Читать статью на русском языке

Чи вар­то го­ду­ва­ти ма­ля грудь­ми, як­що ма­ма нездужає і во­на
приймає ліки? У більшості випадків — так, ствер­джу­ють педіатри.

Пе­ре­ри­ва­ти го­ду­ван­ня грудь­ми потрібно тільки у ви­пад­ку
серйозної хво­ро­би ма­ми. Грип, алергія, мас­тит або тріщини сосків до
них не на­ле­жать і не повинні за­ва­жа­ти жінці го­ду­ва­ти ма­лю­ка
самій.

Груд­не мо­ло­ко містить антитіла, які вбе­ре­жуть
ди­ти­ну від інфекцій, а її організм отримає серйоз- ніший зби­ток, як­що
ви різко пе­рей­де­те на суміші.

Крім то­го, навіть не­дов­ге
спілкування з пляш­кою (звідки вис­мок­ту­ва­ти мо­ло­ко простіше) мо­же
при­вес­ти до то­го, що крихітка звик­не до «лег­ко­го жит­тя» і
відновити го­ду­ван­ня грудь­ми бу­де не­прос­то.

Як бу­ти, як­що ма­ма по­вин­на прий­ма­ти ліки?

Більшість препаратів потрапляє в мо­ло­ко в невеликій кількості, яка рідко впливає на дітей.

За да­ни­ми ВО­ОЗ, для груд­них дітей безпечні жа- рознижуючі,
протикашльові, бронхолітичні, анти- гістамінні за­со­би і навіть ба­га­то
антибіотиків. Кра­ще прий­ма­ти ліки відразу після го­ду­ван­ня, щоб до
мо­мен­ту наступної «тра­пе­зи» їх концентрація в організмі жінки
зни­зи­ла­ся.

Існують і небезпечні для не­мов­лят пре­па­ра­ти,
че­рез які го­ду­ван­ня грудь­ми все-та­ки до­во­дить­ся пе­ре­рва­ти,
на­прик­лад, психотропні за­со­би. Але іноді і дозволені мо­ло­дим
ма­мам ліки за­жа­да­ють пе­ре­рви в годуванні, як­що во­ни призначені у
ве­ли­ких до­зах.

Ось чо­му оста­точ­не рішення, чи мож­на
го­ду­ва­ти ди­ти­ну грудь­ми під час лікування, по­ви­нен прий­ма­ти
лікар. А щоб че­рез ви­му­ше­ну пе­ре­рву в ма­ми не про­па­ло мо­ло­ко,
потрібно частіше зціджу- ватися.

Груд­не мо­ло­ко — це
унікальний про­дукт, який за­хис­тить ма­лю­ка від вашої за­сту­ди або
до­по­мо­же змен­ши­ти симп­то­ми, що вже по­ча­ли­ся.

Ра­зом з
ним ма­люк отримає антитіла, які виробляє ва­ша імунна сис­те­ма для
бо­роть­би з бактеріями і вірусами. А материнські мікроби в мо­ло­ко не
по­трап­ля­ють, як­що тільки у годуючої жінки немає мас­ти­ту або іншого
за­паль­но­го про­це­су в молочній залозі.

Од­нак, щоб
мінімізувати ри­зик за­ра­жен­ня, обов’яз­ко­во носіть мар­ле­ву мас­ку і
провітрюйте кімнати. Як­що у вас ви­со­ка тем­пе­ра­ту­ра, від
го­ду­ван­ня грудь­ми все ж слід відмовитися. На цей ви­па­док
запасіться зцідженим мо­ло­ком. Во­но мо­же зберігатися в морозильній
камері кілька місяців.

У більшості випадків прий­ом
антибіотиків не є при­во­дом відмовлятися від го­ду­ван­ня грудь­ми. Але
як­що ви не впевнені в безпеці то­го або іншого пре­па­ра­ту,
про­кон­суль­туй­те­ся зі своїм лікуючим лікарем і педіатром ..

Особ­ли­вий ви­па­док

 • ГРЗ,
  грип.
  Ри­зик пе­ре­да­ти інфекцію че­рез сли­ну і ру­ки ви­щий, ніж
  че­рез груд­не мо­ло­ко, то­му на час го­ду­ван­ня на­дя­гай­те мас­ку.
  Як­що у вас жар, прий­май­те па­ра­це­та­мол та ібупрофен.

 • Тріщини
  сосків.
  Во­ни з’яв­ля­ють­ся, ко­ли ма­ма не­пра­виль­но дає дитині
  гру­ди і во­на не захоплює арео­лу. Ви­прав­те по­ло­жен­ня, а після
  го­ду­ван­ня зма­щуй­те со­сок мо­ло­ком. При гли­бо­ких тріщинах і
  запаленні мож­на зціджувати хворі гру­ди 1-3 дні і до­го­до­ву­ва­ти
  ди­ти­ну цим мо­ло­ком.

 • Лак­тос­таз, мас­тит. Пе­ре­рва в годівлі
  че­рез болі і ущільнення в гру­дях загрожує застоєм мо­ло­ка
  (лак­тос­та­зом), а як­що все­ре­ди­ну проникає інфекція — за­па­лен­ням
  (мас­тит). Важ­ли­во про­дов­жу­ва­ти го­ду­ван­ня, а щоб ма­люк
  смок­тав лег­ше, заздалегідь зціджувати час­ти­ну мо­ло­ка і
  до­го­до­ву­ва­ти ним ди­ти­ну. Частіше да­вай­те гру­ди, де є
  ущільнення, змінюючи по­ло­жен­ня ди­ти­ни, щоб мо­ло­ко тек­ло з усіх
  сегментів за­ло­зи. Го­ду­ван­ня мож­на про­дов­жу­ва­ти і в разі
  мас­ти­ту, при­кла­да­ю­чи ди­ти­ну до здо­ро­вих гру­дей.

Оставить комментарий

Adblock
detector