Читать статью на русском языке

Близь­ко 40% но­во­на­род­же­них ви­го­до­ву­ють­ся сумішами.

Зви­чай­но, ко­ристь від груд­но­го мо­ло­ка не­за­пе­реч­на. Але не
вар­то зви­ну­ва­чу­ва­ти жінок, які го­ду­ють дітей з пля­шеч­ки. І
пля­шеч­ку кри­ти­ку­ва­ти. У штуч­но­му вигодовуванні є свої плю­си.

У Європі до 35% на­род­же­них дітей прак­тич­но з пер­ших днів
от­ри­му­ють штучні замінники груд­но­го мо­ло­ка. У Західній Європі в
60-70-х ро­ках 70% жінок пе­рейш­ли на штуч­не ви­го­до­ву­ван­ня. Во­но
ста­ло сим­во­лом сво­бо­ди: мож­на пра­цю­ва­ти, от­ри­ма­ти фінансову
незалежність.

Справ­ж­ня соціальна революція в наявності.
Зрозуміло, при годуванні груд­дю перші 3-4 місяці від ма­лю­ка
бук­валь­но не відійти. Тре­ба слід- кувати за своїм хар­чу­ван­ням і
бе­рег­ти­ся від будь-яких інфекцій і не­га­тив­них емоцій. Іншими
сло­ва­ми, зай­ма­ти­ся тільки го­ду­ван­ням і прак­тич­но нічим більше.

І все ж немає нічого кра­що­го для но­во­на­род­же­но­го, ніж груд­не мо­ло­ко.

Аксіома, доказів не потребує. Але, з іншого бо­ку, у ба­гать­ох є свої
ар­гу­мен­ти. Ро­бо­та, старші діти, яких нікому пе­ре­дору­чи­ти навіть
на па­ру го­дин, не­ве­ли­кий об­сяг мо­ло­ка, часті за­сту­ди і навіть
прос­то психологічний дис­ком­форт, що виникає в процесі го­ду­ван­ня.

Ба­га­то з цих про­блем мож­на вирішити, зви­чай­но. Але штуч­не
ви­го­до­ву­ван­ня — відмінний варіант. А про­бле­ми, які з ним
пов’язу­ють, в більшості своїй перебільшені. То­му що:

Імунітет
ва­шо­го ма­лю­ка не постраждає. Про- філактична дія ма­те­ринсь­ко­го
мо­ло­ка що­до де­я­ких інфекційних хво­роб (та­ких, як діарея,
пневмонія, респіраторні хво­ро­би, отит), без­умов­но, існує … Для
інших (алергія, аутоімунні хво­ро­би) йо­го дія спірна.

Насправді ба­га­то інших при­чин, не пов’язані з хар­чу­ван­ням,
впли­ва­ють на імунітет ди­ти­ни, во­ни відносяться або до ма­ми (вік,
ви­хо­ван­ня, со- ціально-економічний ста­тус), або до самої ди­ти­ни
(ва­га при народженні, вік ма­ми при народженні, ди­ти­на за ра­хун­ком в
сім’ї) …

Про­бле­ми з трав­лен­ням і алергії бу­ва­ють у
всіх дітей. Про­бле­ма, яка мо­же ви­ник­ну­ти у малю- ків-«штучників», —
непереносимість білка ко­ров’я- чо­го мо­ло­ка.

Але й тут є
аль­тер­на­ти­ва: суміші на основі ко­зя­чо­го або соєвого мо­ло­ка. А
се­ред дітей, що хар­чу­ють­ся ма­ми­ним мо­ло­ком, алергіків за­раз теж
ду­же ба­га­то.

Що стосується коль­ок … При годуванні з
пля­шеч­ки ди­ти­на, зви­чай­но, заковтує більше повітря, ніж при
годуванні груд­дю. Але діти, які ви­го­до­ву­ють­ся грудь­ми, та­кож
страж­да­ють від коль­ок.

