Читать статью на русском языке

Доксициклін — антибіотик з гру­пи тетрацик- лінів.

Ши­ро­ко
відомий кож­но­му пре­па­рат «тетрациклін» є при­род­на ре­чо­ви­на,
утво­ре­на в природі особ­ли­вим ви­дом грибків. Ак­тив­на час­ти­на
мо­ле­ку­ли тетрацикліну виділяється і модифікується за до­по­мо­гою
склад­но­го хімічного син­те­зу, в результаті утворюється прин­ци­по­во
но­ва біологічно ак­тив­на ре­чо­ви­на, но­вий антимікробний пре­па­рат —
це і є доксициклін.

Йо­го те­ра­пев­тич­на активність помітно
перевершує пра­ро­ди­те­ля (при­род­ний тетрациклін), хімічний син­тез
дозволяє до­мог­ти­ся ви­со­ко­го сту­пе­ня очи­щен­ня пре­па­ра­ту і
по­яви в ньо­го но­вих вель­ми ко­рис­них влас­ти­вос­тей. Як наслідок
цьо­го — нові можливості ви­ко­рис­тан­ня і знач­не змен­шен­ня
не­га­тив­них реакцій — і ток­сич­них, і алергічних.

На які
мікроорганізми і яким чи­ном діє доксициклін?
Кількість бактерій, ріст
яких ак­тив­но пригнічується доксицикліном, ду­же ве­ли­ка — не­дар­ма
йо­го відносять до так зва­них антибіотиків ши­ро­ко­го спек­тру дії.
Цінність та­ких препаратів взагалі і доксицикліну зок­ре­ма, як раз і
полягає в то­му, що од­на і та ж хво­ро­ба, на­прик­лад, за­па­лен­ня
легенів, мо­же бу­ти вик­ли­ка­на сот­ня­ми найрізноманітніших бактерій.

У ситуації, ко­ли діагноз вста­нов­ле­ний, а збуд­ник
невідомий, ши­ро­кий діапазон дії доксицикліну набуває особ­ли­во­го
зна­чен­ня, ба­га­то­ра­зо­во змен­шу­ю­чи ри­зик лікарської по­мил­ки. У
той же час мож­на при­вес­ти аб­со­лют­но кон­крет­ний перелік до­сить
відомих мікробів, що вик­ли­ка­ють ду­же серйозні за­хво­рю­ван­ня, але
«підвладних» дії доксицикліну: стафілокок і стреп­то­кок, дизен- терійна
па­лич­ка і саль­мо­не­ла, збуд­ни­ки гонореї і сифілісу (го­но­кок і
бліда спірохета, відповідно).

Крім бактерій (во­ни як­раз і
бу­ли перераховані ви­ще) доксициклін діє і на рикетсії — це збуд­ни­ки
ви­сип­но­го ти­фу, і на до­сить підступний мікроб під на­звою
ми­ко­плаз­ма. Здатність доксицикліну найактивнішим чи­ном пригнічувати
роз­м­но­жен­ня хламідій має особ­ли­ву значущість, з ура­ху­ван­ням
стрімко зрос­та­ю­чо­го чис­ла хво­рих з уроге- нітальним хламідіозом.

Що ж стосується відповіді на пи­тан­ня, «яким чи­ном діє доксициклін»,
то, в спро­ще­но­му вигляді, це виглядає так: пре­па­рат проникає
все­ре­ди­ну клітини і порушує в ній син­тез білка. Мікроб втрачає
активність і здатність до роз­м­но­жен­ня, і, ма­ло то­го, що
не­за­ба­ром ги­не сам, але і стає лег­кою здо­бич­чю клітин імунної
сис­те­ми лю­ди­ни.

Імена мікробів ви пе­ре­ра­ху­ва­ли, але
сло­во «стреп­то­кок» ні про що звичайній людині не го­во­рить. Чи не
мож­на все-та­ки на­зва­ти конкретні хво­ро­би, які лікуються
кон­крет­ним антибіотиком, ім’я яко­му — доксициклін?

Ну, раз
вже зга­да­ли про стреп­то­кок, на­зве­мо рев­ма­тизм, ангіну,
скар­ла­ти­ну, бе­ши­хо­ве за­па­лен­ня. Інші імена — пневмонія,
бронхіт, плев­рит, інфекції се­чо­вих шляхів, фу­рун­куль­оз, отит,
інфекції шлун­ко­во-киш­ко­во­го трак­ту, кок­люш, сибірська ви­раз­ка,
чу­ма, хо­ле­ра і ще сотні інших на­зв. Пов­тор­но зга­даю хламідіоз,
сифіліс, го­но­рею — конкретніше не придумаєш.

Але ж мікроби, стійкі до дії доксицикліну, на­пев­но є?

Це так і в цьо­му немає нічого особ­ли­во­го — універсального
пре­па­ра­ту «від усьо­го» по­ки що не при­ду­ма­ли. Доксициклін не діє
на віруси і на грибкові інфекції. То­му мар­но лікувати ним,
на­прик­лад, грип, вітрянку або мо­лоч­ни­цю.

Оставить комментарий

Adblock
detector