Читать статью на русском языке

Як­що ви вже про­чи­та­ли з ма­лю­ком каз­ку про Зо­ло­ту риб­ку,
розкажіть йо­му і про її «су- сідів» — мешканців морсь­ких гли­бин, які
нітрохи не по­сту­па­ють­ся чарівниці за своїми чу­до­ви­ми
влас­ти­вос­тям.

Ад­же во­ни готові поділитися з на­ми безліччю ко­рис­них елементів, які зроб­лять нас міцніше і сильніше.

Білки.

Як і ри­ба, мо­реп­ро­дук­ти за­без­пе­чу­ють нас білком, який лег­ко
засвоюється в організмі. Жи­ри. Мешканці морсь­ких гли­бин цінні тим, що
в них міститься ба­га­то поліненасичених жир­них кис­лот оме­га-3 —
тих, що до­по­ма­га­ють роз­ви­ва­ти­ся го­лов­но­му моз­ку, зо­ру
малюків, а ще їх імунній та кровоносній системі.

Мінерали.

Мо­реп­ро­дук­ти багаті кальцієм і фос­фо­ром. Най- більше кальцію в
м’ясі крабів і кре­ве­ток, май­же як в мо­лоч­них про­дук­тах, звідки
йо­го от­ри­му­ють ма­лю­ки. Що стосується фос­фо­ру, да­ри мо­ря
об­хо­дять по цьо­му по­каз­ни­ку ба­га­то видів риб. Важ­ли­во ще й те,
що наші герої містять ба­га­то магнію, який ду­же потрібен нервовій
системі ма­лень­ких і до­рос­лих.

Мікроелементи.

Всі
мо­реп­ро­дук­ти багаті йо­дом — за це їх ду­же ці- нують фахівці, ад­же
дефіцит цьо­го еле­мен­ту — про­бле­ма для на­ших співвітчизників.
Особ­ли­во неприємно, ко­ли він стосується малюків, ад­же че­рез брак
йо­ду у них мо­жуть ви­ник­ну­ти труднощі в роз­вит­ку.

Пунк­ти ме­ню

 • Каль­ма­ри.
  У них не так ба­га­то кальцію, але до­сить фос­фо­ру і вітаміну Е. А
  го­лов­ний сек­рет кальмарів в то­му, що в їх м’ясі містяться біологічно
  активні ре­чо­ви­ни, які по­си­лю­ють виділення трав­них соків, тоб­то
  сти­му­лю­ють апе­тит.

 • Кре­вет­ки — багаті білком, в них ба­га­то
  йо­ду, заліза і вітаміну В12 — обов’яз­ко­во­го учас­ни­ка механізму
  кро­вотво­рен­ня і злагодженої ро­бо­ти нервової сис­те­ми.

 • Мідії — у
  порівнянні з іншими мо­реп­ро­дук­та­ми не такі багаті білком, але
  за­те в них ба­га­то заліза і ре­чо­вин, які зміцнюють імунну та
  нер­во­ву сис­те­ми.

 • Морсь­кий гребінець — містить всілякі мікроелементи і вітаміни. Не дар­ма древні гре­ки вва­жа­ли йо­го м’ясо ліками.

 • Морсь­ка
  ка­пус­та
  — відома тим, що допомагає за­пов­ни­ти дефіцит йо­ду. Щоб
  за­без­пе­чи­ти ним організм ма­лю­ка, до­сить з’їдати 15-20 г морської
  ка­пус­ти в день. Крім йо­ду, ламінарія містить при­род­ний ана­лог
  гор­мо­ну щитовидної за­ло­зи, який покращує її ро­бо­ту. А ще во­на
  ба­га­та калієм, кальцієм, фто­ром та іншими еле­мен­та­ми, на­прик­лад,
  со­ля­ми альгінової кис­ло­ти і полісахариду маніту, які
  до­по­ма­га­ють на­шо­му організму звільнятися від шлаків. Особливої
  по­дя­ки за­слу­го­ву­ють альгінати. Ці ре­чо­ви­ни ви­во­дять з
  організму важкі ме­та­ли (на­прик­лад, сви­нець, кадмій — незмінні
  складові ат­мо­сфе­ри, ве­ли­ких міст), радіонуклєїди, ток­си­ни і
  шкідливі мікроби.

Всьо­му свій час

Не­зва­жа­ю­чи на
те що мо­реп­ро­дук­ти містять безліч ко­рис­них ре­чо­вин, не­хай
ма­люк спробує їх не раніше, ніж йо­му ви­пов­нить­ся 3 ро­ки.

Спра­ва в то­му, що да­ри мо­ря час­то вик­ли­ка­ють алергію, до то­го ж
во­ни багаті ак­тив­ни­ми ре­чо­ви­на­ми, які, з од­но­го бо­ку, да­ють
ба­га­то сил, а з іншого — дра­ту­ють шлун­ко­во-киш­ко­вий тракт.

До­че­кай­те­ся, по­ки ма­люк підросте і йо­го організм змо­же
пра­виль­но відреагувати на всі ці особ- ливості скла­ду морепродуктів.

Ви­ня­ток з цьо­го пра­ви­ла — ламінарія: са­лат з морської ка­пус­ти мож­на го­ту­ва­ти дітям з 1,5-2 років.

Оставить комментарий

Adblock
detector