Читать статью на русском языке

Для то­го щоб жінка мог­ла завагітніти, пот- рібні певні умо­ви. Як­що
роз­гля­да­ти це як фізіологічний про­цес, то без овуляції нічого
вий­де.

Але як дізнатися, на­ста­ла во­на чи ні? Ад­же ба­га­то
пар, які, зда­ва­ло­ся б, здорові і здатні до на­род­жен­ня дітей,
дов­гий час, іноді, безуспішно на­ма­га­ють­ся зло­ви­ти цей мо­мент,
але нічого не ви­хо­дить.

Тро­хи теорії

Овуляція — це
один з етапів мен­ст­ру­аль­но­го цик­лу, під час яко­го зріла і
го­то­ва до запліднення яйцеклітина ви­хо­дить з фолікула яєчника. Як
пра­ви­ло, овуляція відбувається у жінок в середині мен­ст­ру­аль­но­го
цик­лу, і ці при­близ­но 3 — 5 днів — найсприятливіший період для
за­чат­тя.

Особливі прик­ме­ти овуляції

Як­що у жінки
ре­гу­ляр­ний мен­ст­ру­аль­ний цикл, то овуляцію мож­на
роз­ра­ху­ва­ти: для цьо­го потрібно від пер­шо­го дня наступної
менструації відняти 12 — 14 днів — це і бу­де період овуляції.

Ще вар­то звер­ну­ти ува­гу на деякі симп­то­ми: підвищення жирності
шкіри і по­ява на ній ви­си­пу, болі в животі, рясні виділення з піхви.

Мож­на що­ран­ку вимірювати ба­заль­ну тем­пе­ра­ту­ру за до­по­мо­гою
тер­мо­мет­ра (ораль­но, вагінально або рек­таль­но) — пе­ред овуляцією
тем­пе­ра­ту­ра знижується, після — зростає. Але є й додаткові, більш
точні дослідження, на­прик­лад, ви­ко­рис­тан­ня спеціальних тестів, які
мож­на ку­пи­ти в аптеці.

Пам’ят­ка

 • не вар­то діставати тест, як­що не збираєтеся про­во­ди­ти йо­го найб­лиж­чим ча­сом;

 • тес­ту­ван­ня потрібно про­во­ди­ти щод­ня, ба­жа­но в один і той же час;

 • кра­ще утри­му­ва­ти­ся від се­чо­ви­пус­кан­ня за 4 го­ди­ни до про­ве­ден­ня тес­ту;

 • проведіть
  тес­ту­ван­ня вранці і ввечері, при­чо­му добре б по­тра­пи­ти в
  проміжок від 10 го­ди­ни ран­ку до 8 го­ди­ни ве­чо­ра;

 • не­ба­жа­но ви­ко­рис­то­ву­ва­ти для тес­ту пер­шу ран­ко­ву се­чу;

 • за па­ру го­дин до тес­ту­ван­ня рекомендується ско­ро­ти­ти вжи­ван­ня рідини.

Як пра­цю­ють тес­ти?

У сечі жінки міститься лютеїнізуючий гор­мон (ЛГ), рівень яко­го різко зростає за 1 — 2 до­би до на­стан­ня овуляції.

Тес­ти ре­а­гу­ють на утри­ман­ня ЛГ і до­зво­ля­ють ви­зна­чи­ти
спри­ят­ли­вий час для за­чат­тя. У мо­мент, ко­ли рівень ЛГ досягає
піку, що відбувається ли­ше один раз про­тя­гом мен­ст­ру­аль­но­го
цик­лу, тест на овуляцію стає по­зи­тив­ним.

Мінус

Недоліком тестів для ви­зна­чен­ня овуляції мож­на на­зва­ти ви­со­ку
ціну. Як­що спро­бу­ва­ти за­оща­ди­ти і про­во­ди­ти тес­ту­ван­ня раз
на день, то мож­на про­пус­ти­ти пік ЛГ і тоді всі ста­ран­ня підуть
нанівець.

А як­що у жінки не­ре­гу­ляр­ний цикл, то точ­но­го
ре­зуль­та­ту тес­ту­ван­ня мож­на не до­би­ти­ся і гроші бу­дуть
витрачені да­рем­но.

Як про­во­ди­ти тес­ту­ван­ня?

Тес­ту­ван­ня потрібно по­чи­на­ти за 17 днів до по­чат­ку наступної
менструації, але це за умо­ви, що у жінки ре­гу­ляр­ний
мен­ст­ру­аль­ний цикл.

