Читать статью на русском языке

По­го­во­ри­мо про не­без­пе­ки по­пу­ляр­но­го одя­гу, який став прак­тич­но натільною бі- лизною.

Джин­си з низь­кою талією розраховані на плю­со­ву тем­пе­ра­ту­ру.
Як­що на вулиці ниж­че ну­ля, то та­кий одяг взим­ку або в міжсезоння
мо­же ста­ти при­чи­ною пе­ре­охо­лод­жен­ня, об­мо­ро­жен­ня,
за­па­лен­ня придатків, цис­ти­ту і про­блем з нир­ка­ми.

До
речі, об­мо­ро­жен­ня мо­же на­ста­ти навіть при температурі плюс 2 — 5 °
С, як­що до­сить дов­го пе­ре­бу­ва­ти на вулиці. Чим це не­без­печ­но?
Тим, що навіть лег­кий ступінь об­мо­ро­жен­ня виявляється
по­ру­шен­ням кровообігу, лег­ким по­ко­лю­ван­ням і не­знач­ни­ми
больо­ви­ми відчуттями.

Лю­би­тель­кам вузь­ких джинсів ще
відомий симп­том оніміння шкіри. Діагноз «парестезія» не є рідкістю.
Пацієнтки скар­жать­ся на відчуття печіння і под­раз­нен­ня на стег­нах,
болючість де­я­ких нервів, надмірну чутливість і слабкість в області
хреб­та.

Заспокоює факт, що вар­то при­пи­ни­ти но­си­ти вузькі
джин­си — і хворобливі відчуття йдуть. Але як­що б все бу­ло так лег­ко
і не­об­раз­ли­во. Вузь­кий, неприродній одяг — це бу­кет розладів
організму. Джин­си, які тісні в поясі, пе­реж­муть об­ласть шлун­ка,
вик­ли­чуть стрес в підшлунковій залозі.

При носінні джинсів із
за­ни­же­ною талією, які стя­гу­ють об­ласть ма­ло­го та­зу, формується
йо­го зву­жен­ня, що не­спри­ят­ли­во позначається в по­ло­гах. До
речі, в акушерів вже з’явив­ся термін «джин­со­вий таз».

У
дівчаток, які за­над­то ра­но по­ча­ли або час­то но­сять вузькі брю­ки,
во­ни подібні до жорст­ко­го кор­се­ту де­фор­му­ють не тільки таз, але
і внутрішні ор­га­ни. Як думаєте, що спільного між виділеннями з
ста­те­вих шляхів, сверб­ляч­кою і джин­са­ми? Шта­ни впри­тул — од­на з
при­чин ви­ник­нен­ня молочниці.

При натиранні тка­ни­ною
ста­те­вих органів і силь­но­му здавлюванні та­за гриб­ки молочниці
ста­ють активнішими в де­сят­ки разів! Як­що носіння джинсів в цей
період триває, то лікування за- тягується. Але більш се­рй­оз­ни­ми
мо­жуть ви­я­ви­ти­ся такі симп­то­ми, як на­бря­ки і біль в но­гах.

У та­ких ви­пад­ках відмовою від вузь­ко­го одя­гу вже не відбудешся,
пря­ма доріжка до лікаря-фле­бо­ло­га. Дані симп­то­ми вка­зу­ють на
про­яв ва­ри­коз­но­го роз­ши­рен­ня вен. Деякі по­ми­ля­ють­ся,
вва­жа­ю­чи незруч­ним на­сам­пе­ред взут­тя, але це не так.

Надмірно пе­ре­тяг­ну­та об­ласть та­зу уповільнює кровообіг, і но­ги
без необхідної порції крові і кис­ню до кінця дня на­бря­ка­ють. Удвічі
не­без­печ­но но­си­ти вузькі джин­си із взут­тям на ви­со­ких підборах.
Це провокує по­яву целюліту.

Де і які джин­си купуєте? Як­що
це не­ле­галь­ний то­вар, несертифікований, то в ньо­му, як пра­ви­ло,
мож­на ви­я­ви­ти ви­со­кий вміст фе­но­лу.