І при­чи­ни їх до цих пір не вивчені:
незрілість травної сис­те­ми, по­га­на регуляція сну або от­ри­ман­ня
кис­ню … А про­бле­ми з трав­лен­ням ма­лю­ка, яко­го го­ду­ють
грудь­ми, силь­но за­ле­жать від ра- ціону ма­ми.

При годуванні з пля­шеч­ки лег­ше роз­ро­би­ти ре­жим.

Штуч­не мо­ло­ко перетравлюється гірше, ніж ма­те­ринсь­ке, у зв’яз­ку з
цим рекомендується пев­на кількість пля­ше­чок і суміші в день. Це в
теорії. На практиці мож­на при­вес­ти ре­жим го­ду­ван­ня і кількість
мо­ло­ка у відповідність до по­треб ва­шо­го но­во­на­род­же­но­го в
перші тижні жит­тя, як­що він на­ро­див­ся до­но­ше­ним і здо­ро­вим.

Це навіть рекомендується. Та­ким чи­ном, ніхто не змушує вас невідривно
сте­жи­ти за стрілкою го­дин­ни­ка. На­прик­лад, як­що ди­ти­на спить,
не тре­ба бу­ди­ти її, то­му що «вже по­ра». Во­на потім на­до­лу­жить в
їжі. Го­лов­не, за чим потрібно сте­жи­ти, особ­ли­во спо­чат­ку, — це
кількість мо­ло­ка, яким хар- чується ди­ти­на про­тя­гом кількох днів, а
не од­но­го дня.

Ваш ма­люк бу­де роз­ви­ва­ти­ся, як і
на­ле­жить. Всі сучасні штучні суміші мак­си­маль­но наближені за
скла­дом до груд­но­го мо­ло­ка: ма­люк отримує всі необхідні для
гармонійного роз­вит­ку вітаміни, мікроелементи та поживні ре­чо­ви­ни.

І при цьо­му склад без­пе­рер­в­но вдосконалюється: величезні
лабораторії постійно пра­цю­ють над цим. Різні наукові дослідження,
зви­чай­но, ре­гу­ляр­но де­мон­ст­ру­ють бла­го­твор­ний вплив
ма­те­ринсь­ко­го мо­ло­ка на роз­ви­ток фізичних та інтелектуальних
здібностей, але всі по­каз­ни­ки зна­хо­дять­ся у взаємозв’яз­ку з
безліччю інших чинників, які й роб­лять ці про­су­ван­ня у роз­вит­ку
більш-менш знач­ни­ми.

Ди­ти­на-«штуч­ник» не менш близь­ка до ма- тері, ніж «груд­ни­чок».

Кра­ще з радістю го­ду­ва­ти ди­ти­ну з пля­шеч­ки, ніж грудь­ми,
відчуваючи при цьо­му негативні емоції. Що вам заважає да­ва­ти дитині
пля­шеч­ку, зро­бив­ши цей про­цес особ­ли­вим мо­мен­том спілкування з
ди­ти­ною?

До то­го ж у годуванні з пля­шеч­ки мо­же взя­ти
участь і бать­ко ма­лю­ка, це до­по­мо­же на­ла­го­ди­ти близькі
відносини в са­мо­му ранньо­му віці.

Підігрівати і
стерилізувати не настільки склад­но. Так, до­во­дить­ся. Але це не та­ка
вже й ве­ли­ка про­бле­ма: ма­ю­чи 4 пля­шеч­ки в запасі, стерилі- зувати
до­статньо 2 ра­зи в день. А підігрівачі справ­ля­ють­ся зі своєю
ро­бо­тою за 3 хви­ли­ни.

У вас є ве­ли­чез­ний вибір.
Зви­чай­но, ніяке «штуч­не» мо­ло­ко не мо­же зрівнятися зі сма­ком і
особ­ли­во з різноманітністю ароматів ма­те­ринсь­ко­го мо­ло­ка. Але
за­те, як­що ва­шо­му ма­лю­ку не до сма­ку якась пев­на суміш, у вас є
ве­ли­кий вибір для її заміни.

Оставить комментарий

Adblock
detector