Читать статью на русском языке

Оскільки то­нус м’язів є од­ним із показників роз­вит­ку ма­лю­ка,
лікарі приділяють йо­му особ­ли­ву ува­гу. І зміна то­ну­су — привід для
більш пиль­но­го спос­те­ре­жен­ня фахівців.

Найчастіше
бать­ки сти­ка­ють­ся з по­нят­тям під- вищеного то­ну­су м’язів: про це
їм повідомляють педіатр та нев­ро­лог, огля­нув­ши ма­лю­ка. Од­нак не
менш важ­ли­вою про­бле­мою є і зни­жен­ня м’язо­во­го то­ну­су —
гіпотонія.

Зверніть ува­гу

Як зрозуміти, що з
ма­лю­ком все га­разд? За­зви­чай відразу після на­род­жен­ня ди­ти­на
починає осво­ю­ва­ти самостійні ру­хи і з віком все більше вхо­дить «у
смак».

Спо­чат­ку ма­люк ак­тив­но рухає руч­ка­ми та ніжками,
потягується, ближ­че до двох місяців починає три­ма­ти го­ло­ву, до
чо­тирь­ох — пере- вертається, тримає іграшки, до шес­ти — на- магається
сідати, до вось­ми — встає в ліжечку, до ро­ку починає хо­ди­ти.

Ду­же важ­ли­во і те, що, спо­ви­ва­ю­чи або одя­га­ю­чи ма­лю­ка,
ма­ма відчуває ак­тив­ний опір. Як­що ж цьо­го не відбувається, більше
то­го, бать­ки помічають, що ди­ти­на мля­ва, не праг­не опа­но­ву­ва­ти
нові вміння, вар­то звер­ну­ти­ся до лікаря.

У чо­му спра­ва?

При­чи­ни гіпотонії мо­жуть бу­ти са­ми­ми різними.

Зни­жен­ня то­ну­су буває пов’яза­не з не­бла­го­по­луч­ним перебігом
вагітності, на­прик­лад, ток­си­ко­зом чи за­гро­зою пе­ре­ри­ван­ня.

Крім то­го, зни­жен­ня м’язо­во­го то­ну­су час­то є озна­кою більш
се­рй­оз­них уш­код­жень, от­ри­ма­них під час пологів, ко­ли у ди­ти­ни
порушується ди­хан­ня або во­на не мо­же нор­маль­но ков­та­ти і
смок­та­ти.

На щас­тя, про­бле­ми, що з’яви­ли­ся мож­на
успішно вирішити за до­по­мо­гою пра­виль­но­го до­гля­ду та лікування:
ліків, ма­са­жу, лікувальної гімнастики, фізіотерапії.

Як по­пе­ре­ди­ти по­яву про­блем, пов’яза­них зі зни­жен­ням м’язо­во­го то­ну­су?

 • По-пер­ше,
  лікарі ра­дять майбутнім ма­мам пла­ну­ва­ти вагітність, по-дру­ге,
  вчас­но лікувати хронічні хво­ро­би під час 9-місячного очі- кування, а
  по-третє, приділяти на­леж­ну ува­гу інформації про спадкові хво­ро­би
  сім’ї. Як­що ж у ди­ти­ни ви­яв­лять­ся озна­ки гіпотонії, до­по­мог­ти
  малюкові змо­жуть педіатр, нев­ро­лог, ен­док­ри­но­лог, ге­не­тик чи
  інші фахівці.

 • На зни­жен­ня то­ну­су мо­жуть впли­ну­ти і
  по­ру­шен­ня в роботі ендокринної сис­те­ми, на­прик­лад, гіпотиреоз —
  про­бле­ми з функцією щитовидної за­ло­зи. Щоб вчас­но ви­я­ви­ти
  хво­ро­бу, в по­ло­го­вих бу­дин­ках всім дітям роб­лять спеціальний
  аналіз крові.

 • Час­то гіпотонія стає од­ним з пер­ших проявів
  спад­ко­вих хво­роб нервової сис­те­ми або ге­не­тич­них відхилень. Ці
  не­ду­ги ви­ма­га­ють спе- ціального і три­ва­ло­го лікування.

 • Зни­жен­ня
  м’язо­во­го то­ну­су і за­трим­ка ру­хо­во­го роз­вит­ку мо­жуть
  суп­ро­вод­жу­ва­ти відому всім хво­ро­бу — рахіт. Поз­бу­ти­ся від
  неприємностей до­по­мо­же пра­виль­не хар­чу­ван­ня (го­лов­не, щоб
  во­но відповідало віку ма­лю­ка), регулярні про­гу­лян­ки, вітамін D в
  кількостях, при­зна­че­них лікарем, ма­саж.

Оставить комментарий

Adblock
detector