Читать статью на русском языке

Під час вагітності в організмі відбуваються великі зміни, то­му на
найближчі 9 місяців вар­то пе­ре­гля­ну­ти підхід до особистої гігієни і
на­ве­ден­ня кра­си.

Нові пра­ви­ла диктує на­сам­пе­ред
імунна сис­те­ма. Перші 12 тижнів після за­чат­тя во­на вирішує
пи­тан­ня: зми­ри­ти­ся з присутністю чужорідного ге­не­тич­но­го
об’єкта або поз­ба­ви­ти­ся від ньо­го?

При позитивній
відповіді та під впли­вом зміненого гор­мо­наль­но­го фо­ну імунітет
падає, інакше но­во­го меш­кан­ця до­ве­ло­ся б ви­се­ли­ти. Захисні
си­ли слаб­ша­ють на всіх рівнях, зок­ре­ма зни­жу­ють­ся бар’єрні
функції шкіри і сли­зо­вих обо­ло­нок. Од­но­час­но підвищується
схильність до алергії, і це теж тре­ба вра­хо­ву­ва­ти.

Під час
вагітності порушується функція за­лоз шлун­ко­во-киш­ко­во­го трак­ту,
че­рез що їжа просу- вається до ви­хо­ду повільніше і засвоюється гірше.
Про­дук­ти роз­щеп­лю­ють­ся на більш великі мо­ле­ку­ли, ніж
зви­чай­но, і в та­ко­му вигляді іноді по­трап­ля­ють в кров.

Несподіване «вторг­нен­ня» провокує нетипові реакції навіть на знайомі
про­дук­ти. Так са­мо мо­же по­вес­ти се­бе і за­хис­ний механізм шкіри,
то­му в немилості мо­жуть ви­я­ви­ти­ся перевірені ро­ка­ми косметичні
за­со­би.

Хо­ча іноді ефект буває зво­рот­ним і більш радіс- ним:
ко­ли пильність імунної сис­те­ми присипляє, у де­я­ких щас­ли­виць
алергія, на­впа­ки, про­хо­дить.

Про­те, об­ста­ви­ни, що
змінилися на­кла­да­ють об­ме­жен­ня і на пер­ших, і на дру­гих. В
ідеалі потрібно ска­за­ти «так» вже вип­ро­бу­ва­ним за­со­бам і «ні» —
будь-яким ек­с­пе­ри­мен­там. Прав­да, утри­ма­ти­ся до­ве­деть­ся і від
де­я­ких роз­хо­жих маніпуляцій.

За­тиш­не місце

Особ­ли­во дбай­ли­вий ре­жим потрібен місцям інтимним. У нормі хімічне
се­ре­до­ви­ще в піхві по­вин­но бу­ти кис­лим, і це за­хис­ний фак­тор.

Од­нак, під час вагітності під дик­тов­ку гормонів рівень pH
зрушується в луж­ну сто­ро­ну. Бактерії, які не мо­жуть існувати в
кис­ло­му середовищі, в луж­но­му по­чи­на­ють процвітати. Мікрофлора
піхви порушується, кан­ди­доз і хронічні статеві інфекції
за­гост­рю­ють­ся.

Вирішити ди­ле­му допомагає мо­лоч­на
кис­ло­та, яка вхо­дить до скла­ду де­я­ких засобів для інтимної
гігієни: во­на володіє властивістю за­кис­лю­ва­ти.

Ми­ло
(навіть ди­тя­че) на цю роль не го­дить­ся, так як во­но залужнює
хімічне се­ре­до­ви­ще в піхві. На щоденній основі мож­на
ви­ко­рис­то­ву­ва­ти універ- сальний гель. Він підходить жінкам різного
віку і «по­ло­жень».

Мо­лоч­на кис­ло­та в йо­го складі
покращує умо­ви життєдіяльності дружніх мо­лоч­но­кис­лих бактерій,
захищає від за­гост­рен­ня хронічних інфекцій і запобігає за­ра­жен­ня
но­ви­ми.

Мож­на за­сто­со­ву­ва­ти за­со­би для інтимної
гігієни, розроблені спеціально для вагітних і го­ду­ю­чих жінок: во­ни
теж ко­ри­гу­ють рівень pH.

Прий­ма­ти інтимний душ ба­жа­но не
частіше 2 разів на день. Зви­чай­ним руш­ни­ком кра­ще не
ко­рис­ту­ва­ти­ся: на ньо­му жи­вуть колонії бактерій. Ідеальний вихід —
од­но­ра­зо­ва па­пе­ро­ва сер­вет­ка.

Глад­кий шлях

Ви­да­лен­ня во­лос­ся — пи­тан­ня для кожної жінки не тільки
хво­роб­ли­ве, але й бо­лю­че, то­му під час вагітності аб­со­лют­но
нешкідливим виз­на­но тільки гоління.