На­прик­лад, як­що цикл складається з
28 днів, то тес­ту­ван­ня про­во­дить­ся з 11-го дня, як­що з 35 днів — з
18-го. Як­що цикл не­ре­гу­ляр­ний, то потрібно виб­ра­ти
най­ко­рот­ший цикл за півроку і за ним ви­зна­ча­ти день тес­ту­ван­ня.

Спра­ва в то­му, що пік рівня ЛГ, який мо­же бу­ти пра­виль­но
ви­зна­че­ний тес­том, тримається мен­ше до­би. То­му як­що ЛГ до­сяг
піку увечері, а тест жінка зро­би­ла ли­ше вранці, ко­ли рівень ЛГ вже
зни­зив­ся, то ре­зуль­та­ти мо­жуть ви­я­ви­ти­ся не­га­тив­ни­ми.

То­му рекомендується ро­би­ти тест на овуляцію двічі на день — вранці і
ввечері, щоб не про­пус­ти­ти мо­мент, ко­ли рівень ЛГ в сечі найбільш
ви­со­кий.

Тест-смуж­ку необхідно помістити в ємність з се­чею
на кілька се­кунд, після чо­го по­клас­ти на рівну по­верх­ню і
по­ди­ви­ти­ся ре­зуль­тат че­рез 10 хви­лин.

Як­що для
тес­ту­ван­ня застосовується стру­ме­не­вий тест, то мож­на
ви­ко­рис­то­ву­ва­ти або ємність з се­чею, або підставляти тест відразу
під струмінь сечі на кілька се­кунд. Після цьо­го тест закривається
ков­пач­ком і кла­деть­ся на рівну по­верх­ню. Че­рез 10 хви­лин мож­на
по­ба­чи­ти ре­зуль­тат.

Ме­тод папороті

Існують
та­кож спеціальні при­ла­ди — міні- мікроскопи. Во­ни мо­жуть
ви­зна­чи­ти овуляцію по слині жінки. Спра­ва в то­му, що за 2 — 3 дні
пе­ред овуляцією в слині збільшується вміст со­лей — хлоридів.

Як­що по­ди­ви­ти­ся та­ку сли­ну під мікроскопом, то мож­на по­ба­чи­ти
ма­лю­нок, схо­жий на лист папороті. Цілком мож­ли­во, що
міні-мікроскопи (які за фор­мою і розміром на­га­ду­ють фла­кон з
губ­ною по­ма­дою) ста­нуть кон­ку­рен­та­ми тестів на овуляцію,
оскільки во­ни зручні, економічні і розраховані на багаторічну ро­бо­ту,
а та­кож да­ють точні ре­зуль­та­ти.

Як ви­зна­чи­ти ре­зуль­тат?

Для цьо­го потрібно порівняти лінію ре­зуль­та­ту зліва біля стрілки на
тест-смужці з кон­троль­ною лінією спра­ва. Як­що на тесті з’яви­ла­ся
тільки од­на кон­троль­на лінія або тес­то­ва лінія світліше
контрольної, то тест вважається не­га­тив­ним.

Як­що тес­то­ва і
кон­троль­на лінія збігаються за коль­о­ром і яскравості або тес­то­ва
лінія темніше контрольної, то тест по­зи­тив­ний (після цьо­го
про­дов­жу­ва­ти тес­ту­ван­ня не потрібно). Як­що кон­троль­на лінія
відсутня, зна­чить, тест хиб­ний або про­ве­де­ний не­пра­виль­но.

Різновиди тестів

 • зви­чай­на тест-смуж­ка, яка виглядає і використовується так са­мо, як і тест для ви­зна­чен­ня вагітності;

 • стру­ме­не­вий тест — в плас­ти­ко­во­му корпусі з ков­пач­ком (ре­зуль­тат вид­но в спеціальному віконці);

 • циф­ро­вий тест, який має спеціальне елек­трон­не таб­ло, що дозволяє ба­чи­ти ре­зуль­та­ти.

Як точ­но розпізнати овуляцію?

Щоб бу­ти впев­не­ною на 100%, надійніше спостерігати за рос­том і
роз­вит­ком фолікула за до­по­мо­гою ульт­ра­зву­ко­во­го дослідження.
Мож­на комбінувати УЗД і ви­ко­рис­тан­ня тестів на овуляцію.Оставить комментарий

Adblock
detector