Читать статью на русском языке

Взим­ку вбе­рег­ти ма­лю­ка від за­сту­ди стає складніше, але, як­що
до­три­му­ва­ти­ся прос­тих пра­вил, ри­зик мож­на змен­ши­ти.

А як­що ма­люк все-та­ки захворів, піти на швид­ку по­прав­ку до­по­мо­жуть декілька перевірених ре- цептів.

За­зви­чай сімейна «епідемія» починається з до­рос­лих, ад­же ми
прак­тич­но постійно перебуваємо се­ред ве­ли­ко­го скуп­чен­ня лю­дей,
але ра­но чи пізно дістається і ма­лю­кам.

Ди­тя­ча імунна
сис­те­ма дозріває по­сту­по­во, то­му будь-яка зустріч із шкідливими
аген­та­ми (вірусами або бактеріями) мо­же закінчитися ГРЗ, ГРВІ,
гри­пом або ангіною. Про­те до­по­мог­ти маляті все ж мож­на.

За­хис­ний бар’єр

По­си­ли­ти обо­ро­ну мож­на різними за­со­ба­ми. Від- мінним
противірусним кок­тей­лем для ма­лю­ка стає груд­не мо­ло­ко, ад­же в
ньо­му містяться ре­чо­ви­ни, що за­хи­ща­ють ма­лень­кий організм від
інфекцій.

У період сезонної епідемії рідше клич­те в гості
друзів: кож­на лю­ди­на є носієм вірусів, і, навіть як­що візитер не
чхає і не кашляє, він все од­но ста­но­вить не­без­пе­ку для ди­ти­ни.
Як­що хтось із членів сім’ї захворів, тим­ча­со­во ізолюйте йо­го від
ма­лю­ка.

Універсальні за­со­би

Як­що ди­ти­на все ж за­сту­ди­ла­ся, по­лег­ши­ти її стан і при­ско­ри­ти оду­жан­ня мож­на на­ступ­ни­ми спо­со­ба­ми:

 • Як­що
  у крих­ти за­кла­ло но­сик, він став гірше спа­ти і смок­та­ти гру­ди,
  по­ма­са­жуй­те йо­му перенісся кру­го­ви­ми ру­ха­ми за
  го­дин­ни­ко­вою стрілкою.

 • Про­ми­ва­ти ма­лень­кий но­сик мож­на
  мінеральною во­дою «Боржомі» без га­зу, зціджуючи в кож­ну ніздрю
  по­ло­ви­ну або цілу піпетку.

 • Як­що дитині важ­ко ди­ха­ти, на 1-1,5 го­ди­ни прикладіть до йо­го стоп ка­пус­тя­ний лист.

 • Найчастіше
  ма­люк заражається від ма­ми, то­му вам потрібно уваж­но ста­ви­ти­ся і
  до влас­но­го здо­ров’я. Як­що у вас по­чав­ся не­жить, при­го­туй­те
  сік з час­ни­ку, розведіть йо­го во­дою в пропорції 1:10 або 1:15 і
  за­ка­пуй­те в кож­ну ніздрю по 3 краплі 4-5 разів на день. У боротьбі з
  прос­туд­ни­ми за­хво­рю­ван­ня­ми добре за­ре­ко­мен­ду­ва­ли се­бе і
  цибульні краплі. Дрібно на- різану ци­бу­ли­ну середніх розмірів за­лий­те
  50 мл охолодженої кип’яченої во­ди, дай­те на­сто­я­ти­ся 40-50
  хви­лин, процідіть і в от­ри­ма­ний роз­чин до­дай­те 1 / 4 ч. л. ме­ду
  (як­що у вас немає на ньо­го алергії). Ка­пай­те в ніс по тій же схемі.

Всу­пер­еч поширеній думці хво­ро­го ма­лю­ка мож­на ку­па­ти і
во­ди­ти на про­гу­лян­ку. Що­прав­да, ро­би­ти це тре­ба обе­реж­но.

 • По­ки ви не помітили у ма­лю­ка яв­них погіршень са­мо­по­чут­тя, йо­му
  мож­на прий­ма­ти лікувальні ван­ни, тоб­то пе­ре­бу­ва­ти при­близ­но
  3-5 хви­лин у воді, нагрітій до 38 ° С.

 • Пи­тан­ня про­гу­ля­нок
  що­ра­зу вирішується інди- відуально, ад­же все за­ле­жить від
  тем­пе­ра­ту­ри повітря, вологості, си­ли вітру за вікном. Без вагомої
  при­чи­ни про­гу­лян­ки відміняти не вар­то, так як в приміщенні, де
  зна­хо­дить­ся хво­рий ма­люк, концентрація вірусів ду­же ви­со­ка, а
  ре­тель­но провітрити квар­ти­ру в йо­го присутності на­вряд чи
  вдасть­ся.

Оставить комментарий

Adblock
detector