Читать статью на русском языке

Про що вар­то пам’ята­ти під час вагітності майбутнім ма­мам?

Се­ред звич­них рекомендацій акушерів-гінеко- логів, дієтологів і
фітнес-тренерів в цьо­му спис­ку з’являється ще од­на — не­з­ви­чай­на
на пер­ший по­гляд, але ду­же важ­ли­ва. Йдеть­ся про внутрішній ба­ланс
тіла, який, як вва­жа­ють лікарі-ос­тео­па­ти, під час вагітності
прос­то необхідний.

На­ука остеопатія, один із напрямів
сучасної ме­ди­ци­ни, розглядає тіло лю­ди­ни як єдність органів і
тка­нин, тісно пов’яза­них між со­бою.

Всі во­ни повинні
ру­ха­ти­ся вільно і в такт один од­но­му, як го­дин­ни­ко­вий механізм,
в яко­му зу­сил­ля кож­но­го коліщатка спрямовані на вирішення
за­галь­но­го зав­дан­ня. Як­що ця умо­ва виконується, в тілі
з’являється той ба­ланс, про який ми го­во­ри­ли на са­мо­му по­чат­ку.

Про­бле­ма в то­му, що про­тя­гом жит­тя, по­чи­на­ю­чи з на­род­жен­ня
всі ми стикаємося з безліччю об­ста­вин, які мо­жуть вне­сти роз­лад у
цей механізм. І вагітність — од­на з них.

За дев’ять місяців
очікування тіло жінки зазнає безліч змін — во­ни сто­су­ють­ся фор­ми,
розміру і по­ло­жен­ня внутрішніх органів. Щоб не втра­ти­ти
стабільності і пра­виль­но бо­ро­ти­ся з си­лою зем­но­го тяжіння, тілу —
всім ор­га­нам і тка­ни­нам — потрібно бу­де якось при­сто­су­ва­ти­ся
до цієї пе­ре­бу­до­ви.

Як­що ще до вагітності у майбутньої
ма­ми бу­ли по­ру­шен­ня в хребті і в усьо­му іншому скелеті, як­що
взаємини внутрішніх органів роз­лад­на­ли­ся, то в очікуванні ди­ти­ни
їй бу­де важ­ко відчувати се­бе ком­форт­но.

Як це буває,
на­прик­лад, як­що після за­па­лен­ня придатків мат­ка втрачає свою
рухливість — ад­же во­на пов’яза­на з де­я­ки­ми сег­мен­та­ми хреб­та,
крижів.

У цьо­му ви­пад­ку тілу жінки до­ве­деть­ся
вит­ра­ча­ти ба­га­то сил на бо­роть­бу за стабільність, в той час як ця
енергія мог­ла б бу­ти спря­мо­ва­на на бла­го підростаючого ма­лю­ка.
Не ка­жу­чи вже про те, що малі про­яви цієї бо­роть­би, такі, як біль
або дис­ком­форт в хребті, тазі, животі, не тур­бу­ва­ли б май­бут­ню
ма­му.

В умілих ру­ках

Чим же мо­же до­по­мог­ти ос­тео­пат майбутній мамі?

1. Лікар поз­ба­вить її від неприємних від- чуттів в тілі.

У міру то­го як ма­люк рос­те, центр ва­ги тіла йо­го ма­ми зміщується і збільшується про­гин хреб­та в районі по­пе­ре­ку.

Як­що сво­бо­да останньо­го об­ме­же­на че­рез якісь по­ру­шен­ня, її
тілу бу­де важ­ко при­сто­су­ва­ти­ся до зростаючої мат­ки, що набирає
ва­гу. В результаті жінку по­чи­на­ють тур­бу­ва­ти болі в по­пе­ре­ку і
кри­жах.

2. Ос­тео­пат мо­же впли­ну­ти на якість пологів і стан ма­лю­ка після йо­го по­яви на світ.

По­ру­шен­ня ба­лан­су тіла майбутньої ма­ми без­по­се­редньо впливає
на те, як роз­ви­ва­ти­меть­ся про­цес пологів. На­прик­лад, як­що
кістки та­за її невільні, «затиснуті» в не­пра­виль­но­му положенні,
пору- шується не тільки фор­ма кісткового ка­на­лу, по яко­му ма­люк бу­де
ру­ха­ти­ся назовні, а й ро­бо­та м’яких тка­нин та­зу — мат­ки та її
зв’язок, м’язів про­ме­жи­ни.

Ви­пра­вив­ши це по­ру­шен­ня, ми
до­по­мо­же­мо голівці ди­ти­ни на­ро­ди­ти­ся м’яко, що поз­ба­вить
ма­лю­ка і ма­му від непотрібних травм та їх наслідків.

