Читать статью на русском языке

Повторні природні по­ло­ги ма­ють свої особ- ливості.

Пе­ред­ня
че­рев­на стінка і стінки мат­ки у та­ких майбутніх мам менш пружні,
то­му го­лов­ка ма­лю­ка, яка виявляється ближ­че до ви­хо­ду, аж до
по­чат­ку по­туг мо­же за­ли­ша­ти­ся ру­хо­мою над вхо­дом в таз, а не
при­тис­ну­тою до ньо­го, як під час пер­ших пологів.

Че­рез це жінка не відчуває, як у неї «опус­тив­ся живіт» — за­зви­чай це трапляється за 2-3 тижні до пологів.

Ший­ка мат­ки під час пов­тор­них пологів дозріває лег­ше і швид­ше.
Ви­нят­ком бу­дуть ли­ше ті майбутні ма­ми, що от­ри­ма­ли се­рй­оз­ну
трав­му ший­ки під час попередніх пологів.

На щас­тя, за­раз
такі ситуації трап­ля­ють­ся не­час­то. Як­що роз­ри­ви ший­ки бу­ли на
всю її дов­жи­ну і не за­жи­ли або на їх місці з’явив­ся ру­бець, лікарі
мо­жуть на­пра­ви­ти жінку на пла­но­вий кесарів роз­тин.

Роз­к­рит­тя ший­ки мат­ки під час пов­тор­них пологів йде швид­ше і
займає в се­редньо­му 6-8 го­дин. Од­но­час­но з пер­ши­ми пе­рей­ма­ми
починається і роз­к­рит­тя і вко­ро­чен­ня ший­ки.

Як­що
ди­ти­на, що народжується істотно не пере- вершує в розмірах пер­шу і
ле­жить пра­виль­но, то 2-й період пологів теж про­хо­дить швид­ше.
Ма­люк йде «вто­ро­ва­ною стеж­кою», і як­що в пер­ший раз з мо­мен­ту
пов­но­го роз­к­рит­тя ший­ки мат­ки до на­род­жен­ня ди­ти­ни
про­хо­дить, як пра­ви­ло, 1-1,5 го­ди­ни, то потім — 20 — 30 хви­лин.

Перші по­ло­ги зай­ма­ють більше ча­су — в се­редньо­му 7-14 го­дин.
етап підготовки та пер­ший період три­ва­ють БЛИЗЬ­КО 12-18 го­дин,
дру­гий — 1-2 го­ди­ни, третій — 5-10 хви­лин. та­ка ста­тис­ти­ка — ДЛЯ
КОЖНОЇ З НАС СВОЯ!

У зв’яз­ку з тим що повторні по­ло­ги йдуть
швид­ше і етап, ко­ли пе­рей­ми ста­ють хво­роб­ли­ви­ми, триває
не­дов­го, необхідність серйозної анестезії виникає рідше. Для
зне­бо­лю­ван­ня частіше ви­ко­рис­то­ву­ють аналь­ге­ти­ки, їх вво­дять
один раз внутрішньом’язо­во або внутрішньовенно.

Пош­код­жен­ня ший­ки мат­ки і про­ме­жи­ни при пов­тор­них по­ло­гах
трап­ля­ють­ся рідше, ніж у пер­ший раз, за умо­ви що м’які тка­ни­ни не
запалені. А новонароджені, зав­дя­ки то­му що рух по ро­до­вих шля­хах
йде швид­ше, за­зви­чай більш активні і кра­ще бе­руть гру­ди при
пер­шо­му годуванні.

Оскільки кожні наступні по­ло­ги
підвищують ри­зик кровотечі у молодої ма­ми, за ста­ном досвідчених
матерів у 3-му періоді пологів і в перші го­ди­ни після їх закінчення
лікар і аку­шер­ка сте­жать особ­ли­во пиль­но.

У перші дні
після пов­тор­них пологів деякі жінки відзначають більш хво­роб­ли­ве
ско­ро­чен­ня мат­ки, іноді навіть ви­ма­га­ють лег­ко­го зне­бо­лен­ня.
Од­нак, ці відчуття швид­ко про­хо­дять, а мен­ша вто­ма від са­мо­го
про­це­су і досвід, прид­ба­ний під час до­гля­ду за первістком,
допомагає жінкам швид­ше зміцніти.

Зви­чай­но, кож­на
вагітність і по­ло­ги — це вип­ро­бу­ван­ня для жінки. І перші по­ло­ги,
за умо­ви що во­ни роз­ви­ва­ли­ся при­род­ним шля­хом, все-та­ки
май­же зав­ж­ди за­ли­ша­ють­ся в спогаді молодої ма­ми як важ­ка
ро­бо­та, а ось другі за­ли­ша­ють відчуття на­ба­га­то меншої на­пру­ги
і вто­ми. Чи це не привід по­ду­ма­ти і про тре­тю ди­ти­ну?!

ЗНО­ВУ ОПЕРАЦІЯ?

Як­що пер­ша вагітність закінчилася ке­са­ре­вим роз­ти­ном, чи можливі
слідом природні по­ло­ги? За­зви­чай операція ро­бить­ся зно­ву в
ситуації, ко­ли при­чи­на, по якій во­на бу­ла при­зна­че­на у пер­ший
раз, збе­рег­ла­ся (на­прик­лад, вузь­кий таз ма­ми).

Як­що
підстави для ке­са­ре­ва роз­ти­ну бу­ли іншими (не­пра­виль­не
по­ло­жен­ня ди­ти­ни), після операції прой­ш­ло близь­ко 3 років і
ру­бець на матці в хо­ро­шо­му стані, по­ло­ги при­род­ним шля­хом
можливі.

Прав­да, пе­ред тим як ви­нес­ти вер­дикт, лікарю
потрібно про­вес­ти об­сте­жен­ня. Для цьо­го май­бут­ню ма­му
ви­зна­чать у по­ло­го­вий бу­ди­нок зазда- легідь, на 38-му тижні
вагітності.

Оставить комментарий

Adblock
detector