Читать статью на русском языке

Кож­на ма­ма знає, що чим раніше ди­ти­на спробує груд­не мо­ло­ко, тим кра­ще.

Ми вирішили розібратися, чо­му це так важ­ли­во і як насправді
про­хо­дить про­цес при­кла­дан­ня но­во­на­род­же­но­го до гру­дей.

Техніка спра­ви

По­чне­мо з по­чат­ку: ди­ти­на народжується, видає пер­ший крик, лікар
перерізає йо­му пу­по­ви­ну і кла­де йо­го на груд­ну клітку ма­ми
ближ­че до сос­ка.

Після цьо­го аку­шер­ка або педіатр
допомагає малюкові за­хо­пи­ти со­сок, іноді бук­валь­но вкла­да­ю­чи
йо­го в ма­лень­кий ро­тик, і видавлює з гру­дей кілька кра­пель
мо­ло­зи­ва.

Навіщо це потрібно?

Оскільки ди­ти­на
народжується аб­со­лют­но сте­риль­ною, важ­ли­во, щоб її
шлун­ко­во-киш­ко­вий тракт за­се­ли­ла пра­виль­на мікрофлора.

Спо­чат­ку во­на «збирає» її, про­хо­дя­чи по ро­до­вих шля­хах ма­ми, а
потім отримує ра­зом з мо­ло­зи­вом. У результаті в ки­шеч­ник
потрапляє ма­те­ринсь­ка, а не лікарняна фло­ра.

З іншого
бо­ку, в молозиві містяться імуноглобуліни, які за­хи­ща­ють ма­лю­ка
від впли­ву на­вко­лишньо­го се­ре­до­ви­ща, по­ки він не мо­же
про­тис­то­я­ти їй сам.

Далі бу­де

Щоб ди­ти­на не
за­мер­з­ла, її за­ли­ша­ють на ма­ми­них гру­дях не більше ніж на 1-2
хви­ли­ни (іноді навіть на­кри­ва­ють пе­люш­кою, щоб не бу­ло
хо­лод­но).

Потім ма­лю­ка пе­ре­но­сять на спо­ви­валь­ний
сто­лик, об­роб­ля­ють (зми­ва­ють мас­ти­ло, навколоплідні во­ди) і
одя­га­ють.

Мо­ло­да ма­ма змо­же по­го­ду­ва­ти йо­го зно­ву
не раніше ніж че­рез дві го­ди­ни після пологів: за цей час у жінки
відокремлюється пла­цен­та, її оглядає лікар, крім то­го, молодій мамі
потрібен час, щоб прий­ти в се­бе.

Чи потрібно вит­ри­му­ва­ти інтервали між го­ду­ван­ня­ми?

Більшість фахівців ра­дять мо­ло­дим ма­мам ро­би­ти пе­ре­рви на 1,5-2
го­ди­ни. По­ки що об­сяг мо­ло­ка не­ве­ли­кий (близь­ко 5 мл на
до­бу), но­во­на­род­же­ний лег­ко висмоктує йо­го за 5-6 го­ду­вань.

Як­що ж він вимагає та отримує гру­ди постійно, це мо­же при­вес­ти до
тріщин на сос­ках. В результаті, ко­ли на 3-4-у до­бу прий­де мо­ло­ко,
ма­ма прос­то не змо­же го­ду­ва­ти ма­лю­ка!

Чи трап­ля­ють­ся
ситуації, ко­ли ди­ти­ну не при­кла­да­ють до гру­дей? Це не роб­лять
тільки в то­му ви­пад­ку, як­що за ста­ном здо­ров’я ма­люк не мо­же ні
ди­ха­ти, ні смок­та­ти. На щас­тя, та­ке зустрічається рідко.

Щоб лікарі мог­ли кон­тро­лю­ва­ти ситуацію і вчас­но зрозуміти, чи
потрібне маляті до­го­до­ву­ван­ня, дітей зва­жу­ють двічі на день.

Як­що втра­та ва­ги нор­маль­на, фізіологічна (у перші дні ди­ти­на
мо­же втра­ти­ти до 10% від ва­ги в мо­мент на­род­жен­ня),
ма­лень­ко­го не до­го­до­ву­ють. Як­що ж мо­ло­зи­ва немає зовсім,
ди­ти­на не мо­же смок­та­ти і ва­га зменшується, йо­му да­ють
адап­то­ва­ну суміш.

Особ­ли­вий ви­па­док

А як­що
мо­ло­да ма­ма пе­ре­нес­ла кесарів роз­тин? Як це не див­но, операція
не є про­ти­по­ка­зан­ням до при­кла­дан­ня до гру­дей: навіть як­що
жінці ро­би­ли ендотрахіальний нар­коз і во­на спить!

По­ки
аку­ше­ри зайняті своєю ро­бо­тою, педіатр прос­то підносить не­мов­ля
до гру­дей і допомагає йо­му взя­ти со­сок. Як­що ж молодій мамі
ро­би­ли епідуральну анестезію і після на­род­жен­ня ди­ти­ни во­на
перебуває у свідомості, їй обов’яз­ко­во по­ка­зу­ють
но­во­на­род­же­но­го і при­кла­да­ють йо­го до гру­дей.

Оставить комментарий

Adblock
detector