Особ­ли­ва роз­мо­ва про куп­рик

Хто з нас не па­дав на ньо­го, ка­та­ю­чись на сан­ча­тах, ков­за­нах,
ро­ли­ках? А між тим куп­рик — од­на з найважливіших кісток ске­ле­та
жінки: са­ме в цю об­ласть під час пологів упи­ра­ти­меть­ся об­лич­чям
ма­люк, щоб, відсунувши йо­го на­зад на кілька сантиметрів,
про­тис­ну­ти свою голівку до ви­хо­ду.

Як­що ж куп­рик
поз­бав­ле­ний можливості ру­ха­ти­ся, як це час­то буває після трав­ми,
то при зіткненні кісток че­ре­па ма­лю­ка і кісток куп­ри­ка ма­ми
пе­ре­мо­же найсильніший.

На жаль, ця «су­тич­ка» не прой­де
безслідно: для ди­ти­ни во­на загрожує по­ру­шен­ням но­со­во­го
ди­хан­ня, про­бле­ма­ми з при­ку­сом, сколіозом; для ма­ми — бо­ля­ми в
хребті і куп­ри­ку, хво­роб­ли­ви­ми місячними і мігренню.

3. Лікар поз­ба­вить її тіло як від нещодавніх, так і застарілих по­ру­шень.

Се­ред при­чин, які об­ме­жу­ють можливості тіла майбутньої ма­ми
при­сто­су­ва­ти­ся до но­во­го по­ло­жен­ня і пра­виль­но «діяти» під
час пологів, — дис­ба­ланс тіла, от­ри­ма­ний під час або навіть до
сво­го на­род­жен­ня, а ще трав­ми і хво­ро­би, набуті в дитинстві.

Роз­бе­ре­мо ці ситуації по по­ряд­ку. Ми народ- жуємося на світло,
провівши 8-9 місяців у тісному просторі, згор­нув­шись ка­ла­чи­ком.

Ці дві об­ста­ви­ни змінюють то­нус на­ших м’язів по всьо­му тілу і,
сто­сов­но нашої роз­мо­ви, ве­дуть до то­го, що кістки та­за жінки
прий­ма­ють не­пра­виль­не по­ло­жен­ня, чо­му наш го­дин­ни­ко­вий
механізм розладнується — ор­га­ни і тка­ни­ни ру­ха­ють­ся в різних
рит­мах, а іноді ви­яв­ля­ють­ся ску­ти­ми.

Сам про­цес
на­род­жен­ня, і ми вже го­во­ри­ли про це, да­ле­ко не зав­ж­ди
об­хо­дить­ся без яки­хось по­ру­шень, ад­же наші ма­ми теж мог­ли ма­ти
якісь про­бле­ми з ба­лан­сом тіла. Але навіть як­що ми не от­ри­ма­ли в
цей мо­мент ніяких уш­код­жень, в но­во­му житті се­ред лю­дей нас
підстерігають трав­ми, інфекції, небезпечні за­нят­тя спор­том і так
далі.

Вас че­ка­ють!

Ко­ли потрібно прий­ти на прий­ом
до ос­тео­па­ту? Кра­ще — ще пла­ну­ю­чи вагітність, а з її по­чат­ком,
як­що май­бут­ню ма­му нічого не турбує, ближ­че до 30-го тиж­ня.

Спра­ва в то­му, що до кінця терміну під дією гормонів у тілі жінки
розм’як­шу­ють­ся всі зв’яз­ки і суг­ло­би, во­ни ста­ють більш
рух­ли­ви­ми, щоб по­лег­ши­ти малюкові рух по ро­до­во­му ка­на­лу.
Цією об­ста­ви­ною вар­то ско­ри­ста­ти­ся для вирішення навіть
застарілих про­блем — та­ких шансів за все жит­тя випадає не­ба­га­то.

Як працює ос­тео­пат?

Не тур­буй­те­ся, йо­го дії не заподіють ніякої шко­ди ні майбутній мамі, ні її малюкові.

Лікар м’яки­ми до­ти­ка­ми зна­хо­дить на­пру­ги в тілі, намагається
ви­зна­чи­ти їх при­чи­ну і розслабляє «затиснуті» ділянки м’яких
тка­нин, кісток і суг- лобів, перерозподіляє на­ван­та­жен­ня, ро­бить їх
рівномірними.

Як­що до лікування тіло скла­да­ло­ся з
розрізнених час­тин, які на­си­лу влов­лю­ва­ли ритм ро­бо­ти один
од­но­го, то після во­но стає єдиним цілим, а цілим лег­ше ке­ру­ва­ти і
тільки в цілому мож­ли­вий ба­ланс, тоб­то гармонія.

Оставить комментарий

Adblock
detector