Читать статью на русском языке

Лю­ди­на більше ніж на­по­ло­ви­ну складається з во­ди, яка постійно оновлюється і ви­во­дить­ся з організму че­рез нир­ки.

Як­що рідина перестає цир­ку­лю­ва­ти так, як го­дить­ся, затримується
всередині, лікарі на­зи­ва­ють те, що відбувається на­бря­ком.

Майбутні ма­ми сильніше відчувають на собі над­лиш­ки рідини. Це відбувається з ба­гать­ох при­чин.

По-пер­ше, об­сяг циркулюючої крові під час ва- гітності збільшується
май­же в 2 ра­зи, а дрібні кровоносні су­ди­ни (капіляри) по­чи­на­ють
про­пус­ка­ти рідину крізь стінки.

Ще у жінок «у положенні»
час­то порушується вод­но-сольо­вий обмін, в організмі
на­ко­пи­чу­ють­ся солі натрію, які за­ва­жа­ють воді ви­хо­ди­ти
назовні.

Плюс до цьо­го підвищується рівень гор­мо­ну
про­гес­те­ро­ну, який затримує рідину. Вам по­вин­но бу­ти знай­о­ме це
відчуття, бо то ж за­зви­чай трапляється пе­ред менструацією:
незрозуміло звідки бе­реть­ся па­ра зай­вих кілограмів, тро­хи
на­бря­ка­ють об­лич­чя і ру­ки.

До речі, чим більше термін вагітності, тим більше у вас шансів дізнатися, що та­ке на­бряк.

Чо­му? З од­но­го бо­ку, змінюється вод­ний ба­ланс тіла, з іншого —
ва­га ди­ти­ни. Ма­люк рос­те, стає більше, важ­че і з кож­ним днем все
сильніше здавлює навколишні йо­го ор­га­ни, у то­му числі і ве­ни
ма­ло­го та­за ма­ми.

Рух крові в них сповільнюється, за­те збільшується кров’яний тиск в но­гах, з’яв­ля­ють­ся на­бря­ки і відчуття тяжкості.

На­бря­ки — це се­рй­оз­но?

По­гля­ди зарубіжних і російських фахівців у цьо­му питанні
роз­хо­дять­ся: перші відносяться до набряків як до зви­чай­но­го
яви­ща, особ­ли­во як­що май­бут­ню ма­му не турбує гес­тоз (пізній
ток­си­коз).

Але са­ме це останнє за­ува­жен­ня не дозволяє
російським ме­ди­кам прий­ня­ти точ­ку зо­ру західних ко­лег: тільки в 1
з 10 майбутніх мам на­бря­ки не при­зво­дять до гес­то­зу. У реш­ти 9
че­рез де­я­кий час починає підвищуватися тиск, у сечі з’явля- ється
білок, що і го­во­рить про по­ча­ток гес­то­зу.

На­бря­ки, які
ста­ють видні в кінці дня, мо­жуть бу­ти викликані застоєм лімфи і
лікування не ви­ма­га­ють. А справжні про­бле­ми про­яв­ля­ють­ся
вранці, ще до то­го, як ви вста­не­те з ліжка.

Існує 2 ви­ди набряків: приховані і явні.

Про приховані на­бря­ки жінку «по­пе­ред­жа­ють» ва­ги (за тиж­день
стрілка відхиляється в бік збіль- шення більше ніж на 300 г), явні ж
вид­но самі по собі.

Спо­чат­ку у майбутньої ма­ми
по­чи­на­ють­ся про­бле­ми з но­га­ми (до ве­чо­ра во­ни
«на­ли­ва­ють­ся»), потім на­бря­ка­ють ру­ки, живіт (після то­го як
лікар вислухає сер­це­бит­тя ма­лю­ка, на животі зали- шається слід від
тру­боч­ки) і об­лич­чя. Прав­да, почуває се­бе жінка добре, її тиск і
аналіз сечі не ви­хо­дять за межі нор­ми. Не­зва­жа­ю­чи на уда­ва­не
бла­го­по­луч­чя, час вжи­ва­ти заходів.

Ува­га, ува­га!

 • Слідкуйте за своєю ва­гою: щод­ня в один і той же час — на ва­ги.

 • Кількість випитої рідини по­вин­на бу­ти мен­ше тієї, що вийш­ла.

 • Влаш­то­вуй­те собі розвантажувальні дні.

 • Як­що
  ці за­хо­ди подіють, по­ста­рай­те­ся до кінця вагітності
  до­три­му­ва­ти­ся дієти: не за­хоп­люй­те­ся со­ло­ним, гост­рим,
  ма­ри­но­ва­ним, жир­ним, не їжте наваристі су­пи, віддавайте
  пе­ре­ва­гу відварному м’ясу або рибі, мо­лоч­ним про­дук­там, ово­чам,
  фрук­там і пий­те не більше 1,5 л рідини на день. А як­що про­бле­ми
  за­ли­шать­ся, лікар по­ра­дить відправитися на лікування в по­ло­го­вий
  бу­ди­нок.

До речі, за­раз на­бря­ки не лікують сечогінними
за­со­ба­ми: за де­я­ки­ми да­ни­ми, во­ни небезпечні для здо­ров’я
майбутньої ма­ми і ма­лю­ка. По­за за­бо­ро­ни за­ли­ша­ють­ся легкі
рослинні за­со­би: відвар мучни- ці, сечогінний чай.

Як до­по­мог­ти собі?

 • Навіть як­що ви помітили невеликі на­бря­ки, зверніться до лікаря, щоб перевірити ро­бо­ту ни­рок.

 • Не за­бу­вай­те клас­ти но­ги на та­бу­рет­ку, ко­ли при­ся­де відпочити.

 • Слідкуйте, скільки ви п’єте: «за­кон­на» нор­ма — 1,5 літра во­ди на день.

 • Їжте сла­бо­со­ле­ну (або не­со­ло­ну) їжу, об­ходь­те­ся без гост­рих, со­ло­них, жир­них продуктів.

 • Не сидіть дов­го без ру­ху за сто­лом, в машині, літаку.

Ува­га! Всі ці за­ува­жен­ня особ­ли­во актуальні для тих, хто вже по­чав відлік III три­мест­ру.

Вик­ли­кай­те «Швид­ку»

Після 20-го тиж­ня вагітності вик­ли­кай­те «Швид­ку», як­що:

 • підвищився артеріальний тиск;

 • по­чав­ся силь­ний го­лов­ний біль;

 • з’яви­ли­ся дивні зорові відчуття: муш­ки в очах або яскраві крап­ки;

 • ви­ник­ла слабкість, дзвін у ву­хах, хво­роб­ли­ва важкість у шлун­ку, ну­до­та, блю­во­та.

Оставить комментарий

Adblock
detector