Читать статью на русском языке

Прислів’я «Ми — те, що ми їмо» мож­на смі- ливо пе­ре­но­си­ти на шко­ля­ра.

Поведінка ди­ти­ни ба­га­то в чо­му бу­де за­ле­жати від якості
хар­чу­ван­ня, від апе­ти­ту і від перекон- ливості батьків, які вміють
вмов­ля­ти дітей їсти ко­рис­ну їжу.

Від чо­го за­ле­жить
енергійність ди­ти­ни? Енер- гійність ди­ти­ни пов’яза­на з якістю
хар­чу­ван­ня та кількістю спо­жи­тих за до­бу білків, жирів і
вуглеводів.

Їжа — дже­ре­ло цінних по­жив­них ре­чо­вин:
білків, жирів, вуглеводів, вітамінів, мікроелементів. Від ха­рак­те­ру
їжі мо­же змінюватися і поведінка шко­ля­ра.

Го­лод­на ди­ти­на
бу­де не­по­си­дю­чою, не­уваж­ною, дратівливою. Пе­ре­го­до­ва­на
ди­ти­на відчуватиме сонливість, що заважає зо­се­ре­ди­ти­ся на
на­вчаль­но­му процесі. Постійний дефіцит в їжі необхідних по­жив­них
ре­чо­вин мо­же зро­би­ти ди­ти­ну апа­тич­ною і розсіяною.

Го­лов­ний мо­зок лю­ди­ни — ор­ган, який пот- ребує енергії та по­жив­них ре­чо­вин більше, ніж інші ор­га­ни.

Зміна ха­рак­те­ру хар­чу­ван­ня змінює біохімію моз­ку, швидкість
про­ве­ден­ня імпульсів по нер­во­вих во­лок­нах і, як наслідок —
пам’ять, ува­га, швидкість мис­лен­ня.

Го­лов­ний мо­зок
лю­бить про­дук­ти, багаті білками, ву­г­ле­во­да­ми, жи­ра­ми. Дефіцит
вітамінів мо­же погіршувати ро­бо­ту моз­ку. Вважається, що енер- гійність
ди­ти­ни пов’яза­на з якістю хар­чу­ван­ня та кількістю спо­жи­тих за
до­бу білків, жирів і вуглеводів.

Од­нак як­що ди­ти­на їсть
ма­ло овочів і фруктів, на тлі дефіциту вітамінів і мікроелементів мо­же
погір- шитися засвоєння інших по­жив­них ре­чо­вин.

І тоді ма­ми
роз­во­дять ру­ка­ми і ка­жуть: «Не в ко­ня корм» — на­чеб­то ди­ти­на
їсть не­ма­ло, а залишається ху­дою і ослаб­ле­ною.

Які стра­ви по­до­ба­ють­ся дітям?

Дітям по­до­ба­ють­ся незвичайні блю­да з не­з­ви­чай­ною історією.

Знан­ня ко­рис­них продуктів і вміння го­ту­ва­ти смач­ну і пра­виль­ну
їжу не зав­ж­ди ря­ту­ють від дефіциту по­жив­них ре­чо­вин з однієї
простої при­чи­ни: ди­ти­на відмовляється від їжі.

Це мо­же
бу­ти пов’яза­но з по­га­ним апе­ти­том на тлі шкільної пе­рев­то­ми.
Ба­га­то дітей терпіти не мо­жуть корисні про­дук­ти — сир, брокколі,
шпи­нат, віддаючи пе­ре­ва­гу шкідливим про­дук­там з «по- рожніми»
калоріями — га­зо­ва­ну во­ду, чіпси, со- лодощі.

Дієтологи
ре­ко­мен­ду­ють підключати фантазію в процесі при­го­ту­ван­ня
ко­рис­них страв. На­ма­гай­те­ся ро­би­ти їжу кра­си­вою, приділіть
ува­гу обгортці, в яку за­гор­не­те дитині бу­тер­брод: яс­кра­ва і
гар­на упа­ков­ка вик­ли­че ве­ли­ку зацікавленість у вмісті, ніж
зви­чай­ний це­ло­фа­но­вий па­кет для сніданків.

Са­ла­ти
мож­на по­си­па­ти звер­ху горіхами і тер­тим си­ром, а в сир
до­да­ва­ти шма­точ­ки свіжих фруктів. Наявність блен­де­ра до­зво­лить
ек­с­пе­ри­мен­ту­ва­ти з вітамінними кок­тей­ля­ми, го­ту­ва­ти
популярні смузі (густі коктейлі, зроблені зі свіжих фруктів і овочів з
до­да­ван­ням йо­гур­ту).

Оставить комментарий

Adblock
detector