Китайські традиції, пов’язані з на­род­жен­ням і ви­хо­ван­ням дітей, силь­но відрізняються від європейських.

Після
на­род­жен­ня про­тя­гом місяця ма­мою і ди­ти­ною особ­ли­во опікуються.
Вважається, що моло- дій мамі не слід час­то вста­ва­ти з ліжка, тре­ба
по­мен­ше ру­ха­ти­ся, не стриг­ти во­лос­ся, не їсти певні про­дук­ти, не
пи­ти зе­ле­ний чай, оскільки всі во­ни ма­ють хо­лод­ну при­ро­ду.

Весь
до­гляд за ди­ти­ною і ро­бо­та по до­му ля­га­ють на плечі родичів
жіночої статі. Тут, прий­ня­то віддавати дітей в яс­ла з
ранньо­го віку (іноді навіть із трь­ох місяців), де во­ни жи­вуть за
пра­ви­ла­ми ко­лек­ти­ву в повній відповідності з прий­ня­ти­ми
нор­ма­ми.

Жорст­кий ре­жим дає і свої позитивні пло­ди: ма­лю­ки
ра­но по­чи­на­ють хо­ди­ти на гор­щик, сплять і їдять стро­го за
роз­к­ла­дом, рос­туть слух­ня­ни­ми, в жорст­ких рам­ках раз і
на­зав­ж­ди вста­нов­ле­них пра­вил.

З са­мо­го ранньо­го віку
вихователі та бать­ки ста­ран­но зай­ма­ють­ся роз­вит­ком малюків, і в
цьо­му китайці близькі росіянам. Навчальні ігри та спеціальні
про­гра­ми, помножені на старанність і слухняність китайців, здатні
да­ти грандіозні ре­зуль­та­ти!

В продовження читайте далі: Японія: І Бог, і раб, і другОставить комментарий

Adblock
detector