Читать статью на русском языке

Сліпа віра в ши­ро­ко поширені міфи про зір не тільки забирає у батьків
ба­га­то ча­су і спустошує їхні гаманці, але і слу­жить при­чи­ною
ви­ник­нен­ня непотрібних непорозумінь між ни­ми та дітьми.

Більшість лю­дей схиль­на прий­ма­ти на віру твер­джен­ня, які
на­во­дять­ся ниж­че. Од­нак не існує на­уко­вих доказів істинності
хо­ча б од­но­го з них.

 • Чи­тан­ня при по­га­но­му освітленні псує зір.

 • За­над­то ба­га­то чи­та­ти шкідливо для очей.

 • Зір
  псується, як­що пе­ре­бу­ва­ти за­над­то близь­ко до ек­ра­ну
  телевізора. (За­ува­жу, що від телевізора в будь-яко­му ви­пад­ку вар­то
  три­ма­ти­ся подалі, оскільки наслідки низь­ких рівнів опромінення, —
  наслідки, які мо­жуть про­яви­ти­ся в май­бутньо­му, до цих пір не
  вивчені).

 • Чи­тан­ня в ру­хо­мо­му автомобілі псує очі.

 • Спа­ла­хи і яс­кра­ве штуч­не освітлення псу­ють зір.

 • Від носіння чу­жих окулярів зір послаблюється.

 • Дешеві оку­ля­ри псу­ють зір.

 • Від то­го, що ви не но­си­те оку­ля­ри, псується зір.

 • Від то­го, що ви но­си­те оку­ля­ри, ваш зір по­сту­по­во послаблюється.

 • Як­що
  по­тра­пи­ло в око чужорідне тіло вчас­но не ви­да­ли­ти, во­но
  по­тра­пить за оч­не яб­лу­ко і за­гу­бить­ся там на­зав­ж­ди. (А ось і
  не по­тра­пить! Ви­ди­ма час­ти­на ока відділена від задньої час­ти­ни
  очниці так зва­ною кон’юнк­ти­валь­ною пе­ре­тин­кою. Єдині отво­ри в
  ній — мікроскопічні слізні про­то­ки).

 • Морк­ви­на ко­рис­на для зміцнення зо­ру. (Як­що цей довід переконає їсти овочі, чо­му б не підтримувати цей міф!).

Лег­ко пе­ре­ко­на­ти­ся, що як­що в більшості на­ве­де­них ситуацій
бать­ки бу­дуть постійно твер­ди­ти дитині: «При­пи­ни, не ро­би
цьо­го», — їх по­ра­да на­вряд чи бу­де прий­ня­та до ви­ко­нан­ня,
за­те до­дасть непотрібного тер­тя у відносинах.

Ко­рот­кий посібник про­блем із зо­ром

 • Як­що
  у вас немає ве­не­рич­них за­хво­рю­вань, по­ста­рай­те­ся
  пе­ре­ко­на­ти лікаря не вво­ди­ти в очі дитині при народженні нітрат
  срібла. Ця про­це­ду­ра се­бе не виправдовує че­рез свій знач­ний
  ри­зик.

 • Як­що у ди­ти­ни немає оче­вид­них про­блем із зо­ром у
  школі чи вдо­ма, регулярні перевірки зо­ру йо­му не потрібні. Во­ни
  доцільні ли­ше двічі — у чо­ти­ри ро­ки і у віці близь­ко де­ся­ти
  років.

 • Як­що ру­хи очей но­во­на­род­же­но­го не скоор- диновані, не
  пе­ре­жи­вай­те. До третьо­го місяця йо­го жит­тя все ви­пра­вить­ся.
  Змінний страбізм, при яко­му око періодично «забігає не в ту сто­ро­ну»,
  за­зви­чай про­хо­дить до чо­тирь­ох-п’яти років і не вимагає ніяких
  заходів.

 • Як­що око ди­ти­ни постійно «си­дить в кут­ку», це мо­же
  при­звес­ти до амбліопії — се­рй­оз­ний по­рок зо­ру. Зверніться з
  цьо­го при­во­ду до оф­таль­мо­ло­га, але не поспішайте з операцією,
  як­що її ре­ко­мен­ду­ють. По­год­жуй­те­ся на неї тільки після то­го,
  як використаєте можливість ви­пра­ви­ти зір за до­по­мо­гою
  ор­топ­ти­ки, підбору окулярів, за­крит­тя здо­ро­во­го ока.

 • Як­що у
  ди­ти­ни роз­ви­неть­ся кон’юнктивіт, про­ми­вай­те очі кип’яче­ною
  во­дою за до­по­мо­гою чистої тка­ни­ни. Спро­буй­те знай­ти дже­ре­ло
  алергії. Звер­тай­те­ся до лікаря тільки в то­му ви­пад­ку, як­що,
  не­зва­жа­ю­чи на всі ваші зу­сил­ля, очі гно­ять­ся кілька днів.

 • Ячмені зігрівайте ком­пре­са­ми, щоб во­ни швид­ше локалізувалися, ви­сох­ли і вилікувалися. Ліки вам не зна­доб­лять­ся.

Оставить комментарий

Adblock
detector