Читать статью на русском языке

Що ро­би­ти, як­що ви помітили на шкірі ма­лю­ка незрозумілу пля­му?

Звер­ну­ти­ся до лікаря: він ви­зна­чить, до якої категорії во­на на­ле­жить і чи зна­до­бить­ся дитині лікування.

Цят­ки, які ви мо­же­те знай­ти на шкірі ма­лю­ка, як пра­ви­ло, на­ле­жать до однієї з та­ких груп.

 • Світло-коричневі
  пігментні пля­ми
  , за­зви­чай не над­то помітні. Швид­ше за все, во­ни
  збе­ре­жуть­ся на все жит­тя. Як­що ви помітите більше 5 та­ких плям,
  зверніться до лікаря.

 • Темні пля­ми з народження різної фор­ми, іноді вкриті
  во­лос­ка­ми, мо­жуть з’яви­ти­ся на будь-якій частині тіла. Во­ни теж
  зберігаються на все жит­тя і зви­чай­но не до­став­ля­ють кло­по­ту.
  Про­кон­суль­ту­ва­ти­ся з лікарем потрібно, як­що во­ни по­чи­на­ють
  міняти фор­му або рос­ти.

 • Червоні пля­ми з народження іноді ви­ни­ка­ють у
  но­во­на­род­же­них на обличчі або потилиці. Їх при­чи­на —
  роз­ши­рен­ня дрібних су­дин під час пологів. Як­що такі утво­рен­ня
  розташовані си­мет­рич­но, на­прик­лад, біля очей, швид­ше за все, во­ни
  зник­нуть про­тя­гом ро­ку. А поодинокі пля­ми мо­жуть за­ли­ши­ти­ся
  на все жит­тя, і поз­ба­ви­ти від них зуміє тільки хірург.

 • Монголоїдна
  пля­ма
  — синьо-лілова відмітка на нижній частині спи­ни або попці —
  за­зви­чай зустрічається у дітей зі смаг­ля­вою шкірою. Во­на не вимагає
  лікування і зникає до 12-15 років.

 • Гемангіоми. Во­ни бу­ва­ють
  плос­ки­ми і ви­пук­ли­ми. Опуклі — м’які червоні утво­рен­ня —
  фор­му­ють­ся в кінці вагітності або відразу після на­род­жен­ня
  ма­лю­ка. Чер­во­на крап­ка на шкірі швид­ко збільшується в розмірах,
  але ніяких неприємних відчуттів ди­ти­на не відчуває; деякі пух­ли­ни
  зни­ка­ють самі до 2-3 років. Але як­що ге- мангіома розташується в
  незруч­но­му місці, на­прик­лад, під підгузником, мо­же ви­ник­ну­ти
  роз­дра­ту­ван­ня че­рез тер­тя.

Гемангіоми по­тре­бу­ють
лікування частіше, ніж інші пля­ми на шкірі. Все за­ле­жить від
роз­та­шу­ван­ня, розміру, ха­рак­те­ру пух­ли­ни.

Обов’яз­ко­во лікують утво­рен­ня, які силь­но роз­рос­ли­ся або
роз­та­шу­ва­ли­ся на повіках, носі, гу­бах, ву­хах. Іноді їх
ви­да­ля­ють ла­зе­ром, іноді — рідким азо­том.

По­чи­на­ти
лікування кра­ще, по­ки ди­ти­на зовсім ма­лень­ка. Спра­ва в то­му, що
гемангіома зростає ра­зом з ма­лю­ком, і пух­ли­на розміром 1 см че­рез
10-15 років мо­же ви­рос­ти до 15-25 см.

Що ж стосується плос­ких утво­рень, во­ни не рос­туть, а то­му лікувати їх не потрібно.

Оставить комментарий

Adblock
detector