­ла­чу­ва­ти­ся тиж­ня­ми.

Існує і низ­ка
інших продуктів, які зовсім не під- ходять ма­лень­ким спо­жи­ва­чам:
рибні делікатеси, чер­во­на та чор­на ікра, сирокопчені ков­ба­си,
гри­би. Як­що вам хо­четь­ся влаш­ту­ва­ти для ма­лю­ка свят­ко­вий
стіл, зробіть ялин­ку з ва­ре­них овочів, при­крась­те тарілку з ка­шею
яго­да­ми. За­ли­шай­те са­лат або пу­динг незвичайної кра­си.

Ну
а по закінченню «ди­тя­чо­го» свя­та попросіть гос­тей не шуміти, а
вікна за­крий­те щільними што­ра­ми, щоб дитині не за­ва­жа­ли гучні
го­ло­си і ви­бу­хи пе­тард.

Оставить комментарий

Adblock
detector