Читать статью на русском языке

За ста­тис­ти­кою, 80% майбутніх мам хо­ча б один раз за дев’ять місяців
прий­ма­ють ліки, прос­то прид­бав­ши їх в аптеці або ско­рис­тав­шись
тим, що є вдо­ма. Пи­тан­ня: чи мож­на так ро­би­ти і як­що ні, то
чо­му?

Відомий факт: під час вагітності потрібно прий­ма­ти
яко­мо­га мен­ше ліків. Од­нак, це не відноситься до жінок з хронічними
хво­ро­ба­ми, які по­тре­бу­ють постійної підтримки за до­по­мо­гою
медикаментів.

Мо­ва йде, на­прик­лад, про цук­ро­вий діабет.
Май­бут­ня ма­ма по­вин­на от­ри­му­ва­ти інсулін — прав­да, кра­ще
як­що це бу­де відбуватися під кон­тро­лем лікаря: відомо, що на різних
ета­пах вагітності необхідні певні до­зи пре­па­ра­ту.

До речі,
са­ме з цієї при­чи­ни, як тільки у жінки з хво­ро­бою, що вимагає
постійного прий­о­му ліків, настає вагітність, їй потрібно звер­ну­ти­ся
до лі- каря: мож­ли­во, на час очікування ди­ти­ни лікар по­ра­дить
прий­ма­ти інший пре­па­рат.

Зви­чай­на ситуація

А як
бу­ти, як­що майбутній мамі ста­ло не­до­бре і во­на вирішила
по­лег­ши­ти собі жит­тя за до­по­мо­гою перевірених засобів?
По­ста­рай­те­ся засвоїти го­лов­не пра­ви­ло: перш ніж ви­пи­ти
таб­лет­ку, по­ро­шок або си­роп, про­кон­суль­туй­те­ся з лікарем,
ад­же нешкідливих ліків не буває. До речі, не тільки про ди­ти­ну
потрібно ду­ма­ти майбутній мамі.

Че­рез пе­ре­бу­до­ви
організму під час вагітності печінка і нир­ки, відповідальні за
пе­ре­роб­ку і ви­ве­ден­ня медикаментів, по­чи­на­ють пра­цю­ва­ти
по-іншому, в результаті чутливість до ліків збільшується, і у жінки
мо­же по­ча­ти­ся алергія.

А ось з цим вар­то по­че­ка­ти!

 • Рент­ген.
  Відмовтеся від про­це­ду­ри, особ­ли­во в пер­шо­му триместрі, ко­ли
  фор­му­ють­ся ор­га­ни і сис­те­ми ма­лю­ка. Як­що це дослідження все ж
  та­ки необхідно, лікар зо­бов’яза­ний вжи­ти за- ходів обережності,
  на­прик­лад, під час рент­ге­ну у сто­ма­то­ло­га на живіт жінці
  кла­дуть свин­це­вий фар­тух.

 • Щеп­лен­ня. Вакцинацію потрібно
  про­во­ди­ти пе­ред пла­но­ва­ною вагітністю. Не за­будь­те
  по­пе­ре­ди­ти лікаря про те, що ви чекаєте ди­ти­ну, перш ніж він
  запропонує вам зро­би­ти щеп­лен­ня.

У різний час

Ліки
особ­ли­во небезпечні на по­чат­ку вагітності. Спра­ва в то­му, що в
перші 6-8 тижнів фор­му­ють­ся ор­га­ни і сис­те­ми ембріона, і деякі
ре­чо­ви­ни мо­жуть вик­ли­ка­ти ва­ди роз­вит­ку.

Крім то­го,
організм ди­ти­ни по­ки не в змозі за­хис­ти­ти се­бе сам: йо­го
«очисні» сис­те­ми (печінка, нир­ки) ще не готові справ­ля­ти­ся з цим
зав­дан­ням.

У 16 тижнів оста­точ­но сфор­му­ва­ла­ся
пла­цен­та починає ви­ко­ну­ва­ти роль бар’єра, і деякі пре­па­ра­ти
поз­бав­ля­ють­ся можливості про­ни­ка­ти в організм ди­ти­ни. Са­ме
то­му вважається, що в другій половині вагітності прий­ма­ти ліки
безпеч- ніше.

Чор­ний спи­сок

Які ліки особ­ли­во небезпечні для роз­вит­ку ди­ти­ни?

Деякі антибіотики

Відомо, що тетрациклін і йо­го похідні в по­чат­ку вагітності мо­жуть
вик­ли­ка­ти у ди­ти­ни ва­ди роз­вит­ку. На пізніх термінах він
позначається на рості ди­ти­ни і на формуванні зачатків зубів, че­рез що
у дітей частіше виникає силь­ний карієс. Що сто- сується левоміцетину,
він по­га­но відбивається на ор­га­нах кро­вотво­рен­ня май­бутньо­го
ма­лю­ка, а великі до­зи стрептоміцину мо­жуть вик­ли­ка­ти глу­хо­ту.

Ацетилсаліцилова кис­ло­та

Відомо, що цей пре­па­рат не викликає у малюків вад роз­вит­ку. Йо­го
не мож­на прий­ма­ти з іншої при­чи­ни: як і всі протизапальні за­со­би,
він діє на ро­бо­ту сер­ця і ни­рок ди­ти­ни. Са­ме то­му, як­що ви
застуджені чи у вас бо­лить го­ло­ва, кра­ще ско­рис­тай­те­ся
па­ра­це­та­мо­лом.

Май­же всі ме­ди­ка­мен­ти ма­ють
про­ти­по­ка­зан­ня і побічні ефек­ти: як пра­ви­ло, про це йдеть­ся в
анотації. Як­що ж ліки ви­пи­су­ють майбутній мамі, ви­хо­дить, що їх
прий­ма­ють відразу двоє лю­дей, один з яких — крихітне створіння,
аб­со­лют­но не здат­не се­бе за­хис­ти­ти. Йо­го-то і потрібно
за­хис­ти­ти від небажаної дії ме­ди­ка­мен­ту.

Анальгін

Всесвітня організація охо­ро­ни здо­ров’я (ВО­ОЗ) не рекомендує
прий­ма­ти цей пре­па­рат ні до­рос­лим, ні дітям, ні тим більше
вагітним жінкам. Спра­ва в то­му, що він ду­же по­га­но впливає на кров
лю­ди­ни, в то­му числі і зовсім маленької.

Резерпін

За­зви­чай з йо­го до­по­мо­гою зни­жу­ють ви­со­кий тиск. Про­те вар­то
пам’ята­ти, що дов­гий прий­ом пре­па­ра­ту мо­же вик­ли­ка­ти депресію
у но­во­на­род­же­но­го, при­вес­ти до зайвої сонливості і навіть так
зва­но­го «резерпінового» не­жи­тю. На щас­тя, ці яви­ща про­хо­дять
про­тя­гом тиж­ня після на­род­жен­ня.

Оставить комментарий

Adblock
detector