Чим не­без­печ­на
та­ка ре­чо­ви­на? Тим, що от­руй­на і вхо­дить до скла­ду де­я­ких
шкідливих барвників. При носінні фе­ноль­но­го одя­гу можливі опіки при
попаданні на шкіру, а та­кож за­леж­но від йо­го концентрації,
по­ру­шен­ня функцій нервової сис­те­ми, ди­хан­ня і кровообігу,
под­раз­нен­ня слизової обо­лон­ки ди­халь­них шляхів і очей. Перевірки
ринків постійно фіксують от­руй­ну одяг. Як­що отру­ти немає в
бар­в­ни­ках, то нею об­роб­ля­ють тка­ни­ни, щоб на них під час
дов­го­го зберігання не з’яв­ля­ла­ся пліснява.

Джин­си ши­ють з
деніму — щільної, міцної ба- вовняної тка­ни­ни, в побуті во­на більше
відома як джин­со­ва. Мож­ли­ва суміш такої тка­ни­ни з поліестером. Але
чим більше в складі син­те­ти­ки, тим гірше.

При постійному
носінні син­те­ти­ка не тільки дратує шкіру, але й перешкоджає
над­ход­жен­ню до неї кис­ню. Зустрічаються і більш екстравагантні речі
ти­пу «антицелюлітних», на­прик­лад, джин­си, просочені поліуретаном.

Во­ни та­кож вик­ли­ка­ють алергію або по­ру­шен­ня ди­хан­ня,
особ­ли­во у лю­дей, страж­да­ю­чих хронічними за­хво­рю­ван­ня­ми
дихальної сис­те­ми. Сиг­на­лом про те, що річ не без­печ­на, є
не- приємний або різкий за­пах, який з’являється при носінні, а особ­ли­во
при прасуванні речі.

Ба­га­то вагітних но­сять джин­си. Як­що
це на­ту­раль­на тка­ни­на зі спеціальним кроєм вер­ху від лінії бікіні і
ви­ще, то навіщо відмовлятися? За ра­ху­нок елас­тич­них вста­вок і
всіляких за­тя­жок такі брю­ки бу­дуть рос­ти ра­зом з жи­во­том, а
після пологів підтримають і підтягнуть шкіру жи­во­та, по­ки во­на не
знай­де то­нус.

При виборі джинсів вагітним вар­то вра­хо­ву­ва­ти наступні ню­ан­си:

По-пер­ше, джин­си не повинні тис­ну­ти на низ жи­во­та. Щоб це
зрозуміти, приміряючи їх, слід по­хо­ди­ти, поприсідати. Як­що
з’явить­ся відчуття тис­ку твердої час­ти­ни джинсів під жи­во­том,
швид­ше за все, не вар­то ри­зи­ку­ва­ти, навіть як­що во­ни при­па­ли
по фігурі.

По-дру­ге, самі брю­чи­ни повинні бу­ти вільні,
ніякого об­тя­гу­ван­ня. Но­ги і без то­го вип­ро­бо­ву­ють серйозні
на­ван­та­жен­ня під час вагітності, а тут ви їм ще ство­ри­те
про­бле­ми з кровообігом. Можливі і на­бря­ки на пізніх термінах, тоді
джин­си прос­то ста­нуть мар­ни­ми, то­му що в них склад­но бу­де
влізти.

Пе­ре­важ­но джин­си з елас­тич­ним по­ясом, з по­сад­кою на живіт. Ши­ро­кий елас­тич­ний по­яс виконує ще й роль бан­да­жа.

Зай­шов­ши в примірювальну, ду­май­те не тільки про те, як виглядаєте в
одязі, але і пам’ятай­те, що в стані скутості жо­ден ор­ган не мо­же
пра­цю­ва­ти повноцінно. Нові джин­си повинні вільно одя­га­ти­ся і
застібатися, навіть як­що мо­ва йде про джин­си-стрейч.

Про­тес­туй­те відчуття сво­го тіла: при­сядь­те, зро- біть декілька
ши­ро­ких кроків, по­мар­ши­руй­те. Як­що ніщо не сковує рух, не
викликає дис­ком­фор­ту, зна­чить, по­куп­ка по фігурі і здо­ров’ю не
за­шко­дить. До речі вра­хуй­те, джин­си після пран­ня сідають.

Вра­хо­ву­ю­чи стійку популярність джинсів, іноземні вчені
спро­бу­ва­ли з’ясу­ва­ти плю­си й мінуси в жіночому гардеробі брюк та
спідниць. Ре­зуль­тат на­ступ­ний: лю­би­тель­ки спідниць відчувають
мен­ше про­блем зі здо­ров’ям, ніж лю­би­тель­ки джинсів.

Оставить комментарий

Adblock
detector