Читать статью на русском языке

Які ви­ди анестезії про­по­ну­ють лікарі май- бутнім ма­мам, які очікують
ке­са­ре­во­го роз­ти­ну? Що потрібно зна­ти, роб­ля­чи вибір між ни­ми?

Кесарів роз­тин мо­же бу­ти за­пла­но­ва­но зазда- легідь, але
іноді необхідність у ньо­му виникає вже під час пологів. Так що знан­ня
про ме­то­ди зне­бо­лю­ван­ня бу­дуть корисні всім майбутнім ма­мам.

Існує 2 ос­нов­них спо­со­би анестезії при ке­са­ре­во­му розтині:
за­галь­ний (або нар­коз), ко­ли ви спи­те під час операції, і
регіонарний (зне- болюється кон­крет­на об­ласть), ко­ли ви спи­те, а
чутливість нижньої час­ти­ни тіла бло­ко­ва­на.

За­раз кесарів
роз­тин частіше про­во­дять під регіонарною анестезією. Нар­коз
ви­ко­рис­то­ву­ють, ко­ли регіонарне зне­бо­лю­ван­ня не­мож­ли­во
(лікар не володіє ме­то­дом, або у жінки є про­ти­по­ка­зан­ня).

І три ти­пи місцевої анестезії:

Спінальна — нею ко­рис­ту­ють­ся найчастіше і при пла­но­вих, і при
екст­ре­них операціях. Пре­па­рат вво­дять най­тон­шою гол­кою в
спи­наль­ний простір. Він розташовується в глибині, по всій довжині
хреб­та, у вигляді «мішка» із щільних обо­ло­нок.

У ньо­му
міститься спи­наль­на рідина і спин­ний мо­зок з ве­ли­ки­ми нер­ва­ми,
що відповідають за ру­хи нижньої час­ти­ни тіла. Дія пре­па­ра­ту настає
за 5 хви­лин і триває дов­ше 1,5 го­ди­ни.

При­близ­но 1 з 5
дітей народжується за­раз шля­хом операції ке­са­ре­во­го роз­ти­ну. З
них близь­ко 30% є пла­но­ви­ми, а 70% — екст­ре­ни­ми.

Епідуральна анестезія використовується рідше. Епідуральний простір
розташовується пе­ред спи­наль­ним, по­бли­зу нервів, що пе­ре­да­ють
больові відчуття від мат­ки.

Після місцевої анестезії шкіри в
ньо­го вво­дять тон­кий ка­те­тер, по яко­му подається пре­па­рат. Цим
ме­то­дом частіше ко­рис­ту­ють­ся, щоб зне­бо­ли­ти пе­рей­ми. Як­що
виникає необхідність в операції, че­рез той же ка­те­тер вво­дять
сильніші ане­сте­ти­ки. Але до­за ліків при епідуральній анестезії бу­де
більше, ніж при спинальній, і подіє во­на не так швид­ко — че­рез 20-30
хви­лин.

То­му цим ме­то­дом ко­рис­ту­ють­ся:

  • як­що епідуральний ка­те­тер вже був вста­нов­ле­ний і до по­чат­ку операції ще є час, близь­ко 20 хви­лин;

  • як­що очікується дов­га операція;

  • ко­ли немає досвіду в застосуванні спинальної анестезії;

  • як­що епідуральний ка­те­тер потрібен і після операції;

  • є про­ти­по­ка­зан­ня до спинальної анестезії (ва­ди сер­ця то­що).

Спи­наль­но-епідуральна анестезія — поєднання обох методів.

Підготовка до операції

1. При пла­но­во­му ке­са­ре­во­му розтині кра­ще опи­ни­ти­ся в
по­ло­го­во­му бу­дин­ку за па­ру днів до операції, але іноді лікарі
до­зво­ля­ють приїхати в той же день.

2. Ви­би­ра­ти ме­тод
анестезії ви бу­де­те ра­зом з анестезіологом-реаніматологом, він же
візьме у вас зго­ду на її про­ве­ден­ня.

3. Апа­ра­ту­ра в
операційній бу­де постійно ви- мірювати вам артеріальний тиск, час­то­ту
пуль­су і на­си­чен­ня крові кис­нем. Потім мед­сест­ра-анестезіст
вве­де внутрішньовенний ка­те­тер, подає роз­чин, який запобіжить
зни­жен­ня кров’яно­го тис­ку під час операції і за­пов­нить
кро­вов­тра­ти. У се­чо­вий міхур вам по­став­лять тон­кий ка­те­тер
(йо­го при­бе­руть після операції).

Про­ве­ден­ня анестезії

Вас по­про­сять ляг­ти на бік або сісти на опера- ційному столі, зігнувши
спи­ну ду­гою. Лікар знай­де в поперекової області зруч­не місце і
зро­бить укол для місцевої анестезії на шкірі.

СПИ­НАЛЬ­НА
АНЕСТЕЗІЯ.
Че­рез зне­бо­ле­не місце лікар вве­де най­тон­шу гол­ку. При
її просуванні ви мо­же­те відчути простріл в но­гу. Скажіть про це
лікарю, але на­ма­гай­те­ся не міняти по­ло­жен­ня тіла.

Че­рез
гол­ку відразу вве­дуть до­зу місцевого ане­сте­ти­ка і ви­да­лять її.
За­зви­чай про­це­ду­ра займає кілька хви­лин, як­що немає труднощів з
про­су­ван­ням гол­ки (як пра­ви­ло, во­ни зустрічаються у пов­них жінок
і пацієнток з силь­ним сколіозом).

Оставить комментарий

Adblock
detector