Читать статью на русском языке

На­род­жу­ю­чись, ма­лень­ка лю­ди­на включа- ється до вже сформованої
сис­те­ми суспіль- них відносин і по­сту­по­во здобуває особ­ли­ву якість —
стає особистістю.

Сім’я є ос­но­вою фор­му­ван­ня особистості
ди­ти­ни. Са­ме у родині ма­люк отримує пер­ший досвід взаємодії з
бать­ка­ми, бра­та­ми і сест­ра­ми, а та­кож має можливість спостерігати
за тим, як во­ни став­лять­ся один до од­но­го.

Про­тя­гом
пер­ших кількох років жит­тя ма­лю­ка, спілкування з близь­ки­ми для
ньо­го — єдина можливість от­ри­ман­ня та­ко­го досвіду. Потім, в жит­тя
ди­ти­ни вклю­ча­ють­ся ди­тя­чий са­док, шко­ла і ву­ли­ця. Про­те і в
цей час сім’я все ще найбільш впли­во­ва.


Оставить комментарий

Adblock
detector