Читать статью на русском языке

Ви впевнені, що хар­чу­ван­ня ва­шо­го крих­ти мож­на на­зва­ти
пра­виль­ним? Як­що ні, тоді перевірте, чи все ви ро­би­те пра­виль­но.

Іноді бать­ки не бе­руть до ува­ги оче­вид­не: ди­ти­на залишається ди­ти­ною і в 2, і в 4 ро­ки.

Її фер­мент­на сис­те­ма не та­ка ак­тив­на, як у до­рос­лих; жов­ч­ний
міхур не мо­же ви­роб­ля­ти ба­га­то жовчі для засвоєння жирів;
киш­ко­ва стінка у дітей більш про­ник­на, і час­тин­ки їжі лег­ше
всмок­ту­ють­ся че­рез неї, вик­ли­ка­ю­чи алергію. Ось чо­му ма­люк не
мо­же їсти ту ж їжу і в тих же об­ся­гах, що й до- рослі.

От­же,
пер­ша по­мил­ка — не­пра­виль­ний вибір продуктів і страв. Сучасні діти
ру­ха­ють­ся мен­ше, ніж їхні бать­ки в то­му ж віці, і вит­ра­ча­ють в
2-3 ра­зи мен­ше енергії.

А це означає, що сьогодні до
хар­чу­ван­ня малюків не мож­на підходити з ти­ми ж пра­ви­ла­ми, яки­ми
ке­ру­ва­ли­ся наші бабусі.

Дієтологи ра­дять бать­кам
обережніше ста­ви­ти­ся до жир­них продуктів: міцних м’яс­ним
бульй­о­нам, верш­ко­во­му мас­лу, жир­но­му си­ру, сме­та­ни,
май­о­не­зу, ков­бас, будь-яким сма­же­ним стра­вам. Ре­зуль­тат та­ких
сит­них страв — і зай­ва ва­га, і труднощі з печінкою і жов­ч­ним
міхуром навіть у 2 — 3-річних ма­лят.

Дру­гий про­ра­ху­нок
пе­ре­го­до­ву­ван­ня. Прин­цип «Чим більше їсть ди­ти­на, тим кра­ще»
не­без­печ­ний для здо­ров’я ма­лю­ка. Ад­же діти не відчувають міри —
ма­лень­кий мо­же в один присід з’їсти 5 млинців зі сме­та­ною, але чи
піде це йо­му на ко­ристь?

Попросіть педіатра підрахувати
що­ден­ну нор­му продуктів і калорій для вашої ди­ти­ни, ви­хо­дя­чи з
її віку, рос­ту та ва­ги, і на­ма­гай­те­ся не пе­ре­ви­щу­ва­ти її.

Кра­ще го­ду­ва­ти ма­лю­ка 5 разів на день, при­близ­но кожні 3
го­ди­ни, влаш­то­ву­ю­чи сніданок, обід і ве­че­рю з га­ря­чи­ми
стра­ва­ми плюс 2-3 лег­ких пе­ре­ку­си (і ніяких солодощів на бігу!).

Хар­чу­ван­ня за пра­ви­ла­ми

  • Різноманітне ме­ню і пра­виль­ний розподіл про- дуктів.

Ве­ли­ка час­ти­на з’їденого ди­ти­ною за день по­вин­на при­па­да­ти
на зла­ки (каші, хліб, ма­ка­ро­ни — всьо­го 300-400 г), овочі та
фрук­ти (по 200 г); молочні про­дук­ти (мо­ло­ко, кефір, сир — ли­ше 500
г), а м’ясо або ри­бу (не більше 100-120 г), і на са­мо­му вер­ху цієї
«піраміди» — жи­ри (20 мл рос­лин­но­го і 10 г верш­ко­во­го мас­ла) і
цу­кор (30 г на день, у то­му числі в складі десертів — 2 шоколадні
цу­кер­ки або 3-4 пе­чи­ва).

  • Корисні спо­со­би при­го­ту­ван­ня.

Про­дук­ти для ма­лю­ка мож­на ва­ри­ти, туш­ку­ва­ти, запікати,
го­ту­ва­ти на па­ру або на грилі, але не сма­жи­ти (тим більше у
фритюрі або паніровці).

  • Обережніше з сіллю та цук­ром!

Як­що ви не ста­не­те прив­ча­ти до них ди­ти­ну, зни­зить­ся ри­зик
по­яви у неї зайвої ва­ги і підвищеного тис­ку в май­бутньо­му. До речі,
сіль і цу­кор в при­хо­ва­но­му вигляді містяться в ба­гать­ох
про­дук­тах.

Оставить комментарий

Adblock
detector