Читать статью на русском языке

Крім кла­сич­но­го, існує ще декілька по­ло­жень, в яких май­бут­ня ма­ма мо­же при­вес­ти на світ сво­го ма­лю­ка.

Кож­не з них має власні плю­си і мінуси. Вибір — за ва­ми!

На чет­ве­рень­ках

Як це виглядає? Жінка стоїть рач­ки, спи­ра­ю­чись на зігнуті ру­ки і коліна.

Плюс: Ця позиція вважається фізіологічною: взаємодія си­ли тяжіння
ма­лю­ка і пе­рейм роб­лять йо­го про­су­ван­ня більш ефек­тив­ним. У
проміжках між пе­рей­ма­ми і по­ту­га­ми центр ва­ги мож­на пе- реміщати з
до­лонь на ру­ки. У цьо­му положенні лег­ше ди­ха­ти, по­пе­рек мен­ше
втомлюється. Спи­ра­ю­чись відразу на ру­ки і на но­ги, майбутній мамі
лег­ше управ­ля­ти по­ту­га­ми, во­на ба­чить ре­зуль­та­ти своєї праці,
ад­же ма­ля народжується пря­мо у неї на очах. У та­ко­му становищі
лег­ше на­род­жу­ва­ти більших дітей.

Мінус: Лікарю і акушерці
бу­де складніше до­по­ма­га­ти жінці. І в цей мо­мент потрібне
спеціальне ліжко і стіл, їх мо­же не ви­я­ви­ти­ся в обра­но­му ва­ми
по­ло­го­во­му бу­дин­ку.

Навпочіпки

Як це виглядає? Під час переймів і по­туг жінка си­дить навпочіпки.

Фахівці сьогодні впевнені, що деякі по­ло­жен­ня жінки змінюють центр
ва­ги і по­лег­шу­ють про­су­ван­ня ди­ти­ни, а зна­чить, роб­лять
про­цес на­род­жен­ня менш бо­лю­чим.

Плюс: Мат­ка і ди­ти­на
добре за­без­пе­чу­ють­ся кис­нем. Май­бут­ня ма­ма ту­жить­ся,
до­по­ма­га­ю­чи собі м’яза­ми спи­ни і пле­чо­во­го по­яса. Під ва­гою
сво­го тіла ма­люк швид­ше просувається по ро­до­вих шля­хах.

Мінус: Спи­на і но­ги втом­лю­ють­ся швид­ше, до­ве­деть­ся вста­ва­ти
для роз­мин­ки чи ля­га­ти на бік. Для на­дан­ня до­по­мо­ги лікарю і
акушерці потрібні спеціальні на­вич­ки.

На боці

Як це
виглядає?
Ниж­ня но­га жінки зігнута в коліні, а верх­ня в більшості
випадків впирається в спеціальну по­пе­ре­чи­ну по­ло­го­во­го сто­лу.

Плюс: Своєю ва­гою ма­люк не здавлює великі су­ди­ни черевної
по­рож­ни­ни (що трапляється, як­що ма­ма дов­го ле­жить тільки на
спині).

Мінус: Як­що у жінки є про­бле­ми з хреб­том
(на­прик­лад, сколіоз або трав­ма куп­ри­ка), їй кра­ще виб­ра­ти інше
по­ло­жен­ня.

На спині

Як це виглядає? Жінка ле­жить
на спині, розвівши но­ги і зігнувши їх в колінах. Ру­ка­ми во­на
тримається за поручні по­ло­го­во­го сто­лу.

Плюс: Це
по­ло­жен­ня прий­ня­то у всіх по­ло­го­вих бу­дин­ках. Во­но зруч­не
для ма­ми і пер­со­на­лу. Під час переймів і по­туг но­ги мож­на
по­ста­ви­ти на підставки або при­тис­ну­ти до се­бе, зігнувши в
колінах, а ру­ка­ми — три­ма­ти­ся за поручні сто­лу, як би
на­тя­гу­ю­чи віжки.

Мінус: Ве­ли­кий ма­люк мо­же зда­ви­ти
су­ди­ни черевної по­рож­ни­ни, че­рез що порушується кро- вообіг,
зменшується циркуляція кис­ню, жінка швид­ше втомлюється. Тоді між
пе­рей­ма­ми і по­ту­га­ми лікарі укла­да­ють її на бік.

Вертикальні по­ло­ги

Як це виглядає? По­ло­ги, які прак­ти­ку­ють­ся в на­шо­му
по­ло­го­во­му бу­дин­ку, ще на­зи­ва­ють м’яки­ми, і насправді во­ни
мо­жуть про­хо­ди­ти в різних по­ло­жен­нях: іноді жінки напівсидячи
навпочіпки, іноді сто­ять на колінах або прос­то сто­ять або си­дять.

Оставить комментарий

Adblock
detector