Читать статью на русском языке

Під час вагітності звичні за­нят­тя да­ють­ся нам складніше.

З
кож­ним тиж­нем во­ни все більше на­га­ду­ють за­дач­ку на кмітливість,
рішення якої має бу­ти без­печ­ним і для май­бутньо­го ма­лю­ка, і для
йо­го ма­ми. При­би­ран­ня по­вин­но бу­ти без­печ­ним як для
май­бутньо­го ма­лю­ка, так і для йо­го ма­ми.

Умо­ви ро­бо­ти

Як­що вам на­ле­жить по­ру­ха­ти­ся, зай­ма­ю­чись гос­по­дар­ст­вом,
відкрийте вікна шир­ше. М’язи, які ско­ро­чу­ють­ся під дією
на­ван­та­жен­ня, по­тре­бу­ють ба­га­то кис­ню, і про­бле­ми йо­го
нестачі обер­та­ють­ся для нас за­диш­кою, ко­ли організм, сил­ку­ю­чись
до­бу­ти цілющий ки­сень, прискорює ди­хан­ня, а для ди­ти­ни — тим же
дефіцитом, ад­же мамині вит­ра­ти бу­дуть «по­кри­ва­ти­ся» за ра­ху­нок
йо­го запасів.

Дру­га умо­ва гар­но­го са­мо­по­чут­тя в русі —
робіть все повільно і спокійно. Тоді м’язи встиг­нуть «на­си­ти­ти­ся»
кис­нем, вас не бу­де тур­бу­ва­ти за­диш­ка, і ви з ма­лю­ком відчуєте
се­бе ком­форт­но.

По­тяг­ну­ти­ся вго­ру

Щоб
безболісно впо­ра­ти­ся з цим зав­дан­ням, вам бу­де потрібна підставка
для ніг або схо­ди. Як­що ми бу­де­мо тяг­ну­ти­ся ви­со­ко вго­ру
однією ру­кою, піднімаючись при цьо­му на но­соч­ки, наш хре­бет
за­над­то силь­но зігнеться убік, від чо­го м’язи, які утри­му­ють
йо­го, мо­жуть по­страж­да­ти.

Взагалі, зай­ма­ю­чись домашніми
спра­ва­ми, на­ма­гай­те­ся ко­рис­ту­ва­ти­ся обо­ма ру­ка­ми, ад­же
од- нобічне на­ван­та­жен­ня викликає слабкість неро- бочої сто­ро­ни і
за­над­то силь­ний то­нус робочої. І з ча­сом це по­ло­жен­ня змінює
по­ста­ву.

Що-не­будь пе­ре­ста­ви­ти?

Як­що вам
потрібно пе­ре­нес­ти не ду­же ве­ли­кий пред­мет з місця на місце,
три­май­те йо­го ближ­че до жи­во­та, щоб центр ва­ги тіла не зміщувався
ще більше впе­ред. Це по­ло­жен­ня за­зви­чай при­зво­дить до
пе­ре­нап­ру­жен­ня м’язів по­пе­ре­ку.

На­хи­ли­ти­ся і вип­ро­ста­тись

Піднімаючи який-не­будь пред­мет з підлоги, не на­хи­ляй­те­ся за ним,
зігніть коліна. І обов’яз­ко­во тримаєте спи­ну рівною. Беріть пред­мет
пря­ми­ми ру­ка­ми і піднімайтеся вго­ру, ви­прям­ля­ю­чи коліна. Ці
ру­хи до­по­мо­жуть вам уник­ну­ти пе­ре­нап­ру­ги по­пе­ре­ку.

Сто­я­чи на од­но­му місці

Опи­нив­шись в цьо­му положенні, не за­бу­вай­те ши­ро­ко
роз­с­тав­ля­ти но­ги, щоб ро­зум­но розподілити ва­гу тіла. Це
до­зво­лить вам відчути, де зна­хо­дить­ся ваш центр ва­ги, до­по­мо­же
утри­му­ва­ти йо­го і поз­ба­вить від зай­во­го на­ван­та­жен­ня ниж­ню
час­ти­ну спи­ни.

А взяв­шись за руч­ку пи­ло­со­са,
вис­та­ви­те од­ну но­гу тро­хи впе­ред — з цьо­го по­ло­жен­ня
не­ве­ли­кий на­хил бу­де без­печ­ний для хреб­та. З тих же міркувань не
поспішайте на­хи­ля­ти­ся вниз з ганчіркою. Спо­чат­ку опустіться на
коліна, пок- ладіть сідниці на п’яти і тільки після цьо­го, злег­ка
по­дав­шись впе­ред, підмітайте або ви­ти­рай­те підлогу.

Пе­ре­рва!

Влаш­то­вуй­те йо­го собі кожні 15-20 хви­лин, щоб да­ти м’язам
роз­с­ла­би­ти­ся. При­ляж­те і влаш­туй­те­ся зручніше — тоді кров
бу­де вільно ру­ха­ти­ся від ніг до сер­ця.

Як­що вас ста­ли
тур­бу­ва­ти неприємні відчуття в по­пе­ре­ку, не­гай­но розтягніть
втомлені м’язи. Для цьо­го опустіться на ка­рач­ки, тоб­то на коліна, і
вигніть спи­ну, як кішка.

Оставить комментарий

Adblock
detector