Читать статью на русском языке

Ваш організм — це пазл. Час­ти­ну де­таль­ок при­но­си­те ви, час­ти­ну підкладає лікар.

Чим більше де­таль­ок ви за­бу­де­те (бу­дин­ки у вигляді ме­дич­них
документів або в се­бе в голові у вигляді не розказаної інформації), тим
більше незібраним за­ли­шить­ся пазл.

Візит до гінеколога — це
дійсно пра­ця і стрес для більшості жінок. При­чо­му мак­си­маль­не
на­ван­та­жен­ня припадає на перші два ета­пи ве­ли­ко­го шля­ху, між
яки­ми, до речі, мо­жуть прой­ти місяці і навіть ро­ки.

Пер­ший етап: прий­ня­ти рішення про візит.

Дру­гий: Зму­си­ти се­бе все-та­ки опи­ни­ти­ся у ньо­го в кабінеті.
Щоб відвернути вас від хви­лю­вань і по­бо­ю­вань пе­ред відвіданням і
зро­би­ти йо­го мак­си­маль­но ефек­тив­ним, пропонуємо ал­го­ритм
підготовки до цьо­го відповідального і необхідного за­хо­ду.

 • Візьміть з со­бою з до­му пас­порт, стра­хо­вий ме­дич­ний поліс і всю
  ме­дич­ну документацію (дані об­сте­жень, які ви ко­ли-не­будь
  про­хо­ди­ли).

 • У день відвідування гінеколога не ста­рай­те­ся з
  гігієнічними про­це­ду­ра­ми, то­му що, по-пер­ше, це усклад­нить огляд
  (зро­бить йо­го менш ком­форт­ним), а, по-дру­ге, лікар по­ви­нен
  ба­чи­ти ре­аль­ну кар­ти­ну; пам’ятай­те, ви йде­те не на по­ба­чен­ня.
  Та й пе­ред по­ба­чен­ням подібного ро­би­ти не рекомендуємо — ду­же
  гли­бо­ка та інтенсивна інтимна гігієна не сприяє ком­фор­ту під час
  статевої близькості.

 • Візьміть із со­бою блок­нот і руч­ку, а ще пе­люш­ку і шкар­пет­ки (це, зви­чай­но, тільки для жіночої консультації).

 • Обов’яз­ко­во підготуйте вдо­ма спи­сок пи­тань, які тре­ба по­ста­ви­ти лікарю.

 • Будь­те готові під час консультації повідомити лікарю де­я­ку інформацію про се­бе.

Яка дум­ка найчастіше пульсує в голові у пацієнтки, яка си­дить тре­тю
го­ди­ну пе­ред кабінетом лікаря в жіночій консультації (за­уваж­те,
лікар з кабінету з ме­тою ча­ю­ван­ня не ви­хо­див): «Ну як мож­на так
дов­го во­зи­ти­ся з кож­ною пацієнткою?».

Але го­лов­не пи­тан­ня має зву­ча­ти по-іншому: «Як мож­на так дов­го зга­ду­ва­ти да­ту останньої мен- струації?».

От­же, будь­те готові розповісти про се­бе:

1. ПІБ, ад­ре­су, вік, зріст, ва­гу.

2. Ваші скар­ги, пов’язані з жіночою ста­те­вою сфе­рою (болі,
виділення, про­бле­ми з менструацією, про­бле­ми зі ста­те­вим жит­тям),
з мо­лоч­ни­ми за­ло­за­ми та інші скар­ги на стан здо­ров’я — як
дав­но з’яви­ли­ся ці скар­ги і з чим ви самі їх пов’язуєте.

3. Ва­ша мен­ст­ру­аль­на функція:

 • Вік, ко­ли по­ча­ли­ся менструації (підказка: за­зви­чай у віці 10 —
  15 років), че­рез який час вста­но­вив­ся (став ре­гу­ляр­ним)
  мен­ст­ру­аль­ний цикл (про­тя­гом од­но­го ро­ку), як­що не
  вста­но­вив­ся в призначені терміни, чи бу­ли звер­нен­ня до гінеколога.

 • Тривалість
  і регулярність цик­лу — від 1-го дня од­но­го цик­лу до 1-го дня іншого
  (в се­редньо­му це 21 — 35 днів), як­що є за­трим­ки, то на скільки, чи
  є міжменструальні кровотечі.

 • Тривалість менструації (за­зви­чай це 3 — 7 днів), чи є мажучі кров’янисті виділення до і після менструації.

 • Рясність менструації (нор­ма — 80 мл, скільки про­кла­док по скільки кра­пель ви використовуєте в найактивніший день).

 • Да­та останньої менструації (чи прийш­ла в термін, чи бу­ла зви­чай­ною по тривалості і рясності).

 • Чи є у вас пе­ред­мен­ст­ру­аль­ний син­дром, чи болісно про­хо­дять менструації.

4. Ва­ша ре­про­дук­тив­на (дітородна) функція: чи бу­ли у вас
вагітності (по­ло­ги, абор­ти, викидні, по­за­мат­ко­ва вагітність,
безпліддя). Що з цьо­го бу­ло останнім і ко­ли?

Чи бу­ли
усклад­нен­ня під час абортів, вагітностей та пологів. Ко­ли ви плануєте
вагітність (варіанти відповідей: як вий­де, більше ніколи, че­рез
якийсь час).

5. Ва­ша ста­те­ве жит­тя: з яко­го віку
роз­по­ча­ла­ся, скільки ста­те­вих партнерів за­раз, тривалість
ста­те­во­го жит­тя з останнім парт­не­ром, регулярність і час­то­та
ста­те­вих актів, об­сте­жен­ня ста­те­во­го парт­не­ра на ІПСШ
(інфекції, що пе­ре­да­ють­ся ста­те­вим шля­хом), став­лен­ня
парт­не­ра до різних способів запобігання, ви­ко­рис­тан­ня
пре­зер­ва­ти­ва при но­вих ста­те­вих кон­так­тах.

6.
Гінекологічні за­хво­рю­ван­ня: ко­ли останній раз бу­ли у гінеколога і
яке закінчення він ви­дав. Чи бу­ли у вас і ва­ших найб­лиж­чих
ро­ди­чок дис- функція яєчників, кісти яєчників, СПКЯ (син­дром
полікістозних яєчників), міома мат­ки, ендометріоз, запальні про­це­си
зовнішніх і внутрішніх ста­те­вих органів, інфекції (бактеріальні та
вірусні, у то­му числі ВІЛ), патологія ший­ки мат­ки, роздільні
діагностичні вис­коб­лю­ван­ня й інші операції, за­хво­рю­ван­ня
мо­лоч­них за­лоз; яке вам про­во­ди­ли лікування, як ви йо­го
пе­ре­но­си­ли, який був ефект від лікування.

7. Загальні
(соматичні) за­хво­рю­ван­ня: чи є у вас чи ва­ших найб­лиж­чих родичів
хронічні і гострі за­хво­рю­ван­ня печінки, ни­рок, сер­ця, легенів,
міг- рень, епілепсія, підйоми артеріального тис­ку, цук­ро­вий діабет,
ва­ри­коз­не роз­ши­рен­ня вен, тром­бо­зи і тромбофлебіти, трав­ми,
операції, онкологічні за­хво­рю­ван­ня, перебуваєте ви на
дис­пан­сер­но­му обліку (ре­гу­ляр­но спостерігаєтеся) у будь-яко­го
лікаря?

8. Ви па­ли­те (скільки си­га­рет на до­бу)?

9. Чи є у вас алергічні реакції на що-не­будь?

Оставить комментарий

Adblock
detector