Читать статью на русском языке

Декілька по­рад, як пра­виль­но сто­я­ти і ру­ха­ти­ся під час вагітності до­по­мо­жуть по­лег­ши­ти жит­тя майбутньої матусі.

Роз­мин­ка: зно­ву і зно­ву

Щоб под­ба­ти про се­бе і майбутнє ма­лю­ка, ру­хай­те­ся … по­ки
стоїте. Час­та зміна по­ло­жень тіла поліпшить рух крові від ніг до
сер­ця і зніме на­пру­гу з м’язів спи­ни, що йдуть уз­довж хреб­та, —
поз­ба­вить вас від відчуття вто­ми ввечері.

Рух вго­ру

Частіше піднімайтеся на но­соч­ки — ця впра­ва покращує злег­ка
сповільнену під час вагітності циркуляцію крові в тілі та «розвантажує»
втомлені м’язи спи­ни. З тієї ж при­чи­ни час від ча­су пе­ре­нось­те
ва­гу тіла з однієї но­ги на іншу.

Заведіть собі ла­воч­ку

Став­те то од­ну, то іншу но­гу на ма­лень­ку під- ставку або на тов­сту
кни­гу, щоб под­ба­ти про роз­с­лаб­лен­ня м’язів спи­ни.

Сто­я­чи, не за­бу­вай­те про прос­ту гімнастику

  • Робіть глибокі вди­хи-ви­ди­хи, щоб заспокоїти і роз­с­ла­би­ти напружені в положенні сто­я­чи м’язи спи­ни.

  • Опустіть
    ру­ки вниз і на­ма­люй­те уяв­не ко­ло пле­чи­ма. Потім роз­с­лаб­те
    їх. Ця впра­ва до­зво­лить вам зня­ти на­ван­та­жен­ня з м’язів верхньої
    час­ти­ни спи­ни.

  • Частіше тягніться верхівкою вго­ру. Ця впра­ва за­без­пе­чить до­дат­ко­вий за­хист ва­шо­му хреб­ту.

  • На­пру­жуй­те м’язи про­ме­жи­ни, щоб кров у ма­ло­му та­зу не за­сто­ю­ва­ла­ся і з ча­сом не ви­ник ва­ри­коз вен.

Взут­тя

Носіть взут­тя на підборах зав­виш­ки не більше 4-5 см, щоб
за­без­пе­чи­ти собі необхідну стійкість і не пе­ре­ван­та­жу­ва­ти
хре­бет.

Ува­га на но­ги

Сто­я­чи, три­май­те но­ги
па­ра­лель­но, став­те їх на ширині та­зо­вих кісток. Це по­ло­жен­ня
до­по­мо­же рівномірно розподілити ва­гу тіла, а зна­чить, за­хис­тить
ва­шу спи­ну від непотрібного пе­ре­ван­та­жен­ня.

Навіщо до­три­му­ва­ти­ся пра­вил ру­ху?

Як­що під час ро­бо­ти вам до­во­дить­ся дов­го сто­я­ти, прийміть до
відома наші по­ра­ди. Ад­же це по­ло­жен­ня мо­же ста­ти при­чи­ною
бо­лю в спині та інших неприємностей, пов’яза­них з пе­ре­ван­та­жен­ням
хреб­та.

Ми вже го­во­ри­ли, що тіло майбутньої ма­ми зазнає
безліч змін: центр йо­го ва­ги зміщується впе­ред, за ра­ху­нок
силь­но­го про­ги­ну в по­пе­ре­ку змінюється по­ста­ва, а ближ­че до
дня на­род­жен­ня ма­лю­ка ще і розм’як­шу­ють­ся суг­ло­би.

Ру­ха­ю­чись пра­виль­но, ми згладжуємо неприємні відчуття, що
ви­ни­ка­ють із-за цих особ­ли­вос­тей, і захищаємо се­бе від про­блем
зі спи­ною в май­бутньо­му.

Оставить комментарий

Adblock
detector