Читать статью на русском языке

Повітря, яким ми дихаємо, чис­те і про­зо­ре, на жаль, тільки на виг­ляд.

Жи­те­лям ве­ли­ких міст це відомо ду­же добре. Як убез­пе­чи­ти се­бе від шкідливих елементів таблиці Менделєєва?

Повітряний раціон

Міські жителі про­во­дять на до­бу в се­редньо­му 22 го­ди­ни з 24 в
за­кри­то­му просторі. Дім, ро­бо­та, інститут, шко­ла, ди­тя­чий сад,
мет­ро … І як­що вра­ху­ва­ти, що 9 / 10 об­ся­гу вди­ху­ва­но­го
на­ми повітря ми вдихаємо в за­кри­тих приміщеннях, то на­ше
пер­шо­чер­го­ве зав­дан­ня — под­ба­ти про йо­го чис­то­ту.

Пил — це по­ка­ран­ня лю­дям за те, що во­ни від- городилися від при­ро­ди
стінами. Зав­дя­ки своїм мікроскопічним розмірам час­тин­ки пи­лу
без­пе­реш­код­но про­ни­ка­ють в захисні се­ре­до­ви­ща на­ших легенів.
І, зрозуміло, осідають в них.

Фахівці го­во­рять, що в
од­но­му літрі повітря ве­ли­ких міст і рідко провітрюваних приміщень
міститься до трь­ох­сот ти­сяч по­ро­ши­нок розміром 0,5 мікрона (мкм).

Зітхнувши в наш організм проникає десь двісті вісімдесят ти­сяч з них,
але з ви­ди­хом йде ли­ше сімдесят п’ять — вісімдесят ти­сяч, реш­та ж
двісті осідають в брон­хах. Об­сяг вди­ху — 1,5-2 літри повітря. Щод­ня
лю­ди­на пропускає че­рез свої легені 7-9 ти­сяч літрів повітря.

Американські вчені про­ве­ли дослідження: пос- постерігали за дво­ма
гру­па­ми вагітних жінок. При цьо­му пер­ша гру­па про­жи­ва­ла у
відносно еко- логічно чис­тих рай­о­нах Нью-Йор­ка, а дру­га — в
за­бруд­не­них про­ми­с­ло­вих. Ко­ли всі во­ни ста­ли ма­ма­ми,
з’ясу­ва­ло­ся, що ва­га малюків, на­род­же­них у другій групі, в
се­редньо­му на 100 г ниж­че, ніж у тих, чиї ма­ми вхо­ди­ли в пер­шу
гру­пу.

Своя територія

У кожної квар­ти­ри є своя
мікрофлора. Але мікроскопічний пи­ло­вий кліщ — ма­буть, найпо- ширеніший
повітряний меш­ка­нець і час­то стає при­чи­ною алергічних реакцій у
до­рос­лих і дітей.

Розмір пи­лу — 10 мкм. І це добре, ад­же
такі розміри роб­лять йо­го ви­ди­мим для людсь­ко­го ока, а це означає,
що ми мо­же­мо прос­то взя­ти си­ру ганчірку і без­жаль­но прой­ти­ся
по ній. А от буває пил і більш дрібних розмірів. Він не осідає, а
постійно ви­сить у повітрі. Ще більш дрібні, але не менш шкідливі
час­тин­ки — це спо­ри цвілі (2,8 мкм), бактерії (0,5-5 мкм), віруси
(0,5 мкм), тю­тю­но­вий дим (0,01-0,1 мкм) .

Чо­му ж всі во­ни
за­би­ва­ють­ся до нас в квар­ти­ри? Та то­му, що повітря в на­ших
бу­дин­ках теп­ле і в ньо­му відсутня при­род­на циркуляція. У та­ких
умо­вах мікроорганізми по­чу­ва­ють­ся ду­же ком­форт­но.

Що ро­би­ти?

Ре­тель­но стеж­те за тем­пе­ра­ту­рою і вологістю повітря в дитячій.
Знай­те: тем­пе­ра­ту­ра не по­вин­на бу­ти ниж­че 18˚ С, а у наріжних
кімнатах — 20˚ С. Вологість по­вин­на скла­да­ти 30-60%.

Не
за­бу­вай­те ре­гу­ляр­но провітрювати квар­ти­ру, а пил ви­ти­рай­те
ганчіркою, змо­че­ною в ду­же слаб­ко­му миль­но­му розчині і вик­люч­но
після то­го, як прой­де­те­ся по підлозі пи­ло­со­сом, а не на­впа­ки.
Слідкуйте, щоб фільтри пи­ло­со­са не пе­ре­пов­ню­ва­ли­ся.

Не
злов­жи­вай­те, освіжувачі повітря, са­ме во­ни час­то ста­ють
при­хо­ва­ни­ми при­чи­на­ми алергії у малюків. Як­що вам неодмінно
потрібно, щоб у повітрі ви­тав за­пах свіжості, а провітрювання цьо­го
за­без­пе­чи­ти не мо­же, ско­рис­тай­тесь сумішами су­хих трав і
спецій.

Пам’ятай­те: будь-яка по­бу­то­ва хімія шкідлива для
вашої ди­ти­ни. Ось чо­му під час ге­не­раль­но­го при­би­ран­ня йо­го
кра­ще відправити у са­док, до бабусі або на про­гу­лян­ку. А те­пер
перемістимося на кух­ню. Ось де роз­сад­ник всілякої «повітряної
нечисті».

На­сам­пе­ред: газові пли­ти в тих чи інших
кіль- костях виділяють чад­ний газ, крім то­го, при згоранні га­зу з
повітря йде ве­ли­ка кількість кис­ню. Ось чо­му під час го­ту­ван­ня
кух­ня для ди­ти­ни не місце. Як і під час мит­тя по­су­ду, ад­же рідини
для мит­тя теж виділяють шкідливі ви­па­ро­ву­ван­ня.

Екологія
за вікном теж залишає ба­жа­ти кра­що­го. То­му не вар­то провітрювати
приміщення в го­ди­ни пік, особ­ли­во як­що ви жи­ве­те по­бли­зу
ве­ли­ких автомагістралей. При цьо­му не за­будь­те за­кри­ти вікно
дрібною сіткою або завісити йо­го мок­рою мар­лею, які збе­руть на се­бе
всі шкідливі еле­мен­ти, які на­ма­га­ють­ся про­рва­ти­ся до ва­шо­го
по­меш­кан­ня ззовні.

Ди­мо­ва ви­тяж­ка — це пристрій, без яко­го сьогодні не об­хо­дить­ся жод­на цивілізована кух­ня.

Оставить комментарий

Adblock
detector