Депіляцію вос­ком
дозволяється ро­би­ти після 12 тижнів. На ранніх термінах поріг больової
чутли- вості підвищується. Силь­ний біль загрожує під- вищенням то­ну­су
мат­ки та мо­же спро­во­ку­ва­ти ви­ки­день.

Го­ло­су­ва­ти за
брит­ву до­по­мо­же й інша фізіо- логічна особливість: під час вагітності
во­лос­ся розвиває об­раз­ли­ву тенденцію вро­ста­ти в шкіру. Як­що
та­ка пер­спек­ти­ва не бен­те­жить, до депіляції не тре­ба
ко­рис­ту­ва­ти­ся ге­ля­ми і ми­лом (во­ни су­шать шкіру і підсилюють
її чутливість), а після — на­нес­ти на шкіру заспокійливий крем.

Епіляція в усіх фор­мах оголошується по­за за­ко­ном: ці ме­то­ди бо­роть­би ду­же болючі і то­му потенційно небезпечні.

Ульт­ра­зву­ко­вий різновид припускає вплив на во­лос­ся
низь­ко­час­тот­ною хви­лею, і вче­ним по­ки не зрозуміло, як во­на
відображається на дитині, особ­ли­во як­що опромінюється зо­на бікіні.

Фотоепіляція ка­те­го­рич­но про­ти­по­ка­за­на: в цей період
посилюється фоточутливість шкіри і схиль- ність до по­яви пігментних плям і
опіків. Елек­тро-та лазерні про­це­ду­ри ду­же відчутні.

Іноді
ви­ни­ка­ють позаштатні ситуації: у де­я­ких майбутніх мам посилюється
ріст во­лос­ся в ни­зу жи­во­та, під пуп­ком і на верхній губі.

Найчастіші при­чи­ни — гормональні по­ру­шен­ня, що ви­ник­ли ще до
вагітності, і до­дат­ко­ва порція чоловічих гормонів, яку ви­роб­ля­ють
надниркові за­ло­зи ма­лю­ка чоловічої статі.

Чіпати це
во­лос­ся не тре­ба: як­що йо­го збри­ва­ти або ви­да­ля­ти вос­ком, то
струк­ту­ра зміниться і погрубшає. Кра­ще за­ли­ши­ти йо­го у спокої:
після пологів во­лос­ся зно­ву ста­не тон­ки­ми та шов­ко­вис­тим.

Коль­о­ро­ва революція

Став­лен­ня до фарб для во­лос­ся і ла­кам для нігтів в
акушерів-гінекологів не­од­но­знач­не, хо­ча пра­виль­ний вис­но­вок
напрошується сам со­бою.

За ста­тис­ти­кою, у жінок схиль­них
до професій — перукарів, візажистів, стилістів — вагітність час­то
протікає з усклад­нен­ня­ми. Фар­би та ла­ки містять канцерогенні
ре­чо­ви­ни, які ра­зом з повітрям по­трап­ля­ють в легені ма­ми, а
звідти че­рез кров до­би­ра­ють­ся до ма­лю­ка.

До 12 тижнів
ко­рис­ту­ва­ти­ся ци­ми за­со­ба­ми вкрай не­ба­жа­но. Надалі ри­зик
зменшується, але пе­ре­ва­гу все ж слід віддавати са­мим без­печ­ним
варіан- тами.

Че­рез те що струк­ту­ра во­лос­ся з по­чат­ком
вагітності змінюється, час фар­бу­ван­ня кра­ще ско­ро­ти­ти: реакція
мо­же прой­ти швид­ше зви­чай­но­го, а кінцевий ре­зуль­тат
ви­я­ви­ти­ся за­над­то сміливим (про що не за­ва­дить заздалегідь
по­пе­ре­ди­ти пе­ру­ка­ря). Щоб не ди­ха­ти от­руй­ни­ми ре­чо­ви­на­ми
в салоні, мож­на за­про­си­ти май­ст­ра до­до­му.

І ще …

З естетичної сто­ро­ни майбутній мамі слід по­бо­ю­ва­ти­ся роз­тя­жок на животі і на гру­дях.

Запобігти їх появі мо­же як зви­чай­ний, але пере- вірений раніше
зво­ло­жу­ю­чий крем для тіла, так і спеціалізована лінія для вагітних.

На­но­си­ти засіб потрібно після ду­шу на мок­ру шкіру 2 ра­зи в день
вранці і ввечері, кра­ще ви­би­ра­ти кре­ми ап­теч­них ма­рок: у їхній
формулі ма­ло пар­фу­мер­них до­ба­вок, і во­ни про­хо­дять клінічні
вип­ро­бу­ван­ня.

Оставить комментарий

Adblock
detector